דיני עבודה | פטור מהצורך בהיתר מהממונה על עבודת נשים להוצאה לחל"ת במשבר הקורונה

April 7th 2020

ביום 6 באפריל 2020 עברו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף-2020, אשר קובעות חריגים לדרישה לקבלת היתר מהממונה על עבודת נשים לשם הוצאה לחל"ת.

חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 אוסר על פגיעה בהכנסתם והיקף משרתם של עובדות ועובדים אשר פיטוריהם אסורים, ללא קבלת היתר מהממונה על עבודת נשים (עובדות בהריון ולאחר לידה, עובדות ועובדים בטיפולי פוריות). לפי החוק, פגיעה בהכנסה או בהיקף המשרה של עובדות ועובדים אלו תיתכן רק עם קבלת היתר.

בעקבות משבר הקורונה נאלצו מעסיקים רבים להוציא עובדים לחל"ת. משמעות החל"ת היא שיחסי העבודה בין הצדדים מושעים, היקף המשרה של העובדים יורד לאפס, והעובדים אינם זכאים לשכר בתקופה זו. מטעם זה, עד להתקנת התקנות נדרש היתר לשם הוצאה לחל"ת של עובדות או עובדים שפיטוריהם אסורים ללא קבלת היתר.

החוק קבע חריגים להגדרת פגיעה בהכנסה, שבהתקיימם לא נדרש היתר. דוגמא לכך היא פגיעה שמקורה בדין או בהסכם קיבוצי, ופגיעה ברכיבי תפוקה שלא נובעת ממעשי המעסיק. התקנות מרחיבות את רשימת החריגים וקובעות כי הוצאת עובדות ועובדים לחל"ת שאורכה לא יפחת מ-30 ימים ולא יעלה על 60 ימים, העומדת בתנאים שהוגדרו בתקנות, לא תיחשב כפגיעה בהכנסה, ועל כן ניתן יהיה להוציאם לחל"ת ללא צורך בקבלת היתר.

עיקרי התנאים המצטברים שנקבעו בתקנות:

  • ההוצאה לחל"ת אינה בגלל ההיריון או טיפולי פוריות.
  • המעסיק עשה מאמצים למצוא עבודה מתאימה אחרת שלא תפגע בהיקף המשרה ובהכנסה, ולא מצא.
  • העובדת או העובד נתנו הסכמתם בכתב להוצאתם לחל"ת.
  • ההחלטה על הוצאה לחל"ת התקבלה לאחר שפעילות העסק הוגבלה עקב תקנות או הנחיות בשל משבר הקורונה, או בשל מתן שירות לעסק שפעילותו הוגבלה כאמור.
  • התפקיד שביצעו העובדת או העובד אצל המעסיק היה חלק מפעילות שהוגבלה עקב משבר הקורונה, והמעסיק הוציא לחל"ת מסיבה זו עובדים נוספים שאין הגבלה על פיטוריהם לפי החוק. קריטריון זה לא חל אם מדובר בעובד יחיד של העסק או שכלל פעילות העסק הופסקה.
  • לגבי עובדת בהיריון, נדרש שתאריך הלידה המשוער שלה לא יחול ב-30 הימים שסמוכים להוצאה לחל"ת.
  • על העובדת או העובד לא הוחל הסכם יציאה לחופשה כהגדרתו בתקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

התקנות יחולו גם באופן רטרואקטיבי על עובדות ועובדים שהוצאו לחל"ת החל מיום 15 במרץ 2020, ושמתקיימים בעניינם כל התנאים.

ניתן היתר להוצאת עובדת או העובד לחל"ת לפני פרסום התקנות – יראו את ההיתר כאילו ניתן ביום הוצאת העובדת או עובד לחל"ת, או ביום 15 במרץ 2020, לפי המאוחר.

מעסיק שהגיש בקשה להיתר לפני תחילת התקנות ובקשתו אינה עומדת בתנאים הקבועים בתקנות, נדרש להודיע למשרד העבודה כי בקשתו אינה עומדת בתנאי התקנות, וכי הוא מבקש שבקשתו תידון בהתאם להוראות סעיף 9א לחוק בנוסחו ערב תחילתן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more