דסק ביטחון | עדכונים

March 30th 2020

בימים האחרונים, ועל רקע התפשטות מחלת הקורונה והאתגרים הנלווים לכך, פורסמו תקנות שעת חירום הדוחות את המועדים הקבועים בדין להענקת אישורים רגולטוריים.[1]

התקנות החדשות קובעות כי תוקפו של אישור רגולטורי (כמו למשל רישיונות של אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני) שמועד פקיעתו חל בתקופה שבין 10 במרץ 2020 ל-10 במאי 2020, יוארך בחודשיים נוספים, החל ממועד הפקיעה. כך, אישור רגולטורי שצפוי לפקוע ביום 1 במאי 2020, יוארך עד ליום 1 ביולי 2020. אישור שהוארך בהתאם לתקנות אלה לא חייב בתשלום אגרה בעד ההארכה.

הרשות המוסמכת רשאית לקבוע דחייה קצרה מחודשיים, או לקבוע כי הדחייה לא תחול במקרה מסוים.

הוראות אלה אינן חלות על כל האישורים הרגולטוריים. רשימת האישורים שמועד פקיעתם לא נדחה כלולה בתוספת השנייה לתקנות.

בנוסף קובעות התקנות דחייה של שלושה חודשים למועדים הבאים: מסירת הודעה למפר על הכוונה להטיל עיצום כספי; העלאת טענות על ידי מפר בנוגע לכוונה להטיל עליו עיצום כספי; קבלת החלטה על ידי הגורם המוסמך בדבר עיצום כספי; בקשה לביטול התראה מינהלית; פנייה בעניין חילוט עירבון; והמועד האחרון לתשלום עיצום כספי.

משרד הביטחון עבר לעבוד במתכונת מצומצמת ובעבודה בשתי משמרות, דבר המשפיע על הזמינות ומתן השירות בימים אלה. דסק הביטון ו-HLS זמין לסייע בכל שאלה ועניין בנוגע להשפעת מגפת הקורונה על התנהלות משרד הביטחון.

[1] תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים) התש"ף-2020

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more