דיני עבודה בימי קורונה – דמי בידוד לעובדים

06 בפברואר, 2022

ביום 1 בפברואר 2022 פורסם ברשומות תיקון לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020. התיקון מעדכן את ההסדר בעניין תשלום דמי בידוד לעובד שנעדר מעבודתו עקב חובת בידוד שחלה עליו, או עקב שהותו בבידוד בשל בידוד ילדו. נציג את עיקרי החוק, ואת התיקונים החדשים בו בעניין דמי בידוד.[1]

הזכאים לדמי בידוד

החוק מעניק דמי בידוד ל"עובד השוהה בבידוד", ל"עובד בבידוד מזכה" ולעובד שהוא "הורה מלווה". 

"עובד השוהה בבידוד" הוא עובד שנעדר מהעבודה בשל שהייתו בבידוד מכוח צו בידוד בית,[2] שלא עקב חזרה מחו"ל (למעט אם מדובר בנסיעה מטעם המעסיק), ושלא בשל היותו חולה מאומת. על עובד כזה גם למסור למעסיקו העתק מהדיווח המקוון על כניסתו לבידוד.

"עובד השוהה בבידוד מזכה" הוא עובד ששוהה בבידוד (כהגדרתו לעיל), שמתקיים בו גם אחד מאלה: (1) המציא למעסיק אישור כי הוא נמצא בשלבי חיסון, אך נכנס לבידוד בטרם חלף פרק הזמן הנדרש לקבלת תעודת מתחסן; (2) מחוסן או מחלים שחייב לשהות בבידוד לפי צו בידוד בית; (3) מנוע חיסון על-פי אישור רפואי; (4) קטין; (5) וכן שוהה בבידוד עם ילדו שחלה עליו חובת בידוד, ומתקיימים בו כל אלה: (א) ילדו אינו חולה או חוזר מחו"ל, (ב) נעדר בשל בידוד החל עליו בשל חובת הבידוד של ילדו, או משום שהוא עצמו עובד השוהה בבידוד, (ג) מסר דיווח לגבי כניסתו וכניסת ילדו לבידוד, והעביר למעסיקו העתק מהדיווח, (ד) מסר למעסיק הצהרה לפיה אין הורה אחר שמצוי בבידוד עם הילד.[3]

עובד שהוא "הורה מלווה" הוא עובד שמתקיימים בו כל אלה: (1) נעדר מהעבודה משום שחלה על ילדו (עד גיל 16 או אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי) חובת בידוד; (2) לא חלה עליו בעצמו חובת בידוד והוא מחלים או מחוסן והציג על כך אישור למעסיק; (3) ילדו אינו חוזר מחו"ל או חולה מאומת; (4) מסר הצהרה לפיה לילד אין הורה אחר שמצוי עמו בבית;[4] (5) מסר דיווח לגבי בידוד ילדו.

מספר ימי הבידוד שבגינם ישולמו דמי בידוד – תקופת הוראת השעה

לפי התיקון, בגין בידוד שחל בתקופה שמיום 21 בדצמבר 2021 ועד יום 31 בינואר 2022 ("תקופת הוראת השעה"), ישולמו דמי בידוד החל מיום ההיעדרות הראשון, מבלי להפחית תשלום על יום זה כפי שהיה עד לתיקון. החובה לשלם דמי בידוד בגין בידוד שחל בחודש דצמבר 2021 ובתוך תקופת הוראת השעה, תחל ביום 15 בפברואר 2022.

מספר ימי הבידוד שבגינם ישולמו דמי בידוד – בכל תקופה שאינה הוראת השעה

בגין בידוד שחל בתקופה שאינה תקופת הוראת השעה, יחול ההסדר שחל ערב התיקון: "עובד השוהה בבידוד", "הורה מלווה" ו"עובד השוהה בבידוד מזכה", זכאים לקבל תשלום דמי בידוד בעד ימי היעדרותם מהעבודה בשל הבידוד, למעט תשלום בעד יום הבידוד הראשון. עובד זכאי, לבחירתו, לקבל תשלום גם בעד יום זה על חשבון יום חופשה המגיע לו ממכסת ימי החופשה הצבורים שלו.

עובד שחל לגביו הסדר דמי מחלה מיטיב לפיו הוא זכאי לתשלום דמי מחלה מהיום הראשון, יהיה זכאי לתשלום דמי בידוד גם בעד יום הבידוד הראשון, אלא אם הודיע המעסיק (למעט המדינה או גוף מתוקצב) לעובדים, שההסדר המיטיב לא יחול לעניין דמי בידוד. עובד שנשלח לחו"ל מטעם המעסיק, יהיה זכאי לתשלום עבור כל ימי הבידוד החל מהיום הראשון, וללא הפחתה. אם חלק "הורה מלווה" את הליווי עם ההורה השני, והם נעדרו לסירוגין, יפחית המעסיק של ההורה המלווה שנעדר ראשון מהעבודה את יום הבידוד הראשון, מסך ימי הבידוד החייבים בתשלום. אם חלק ההורה המלווה את הליווי עם הורה עצמאי,[5] לא יופחת תשלום בעד יום הבידוד הראשון בתקופת הבידוד כאמור לעיל, אם הצהיר העובד שההורה העצמאי חדל לעסוק בעסקו או במשלח ידו בשל חובת בידוד שחלה על ילדם, ויצרף גם הצהרה שהגיש ההורה העצמאי למוסד לביטוח לאומי.[6] 

גובה דמי הבידוד

דמי הבידוד ל"עובד השוהה בבידוד מזכה" ול"עובד שהוא הורה מלווה", יהיו בגובה דמי מחלה לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה. לעומת זאת, "עובד השוהה בבידוד" יהיה זכאי רק ל-75% משווי דמי המחלה לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה.

דמי בידוד ישולמו רק לעובד שנעדר מהעבודה, ולא עבד בתקופת הבידוד או בתקופת היעדרותו כהורה מלווה. עובד אשר המשיך לעבוד מהבית וקיבל שכר, לא יקבל גם דמי בידוד.

תקופת הבידוד

תקופת הבידוד תחל ביום שבו נודע לעובד שחלה עליו או על ילדו חובת בידוד, ותסתיים במועד המוקדם ביותר שבו יכולה להסתיים לגבי העובד או ילדו, לפי העניין. במקרה בו נכנס העובד לכמה תקופות בידוד רצופות מסיבות שונות, יראו בתקופות אלה תקופת בידוד רצופה אחת, ובלבד שכל בידוד יסתיים במועד המוקדם ביותר בו ניתן לסיימו לפי הדין.

ניכוי ימי מחלה

בגין בידוד שחל בתקופת הוראת השעה, עובד אשר שולמו לו דמי בידוד על פי החוק, ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים שלו ימי העבודה בהם נעדר בשל הבידוד, החל מהיום השני להיעדרות ועד שלושה ימי מחלה בסך הכל.

בגין בידוד שחל בתקופה שאינה תקופת הוראת השעה, ינוכו ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד מספר ימי העבודה בהם נעדר בשל הבידוד, ולא יותר משלושה ימים בסך הכל. אם נעדרו עובדים שהם הורים מלווים לסירוגין במהלך תקופת הבידוד של ילדם, יופחתו הימים באופן יחסי לסך ימי ההיעדרות של כל אחד מהם מתוך כלל ימי ההיעדרות, ולא יופחתו יותר משלושה ימים כאמור לשני ההורים יחד. אם אין לעובד מספיק ימי מחלה, ינוכו ימי מחלה על חשבון צבירה עתידית. אם סיים העובד את עבודתו בטרם הספיק לצבור מספיק ימי מחלה, ניתן יהיה לנכותם מימי החופשה הצבורים שלו בעת סיום העסקתו. בהיעדר ימי חופשה, לא ניתן יהיה לגבות את שווי ימי הבידוד ששולמו, והמעסיק יספוג זאת.

שיפוי למעסיקים

מעסיק זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי שיפוי לעלויות בהן נשא אשר נובעות מזכאות העובד לדמי בידוד.[7]

עבור תשלום יום הבידוד הראשון, בתקופת הוראת השעה יינתן שיפוי מלא (100% מדמי הבידוד ששילם המעסיק בפועל לעובד, בתוספת העלויות הנלוות ששילם בגין דמי הבידוד, שלא יעלו על 30% מדמי הבידוד); ובתקופה שאינה הוראת השעה לא יינתן שיפוי (אף אם שולמו לעובד דמי בידוד מכח הסדר מיטיב או בשל נסיעתו לחו"ל מטעם המעסיק).

עבור תשלום יום הבידוד השני, יינתן שיפוי מלא.

ביתרת הימים בהם שולמו דמי בידוד, יינתן למעסיק שיפוי כדלקמן: למי שמעסיק עד 20 עובדים נכון ליום 1 באוגוסט 2020 – 75% מגובה השיפוי המלא. למי שמעסיק מעל 20 עובדים נכון ליום 1 באוגוסט 2020 – 50% מגובה השיפוי המלא.

שיפוי יינתן רק עבור דמי בידוד ששולמו לפי הוראות החוק, ורק עבור ימים בתקופת הבידוד שלגביהם הודיע משרד הבריאות למוסד כי העובד דיווח לגביהם על שהייתו בבידוד, ובעד לא יותר מ-5 או 6 ימים בשבוע עבודה, לפי שבוע העבודה הנוהג אצל המעסיק.

התקופה להגשת בקשה לשיפוי

ניתן להגיש תביעה לקבלת שיפוי בגין תשלום דמי בידוד לעובדים בתוך 90 ימים מתום החודש בו שהה העובד בבידוד. ההגשה תיעשה באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי, ובהתאם להנחיות המפורסמות בו.

אנו ממליצים לוודא כי העובדים סיפקו לכם את כלל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים מהם בהתאם להוראות החוק, בטרם ישולמו להם דמי הבידוד, על מנת לוודא כי הם עומדים בכלל תנאי הזכאות. האמור לעיל הוא עיקרי הדברים בלבד. נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה או הבהרה בנושא. לפרטים נוספים ולייעוץ ניתן לפנות למחלקת דיני העבודה במשרדנו.

[1] במסגרת התיקון לחוק נוסף פרק ו'2 הנוגע לדמי בידוד לעצמאיים אשר הוראותיו לא נסקרו במזכר זה.

[2] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

[3] טופס ההצהרה מצורף לחוק בתוספת הראשונה.

[4] טופס ההצהרה מצורף לחוק בתוספת השנייה.

[5] עצמאי – עובד עצמאי כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, או רשום במוסד לביטוח לאומי כמי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד אף אם לא מתקיימים בו כל התנאים להגדרה "עובד עצמאי" שבחוק הביטוח הלאומי.

[6] טופס ההצהרה מצורף לחוק בתוספת השנייה.

[7] לפי סעיף 26ח לחוק, שיפוי יינתן "למעסיק" שאינו אחד מאלה – (1) המדינה; (2) גוף מתוקצב למעט חברה ממשלתית; (3) גוף נתמך שסכום השתתפות הממשלה בתקציבו בשנת 2019 היה 25% מתקציבו לפחות; (4) קופת חולים; (5) תאגיד בריאות; (6) מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו שסכום השתתפות הממשלה בשנת 2019 היה לפחות 40% מתקציבו; (7) מוסד מוכר להשכלה גבוהה שהממשלה משתתפת בתקציבו שסכום השתתפות הממשלה בשנת 2019 היה לפחות 40% מתקציבו (8) מעסיק של מסתנן כהגדרתו בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more