איכות הסביבה | עדכון דיני הגנת הסביבה בצל משבר נגיף הקורונה

March 23rd 2020

הנחיות הממשלה לצמצום הפעילות במשק במטרה להפחית הדבקה בנגיף הקורונה משפיעות על המשק כולו, ומחייבות היערכות גם בכל הנוגע לקיום דיני הגנת הסביבה.

המשרד להגנת הסביבה הכיר בקושי שבהליכי הרישוי הסביבתי בעת הזו, ופרסם ביום 18 במרץ 2020 הנחיות למחזיקי היתרים ורישיונות לתקופה של השבתת המשק באופן חלקי או מלא.

לפי ההנחיות יאפשר המשרד המשך פעילות על בסיס היתרים קיימים, ויפעל להאריך את תוקפם של היתרים הצפויים לפוג בשלושת החודשים הקרובים.

ההנחיות קובעות כי מועדי הדיווחים השגרתיים הנדרשים בהיתרים או בהוראות הדין נדחים, ואילו החובה לדווח על אירועים חריגים נותרת ללא שינוי.

בהנחיות מובהר, בניגוד לבקשת התאחדות התעשיינים, כי המשרד להגנת הסביבה לא יימנע מפיקוח יזום על מפעלים במסגרת ביקורות פתע נוכח המגבלות הקיימות; יחד עם זאת, הפיקוח היזום יתמקד במפגעים המסכנים באופן משמעותי את הציבור והסביבה.

תחום הגנת הסביבה הוחרג מתקנות שעת חירום, שעניינן הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה, אשר נכנסו לתוקף ביום 22.3.2020.

לכן העסקים המפורטים להלן, הנכללים על פי התקנות בתחום הגנת הסביבה, אינם כפופים למגבלה קשיחה על מספר העובדים, אלא מחויבים לצמצם את מצבת העובדים שלהם ככל שניתן מבלי לפגוע בעבודתם: מפעלים ואתרים לסילוק מכל סוג (להלן – פסולת) וטיפול זה; מסופים לפינוי תמלחות; תחנות מעבר לפסולת; (מערכי שינוע פסולת (משאיות או רכבות); ביוביות; אתרי קומפוסט; מחסני חומרי הדברה; מנחתים למטוסי ריסוס; חברות הדברה; פעולות הקשורות באסבסט; ניטור ומדידה של זיהום אוויר ושל ימים ואגמים.

[1]תוספת (תקנה 2(י)(2)) לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

לחץ כאן לקישור להנחיות המלאות מאת המשרד להגנת הסביבה.

לחץ כאן לקישור לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020.

ההנחיות המלאות כוללות גם הוראות מפורטות בנוגע להיתרי רעלים, היתרי פליטה, ותנאים נוספים לרישיון העסק.

נשמח לסייע לכם בכל שאלה, על מנת לוודא עמידתכם בחובות המוטלות עליכם ולבחון את האפשרות לדחות את ביצוע חלקן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more