בנקאות | הצעת חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל

27 בינואר, 2021

ביום 11 בינואר 2021 פורסמה הצעת חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל, התשפ"א-2021.[1] מטרתה של הצעת החוק ליצור מסגרת אסדרה מותאמת לתחום הפינטק, שתעודד חברות בתחום לפעול בישראל. הצעת החוק היא המשכו של תזכיר חוק שפורסם בנושא בחודש יולי האחרון, אשר עליו דיווחנו עם פרסומו.

תחום הפינטק, שבמסגרתו נעשה שימוש בטכנולוגיות חדשניות לצורך אספקת מוצרים ושירותים בתחום הפיננסי, טומן בחובו הזדמנויות רבות לצרכנים, למערכת הפיננסית ולכלכלה הישראלית כולה. צוות בין-משרדי שהוקם כבר בשנת 2018 וכלל נציגי רגולטורים פיננסיים ומשרדי ממשלה שונים, מצא שהרגולציה הפיננסית הקיימת כיום בישראל אינה רגישה למאפייניהן הייחודיים של חברות פינטק בראשית דרכן, ולכן עלולה להוות חסם משמעותי להתפתחותן העסקית של אותן חברות וליכולתן להציע את שירותיהן בישראל.

כדי לקדם חדשנות טכנולוגית בתחום הפיננסי תוך שמירה על תכליות הרגולציה הקיימת, ועל מנת לאפשר לרגולטורים ללמוד ולהכיר את ההתפתחויות בתחום הפינטק (ובהתאם לעדכן במידת הצורך את הרגולציה הקיימת), מוצע בהצעת החוק להקים בישראל סביבת ניסוי רגולטורית (Regulatory Sandbox) לחברות טכנולוגיה בתחום הפיננסי.

במסגרת סביבת הניסוי תיערכנה התאמות זמניות ברגולציה הקיימת, באופן אשר יקל על חברות פינטק לנסות את המודל העסקי שלהן בישראל לתקופת זמן מוגבלת, בליווי הרגולטור הרלוונטי לתחום פעילותן. את סביבת הניסוי תנהל, במסגרת תכנית לעידוד פיתוח טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל, הוועדה לעידוד הפעילות של חברות פיננסיות חדשניות, אשר תורכב מנציגי משרד האוצר, בנק ישראל, רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. הוועדה תשמש כתובת ממשלתית לחברות פינטק המבקשות להתקבל לתכנית, אך סמכויותיה לא יגרעו מסמכויות רשויות הפיקוח הפיננסיות ומשיקול דעתן העצמאי.

על פי המוצע, התכנית לעידוד פיתוח טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל תפעל בשני מסלולים:

    • מסלול רישוי – מסלול המיועד לחברות פינטק שפעילותן טעונה רישוי, אך יש להן קושי משמעותי לעמוד במלוא דרישות הרישוי הקיימות, או שהצורך לעמוד בדרישות אלה בשלב הראשוני לפעילותן יטיל עליהן נטל בלתי מידתי ביחס לפעילות שהן מבקשות לקיים ולהיקפה. במסלול זה תוכל רשות הפיקוח הרלוונטית לתחום פעילותה של כל חברה לקבוע, במסגרת רישיון מותאם, הקלות והתאמות בנושאים מסוימים לתקופת זמן מוגבלת, במטרה להסיר חסמי כניסה ולסייע לפעילות החברות בראשית דרכן.
    • מסלול ליווי – מסלול המיועד לחברות פינטק שפעילותן אינה טעונה רישוי או היתר, אשר מטרתו לסייע באופן פרטני לחברות המתמודדות עם קושי להתנהל במסגרת הרגולציה הפיננסית בישראל. במסגרת מסלול הליווי תהיה רשות הפיקוח הרלוונטית רשאית להעניק לחברה "כתב ליווי" – מסמך המרכז הוראות פרטניות הנוגעות לפעילות החברה, כגון היקף הפעילות המותר, דרכי הפעולה המותרות, ודרכים לשמירה על עניינם של הלקוחות או המשקיעים.

הצעת החוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל אושרה בוועדת השרים לענייני חקיקה, והתקדמות הליך חקיקתה כפופה לאישור מליאת הכנסת. אם הצעת החוק תתקבל, היא תאפשר טיפול יעיל ומהיר בחברות פינטק המתקשות לפעול במערכת הפיננסית בישראל בשל הצורך לתאם את פעילותן בין כמה רשויות אסדרה, ותעניק לרשויות עצמן הזדמנות לקיים ביניהן שיח ולמידה משותפת, באופן שצפוי להרחיב את הניסיון שיצטבר אצל כל רשות לטובת שיפור אסדרת תחום הפינטק בישראל.

בחלוף שנתיים מבחירת חברות הפינטק שישתתפו בתכנית, תכין הוועדה דוח מסכם לעבודתה, לפעילות החברות המשתתפות, ולהישגי התכנית. בהתאם תוכלנה הוועדה ורשויות הפיקוח הפיננסיות לבחון האם התכנית השיגה את מטרותיה, ולהעריך את הצורך בקידום תיקוני חקיקה רוחביים, לשם שיפור ההתמודדות העתידית עם קשיים שבהם נתקלו החברות שהשתתפו בתכנית.

הצעת החוק היא אבן דרך משמעותית, גם אם ראשונית, בפיתוחה של רגולציה פיננסית מתקדמת יותר בישראל וביצירת סביבה רגולטורית מותאמת לפעילותן של חברות פינטק.

לפרטים נוספים ולייעוץ בנושא, ניתן לפנות למחלקת הבנקאות או למחלקת שוק ההון במשרדנו.

[1] הצעת חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה בתחום הפיננסי בישראל התשפ"א-2021, ה"ח הממשלה 1390.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more