האם חובה על עובדים לחבוש מסיכה במקום העבודה?

20 באפריל, 2020

אתמול פורסמו תקנות לעניין החזרה לעבודה (למזכר בעניין זה, לחצו כאן). בעקבותיהן התעוררה השאלה האם הדין מחייב עובדים לחבוש מסיכה בעבודה.
על פי התוספת השנייה לתקנות שפורסמו אתמול (תקנה 2ב)  על המעסיק לקיים את האמור בסעיף 3ה(ג) ו(ג1) לצו בריאות העם (בגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה), התש"ף-2020.

על פי האמור שם:

3ה (א) לא ישהה אדם במקום כמפורט להלן בלא חבישת מסיכה... (1) ״מבנה שאינו מקום מגוריו של האדם או מקום שהייה קבוע אחר שלו (להלן – מקום מגורים)״.

תקנה 3ה(ב)(3) פוטרת מחובת חבישת המסיכה ״אדם השוהה במקום סגור או מופרד, בלא אדם נוסף״, ומגדיר מונח זה לכלול אדם השוהה לבדו בחדר במבנה, וכן ״בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות״.

תקנה 3ה(ב)(5) פוטרת מהחובה לחבוש מסיכה ״שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות״.

מכל זה עולות, לעניין חובתו של עובד לחבוש מסיכה בעבודה, המסקנות הבאות:

עובד אינו חייב לחבוש מסיכה כאשר הוא יושב לבד בחדר, כאשר הוא יושב בחדר עם עוד עובד אחד במרחק שני מטר לפחות, כאשר מפרידה בינו ובין עובדים אחרים מחיצה בגובה שני מטרים לפחות, או כאשר יושב העובד בחלל פתוח אם בינו לבין עובדים אחרים מפרידה מחיצה בגובה 1.8 מטר לפחות.

יש חובה לחבוש מסיכה כאשר העובד מסתובב במקום העבודה, מחוץ לחדרו.

בנוסף, התקנות החדשות התירו ישיבה של 5 עובדים ללא מחיצה בחדר העולה בגודלו על 20 מ״ר, ואולם התקנות הקודמות לא הותאמו להיתר זה – ככל הנראה טעות של מתקין התקנות. לכן על אף שמותר להושיב בחדר הגדול מ-20 מ״ר שאין בו מחיצות, לא רק שניים, אלא שלושה עד חמישה עובדים, הם אינם פטורים מחובת חבישת מסיכה גם ביושבם בחדר. זו תקלה שעל מתקין התקנות לתקן.

נזכיר כי על פי תקנה 3ה(ג), מעסיק במקום עבודה אחראי לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה לחבוש מסכה. עוד נזכיר כי על פי התקנות החדשות, מנכ״ל המעסיק וכן האחראי שמונה לקיום הוראות התקנות, חותמים על התחייבות אישית לעשיית הנדרש לקיום התקנות וכן להיותם מודעים לדרישות הדין (ראו כאן). הפרת הוראות הדין היא עבירה פלילית.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more