זכויות עובדים בעבודה מרחוק

21 ביוני, 2020

עקב משבר הקורונה וההגבלות על הפעילות שנבעו ממנו, נאלצו עסקים רבים להתאים עצמם לעבודה מרחוק – עבודה שאינה מחצריו של המעסיק. בהמשך לכך, גם עם הסרתם החלקית וההדרגתית של ההגבלות, הפרקטיקה של עבודה מרחוק הפכה רווחת במיוחד. ביום 11 ביוני 2020, פרסם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מסמך הבהרות בנוגע לעבודה מרחוק הכולל המלצות להסדרתה. מזכר זה סוקר בתמצית את הנחיות משרד העבודה והמלצותיו.

בצד היתרונות המשמעותיים שעשויים להיות מופקים הן למעסיק והן לעובד מעבודה מרחוק, עלולים להיות לה גם חסרונות. המעבר לעבודה מרחוק, בפרט מביתו של העובד, יוצר אתגרים, בין היתר, בכל הנוגע להפרדה בין שעות העבודה ושעות הפנאי והאחריות לציוד. כך מתעוררים חששות,  כי יידרש מהעובדים להיות זמינים לעבודה בכל עת וכי ציוד העבודה יירכש על ידי העובדים עצמם.

על כן, מבהיר משרד העבודה כי העדר דרישה להימצאות פיזית במקום העבודה אינה מורידה מאחריויות העובד או המעסיק לפי החוק. עוד מבהיר משרד העבודה כי לעובד עומדת הזכות שלא לעשות שימוש בקניינו הפרטי לצרכי עבודה ויש להגיע להסכמה עמו לעניין זה.

בימי שגרה מבוססת עבודה מרחוק על הסכמת הצדדים. בשל משבר הקורונה וההגבלות על העבודה שנלוו לו, נדרשו עסקים רבים לעבור לעבודה מהבית כדי לשמור על קיומו של העסק ותפקודו, על אף שזו לא סוכמה עם העובדים מראש כחלק מתנאי ההעסקתם. משרד העבודה מבהיר כי למרות ששינוי זה נכלל בפררוגטיבה הניהולית של המעסיק, מתחייבת הסכמת העובד לכך, כלכל שינוי בהסכם העבודה. משרד העבודה מדגיש כי אם לא תינתן הסכמה מפורשת בכתב, יהיה על המעסיק להוכיח כי הייתה הסכמה בהתנהגות, וזו לא תוכר כדבר שבשגרה. בהיעדר הסכמה מצד העובד יכול חוזה העבודה להיחשב מסוכל מאחר שהמעסיק, מסיבות שאינן תלויות בו, לא יכול לאפשר את העבודה מחצריו והעובד לא הסכים לשינוי תנאי העבודה.

משרד העבודה ממליץ כי עבודה מרחוק תוסדר לפי העקרונות הבאים

   1. מקום העבודה – המעסיק יבהיר מהם המוקמות האפשריים לביצוע העבודה ויוודא כי קיימים לעובד התשתית והכלים המתאימים לצורך ביצועה. בנוסף, המעסיק יישא בעלויות חומרה ותכונה בעבור העבודה מרחוק.
   2. אי-הפליה – המעסיק לא יפלה בין עובדיו במתן זכות גישה לעבוד מרחוק, וכן לא יפלה בין העובדים בחצריו לבין העובדים מרחוק.
   3. היקפי עבודה – המעסיק יגדיר את היקף העבודה המבוצעת מרחוק, לרבות מסגרות זמנים ודרישת זמינותו של העובד. היקף העבודה שיידרש לא יעלה על השעות המותרות מכוח חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.
   4. עבודה מרחוק כהסדר וולונטרי והפיך – הסדרי העבודה מרחוק יוגדו על פי הסכמה הדדית בין העובד למעסיק, ותינתן לכל צד אפשרות לחזור בו מהסדר זה.
   5. דיווח ופיקוח של שעות העבודה – יוגדרו מראש דרכי הדיווח על שעות העבודה. שימוש בכלים לפיקוח על שעות העבודה יהיה מידתי וכפוף לכללי הגנת הפרטיות. המעסיק מחויב ליידע את העובד על שימוש בכלים אלו ולקבל את הסכמתו לכך.
   6. תחולת העבודה – יוגדרו בבהירות המטלות והתפוקות המצופות מן העובד.
   7. שימור זכויות וחובות – ביצוע עבודה מרחוק לא ישנה את מעמד העובד ויחסי העבודה. העובד יהיה זכאי לגמול ולתנאים להם היה זכאי בעבודה מחצרי המעסיק, בכפוף להתאמות הנדרשות. כמו כן, העובד יהיה מחויב לכללים ולחובות הנוהגים במקום עבודתו.

למסמך ההמלצות המלא הכולל גם סקירה השוואתית למדינות נוספות לחץ כאן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more