דיני משפחה וירושה | משבר הקורונה: ייפוי כוח מתמשך והשינויים באופן עריכתו

April 3rd 2020

לאחרונה פרסם האפוטרופוס הכללי הודעה לציבור, בנושא עריכת ייפוי כוח מתמשך בתקופת מצב החירום הנוכחית. הוראות האפוטרופוס הכללי בהתאם להודעה חלות עד לפרסום הודעה אחרת. נסקור בקצרה את ייפוי הכוח המתמשך ואת יתרונותיו, ונעמוד על השינויים שנערכו במסגרת הודעת האפוטרופוס בשל תקופת החירום הנוכחית.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם כשיר משפטית, מעל גיל 18, להסדיר את ניהול ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם, עקב שינוי במצבו הבריאותי או הנפשי. הוא מאפשר לאדם למנות מיופה כוח המהימן עליו (יחיד או רבים) אשר יפעל בשמו ויטפל בענייניו הרפואיים, הרכושיים והאישיים, כולם או חלקם – והכל מראש, מתוך ראייה לעתיד ולפי רצון הממנה. המדובר בהסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה, ועל מערכות משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון.

הסדר משפטי זה נכנס לתוקפו במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962. התיקון מבטא תפיסה חברתית חדשה אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו, גם אם יכולתו או כשרותו המשפטית הוגבלה.

 ייפוי כוח מתמשך יכול להוות תחליף למינוי אפוטרופוס לאדם כאשר עולה הצורך בכך. מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב, הכרוך בפנייה לבית המשפט לענייני משפחה ובפתיחת הליך מתאים למינוי האפוטרופוס, לרבות קבלת תסקיר ממשרד הרווחה על המבקש ועל האדם שעבורו מתבקש המינוי.  בשל העומס המוטל על לשכות הרווחה, הליך קבלת מינוי קבוע של אפוטרופסות עלול להיות ממושך. גם לאחר מינויו מוטלות על האפוטרופוס חובות דיווח לאפוטרופוס הכללי לצורך פיקוח על האופן שבו הוא פועל, דבר הכרוך במעמסה לא קטנה.

לעריכת ייפוי כוח מתמשך כמה יתרונות בולטים. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם להפקיד את נושא קבלת ההחלטות בעתיד לגביו, בידי אדם אחר עליו הוא סומך. ניתן לבחור מיופה כוח אחד או מספר מיופיי כוח, ואף לקבוע תחומי אחריות נפרדים לכל אחד מהם. הממנה יכול לקבוע האם יחולו חובות המוטלות בדין על אפוטרופסיים, כגון חובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי לצרכי פיקוח. הממנה גם יכול לקבוע מראש מנגנון אחר של אדם 'מיודע', שעל מיופה הכוח לדווח לו על החלטות או פעולות במועדים כפי שייקבע הממנה. ניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך הנחיות מקדימות לפיהן יהיה על מיופה הכוח לפעול, וכן לקבוע הוראות והגבלות על מסירת מידע לקרובי משפחה. זהו הליך רצוני, פשוט ומהיר.

כחלק מההתמודדות עם מגפת הקורונה, פרסם האפוטרופוס הכללי הודעה לציבור הכוללת הנחיות עדכניות לעריכת מסמך ייפוי הכוח המתמשך. קודם למשבר הקורונה הייתה החתימה על ייפוי כוח מתמשך חייבת להתבצע במפגש פיזי עם עורך הדין. עתה, כחלק מהתמודדות עם מגפת הקורונה, ונוכח מגבלות התנועה והצורך לשמור על שלום הציבור, מאפשר האפוטרופוס הכללי את עריכתו של ייפוי הכוח המתמשך וחתימתו ללא מפגש פיזי עם עורך הדין.

על פי הנחיות האפוטרופוס הכללי, מסמך ייפוי הכוח המתמשך יערך באמצעות שיחות וידאו בין עורך הדין לבין הממנה ומיופה הכוח, באופן שיאפשר את קיום כל חובותיו של עורך הדין, ובכלל זה מתן הסברים מלאים לגורמים המעורבים והתרשמות בדבר כשירותו של הממנה ורצונו. לאחר מכן יעביר עורך הדין עותק מהמסמך לממנה ולמיופה הכוח לצורך חתימה. עותק יועבר באמצעות שליח, או באמצעות הדוא"ל. עורך הדין נדרש לחזות, במסגרת שיחת וידאו, בחתימה של הממנה ושל מיופה הכוח על המסמך הפיזי. הממנה ומיופה הכוח נדרשים לחתום על אותו עותק פיזי של המסמך.

לאחר מכן יועבר ייפוי הכוח החתום אל עורך הדין באמצעות שליח לצורך ביצוע הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי, שתבוצע על ידי עורך הדין בהגשה מקוונת בלבד. בתום תקופת החירום יבצע עורך הדין גם הפקדה פיזית של ייפוי הכוח החתום בהתאם להוראות האפוטרופוס הכללי. אז גם יהיה על עורך הדין לקיים מפגש פיזי עם הממנה, כדי לתקף את המסמך ולוודא את כשירותו של הממנה ואת מידת הבנתו ורצונו במסמך.

חשוב לדעת כי ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך רק באמצעות עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more