CATCH-UP: וובינר | סיכוני סביבה ושינוי אקלים במוסדות בנקאיים: בעקבות פרסום מכתב המפקח על הבנקים

29 בדצמבר, 2020

מעל עשור חלף מאז פרסום מכתבו של המפקח על הבנקים בנושא סיכונים סביבתיים וסיכוני שינוי האקלים לתאגידים הבנקאיים.

בימים האחרונים פרסם המפקח מכתב נוסף שעוקב אחר ההתפתחויות הדרמטיות שהתרחשו בתחום ניהול הסיכונים הללו בעשור שחלף.

    • מהי משמעות עיתוי הפרסום? כיצד ישליך על המערכת הבנקאית ולקוחותיה?
    • האם המפקח על הבנקים הוא הרגולטור האחרון לומר את דברו בנושא?

אתם מוזמנים לצפות בוובינר שעסק בשאלות אלו ואחרות, בהשתתפות:

    • ד"ר אוהד קרני, מנהל תחום מדיניות רגולציה, המשרד להגנת הסביבה, דיבר על הסיכונים הסביבתיים והרגולטוריים הקיימים ועל עבודת המשרד להגנת הסביבה עם הרגולטורים הפיננסיים בנושא.
    • ד"ר ליעד אורתר, ראש המכון לאחריות תאגידית, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, אשר דיבר על אחריות תאגידית ככלי לניהול סיכוני סביבה במוסדות פיננסיים.
    • עו"ד איל עופר, ראש מחלקת דיני איכות הסביבה וקיימות במשרדנו הנחה את הוובינר ודיבר על הפעולות המהותיות הדרושות לבנקים ולקוחותיהם לאור פרסום החוזר.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more