בנקאות | חוזר לקוחות תקנות שעת חירום שיקים ללא כיסוי

March 24th 2020

התפשטות נגיף הקורונה והמצב הכלכלי שנוצר עקב כך, הביאו לעלייה משמעותית במספר השיקים החוזרים, ובהתאם לכך – במספר החשבונות שהוגבלו. אמש, 22 במרץ 2020, אישרה הממשלה תקנות שעת חירום, בהן נקבע כי בנקים לא יגבילו חשבונות בשל שיקים ללא כיסוי.[1]

להלן תמצית הדברים:

  • הכלל הקיים בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, הוא כי חשבון בנק יוגבל ובעליו יהיה מוגבל, אם במשך תקופה של שנה סורבו עשרה שיקים או יותר מהטעם שלא היה כיסוי מספיק בחשבון. [2] תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל, היא שנה. [3]
  • במקרה של מצב חירום ביטחוני, כגון קריאה למילואים, מקנה החוק למפקחת על הבנקים הסמכות להשעות הגבלה של חשבונות בנק. תקנות שעת החירום שפורסמו בעקבות התפרצות הקורונה, הוסיפו למצבי החירום המנויים בחוק מצב של מחלה מדבקת ומסוכנת. [4]
  • התקנות קובעות כי המפקחת על הבנקים תוכל לעשות שימוש בסמכותה להשהות הגבלה על חשבונות מיום ההכרזה על שעת החירום, תוך שיקול דעת לגבי סוגי הלקוחות וסוגי החשבונות. [5] כמו כן הורחבה סמכותה של המפקחת למנוע הקפאת חשבון בנק לתקופה של עד 110 ימים, במקום 90 הימים הקבועים בחוק. [6] 

נוכח כניסתן לתוקף של התקנות החדשות אנו ממליצים לנקוט משנה זהירות בקבלת שיקים מגורם שאיתנותו הפיננסית אינה מוכחת, שכן היכולת לבדוק את מצב החשבון של מושך השיק או במילים אחרות את הסיכוי שהשיק לא יכובד, נפגעת משמעותית בשל החלת התקנות כפי שפורט במזכר זה.

 

[1] תקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020.

[2] סעיף 2(א) לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981.

[3] סעיף 3ב(א) לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981.

[4] סעיף 1(1) לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020.

[5] סעיף 1(2) לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020.

[6] סעיף 1(2) לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more