זמן מיסים | חזרת "חוק האנג'לים" ומשקיעים נוספים

12 באפריל, 2022

לפני מספר ימים אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את הצעת שר האוצר להעניק הטבות מס למשקיעים בחברות סטארט אפ ישראליות. הטבות יינתנו הן למשקיעים יחידים והן לחברות.

בימים אלה ממשיכה הממשלה לקדם שורת תיקוני חקיקה אשר מטרתם עידוד השקעות בענף ההייטק הישראלי. תיקון החקיקה הנוכחי מחליף ומרחיב את "חוק האנג'לים", כינוי לסעיף 20 לחוק ההסדרים לשנים 2012-2011, אשר נחקק במסגרת הוראת שעה אשר הוארכה מעת לעת ועמדה בתוקף עד לסוף שנת 2019.

החוק הקודם אפשר למשקיעים בחברות סטארט אפ פרטיות אשר עומדת במספר תנאים (למשל, בנוגע להיקף ההשקעה הכללי והיקף ההשקעה ביחס להוצאות המו"פ של החברה), להכיר בהשקעה בחברות הסטארט אפ כהוצאה שוטפת בשנת ביצוע ההשקעה, כנגד הכנסות החייבות במס שולי. הצעת החוק שאושרה בוועדה כוללת מספר שינויים ביחס להוראת השעה הקודמת. נפרט את עיקרי ההצעה:

  • מתן זיכוי ממס למשקיעים יחידים, חברות מעטים ושותפויות, בגובה 25% מסכום ההשקעה, בגין השקעת סכום שאינו עולה על 3.5 מיליון ש"ח בחברות סטארט אפ בתחילת דרכן, אשר היקף ההשקעות בהן או ההכנסות הכלליות שהפיקו אינו עולה על 12 מיליון ש"ח ממועד התאגדותן. החוק הקודם כלל מנגנון של ניכוי ההשקעה כהוצאה שוטפת, שהעניק למשקיע הטבה כפולה – הקדמת ההכרה בהוצאה, ואפשרות ניכוי הוצאה הונית אל מול הכנסה בשיעור מס שולי. במנגנון החדש יינתן הזיכוי בסך 25% במועד ההשקעה, ומנגד, בעת מכירת המניות יופחת סכום ההשקעה מהמחיר המקורי.
  • דחיית אירוע המס על רווח ההון במכירה של מניות חברה טכנולוגית, לבעל מניות יחיד אשר משתמש בחלק מהתמורה מהמכירה לצורך השקעה בחברת סטארט אפ אחרת (שחלוף). אירוע המס יידחה למועד בו ימכור המשקיע את מניותיו בחברה החדשה בה השקיע. זו הטבה כפולה: דחיית אירוע המס למועד בו חברת הסטארט אפ החדשה מוכרת את מניותיה ומניבה למשקיע תשואה על השקעתו, והשתתפות של המדינה בהפסד שייגרם לו אם החברה בה השקיע תיכשל.
  • התרת השקעה במניות כהוצאה לצרכי מס לחברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי, אשר רוכשת שליטה בחברה טכנולוגית אחרת, זרה או מקומית.[1]
  • פטור ממס למוסד פיננסי זר על הכנסותיו מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה, שמשתלמת על ידי חברה טכנולוגית ישראלית כהחזר הלוואה, בכפוף לתנאים המפורטים בהצעת החוק. מטרת ההטבה לגוון את מקורות המימון של חברות הייטק ולהפחית עלויות המשולמות על גיוס אשראי ממוסדות פיננסיים זרים.

ניכר כי הממשלה הנוכחית מבקשת לקדם השקעות בהיי-טק הישראלי, באמצעות מתן תמריצי מס. בניגוד ל"חוק האנג'לים", הפעם הורחבו ההטבות גם להשקעות הנעשות בידי חברות, ונוספו הוראות לעניין שחלוף, המביאות לדעתנו לשיקוף נכון יותר של מיסוי השקעות הוניות בחברות הזנק במישור הפיסקלי. מנגד, הטבות המס אשר הוענקו ליחידים במסגרת חוק האנג'לים, אשר אפשרו ניכוי ההשקעה כהוצאה שוטפת כנגד הכנסות שוטפות של אותם יחידים, נשמטו מהצעת החוק הנוכחית, ובמקומן מתאפשר זיכוי ממס בגובה 25% מסכום ההשקעה בלבד.

יש לקוות שאם תאושר הצעת החוק, האפשרות לעשות שימוש בהטבות תוענק לא רק ברמה החקיקתית, אלא גם תיושם בפועל על ידי משרדי השומה.

לפרטים נוספים ולייעוץ, ניתן לפנות לעו"ד בועז פינברג ולרו"ח ומתמחה במשפטים שרין זוארץ ממחלקת המסים במשרדנו.

[1] ההצעה קובעת תנאי זכאות להטבה, כדלהלן: לגבי השקעה בחברה תושבת ישראל – חברה שבשנת הרכישה היא חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי או חברת מו"פ (בתנאים מסוימים) כאשר רכישת 80% מאמצעי השליטה הושלמה בתוך 12 חודשים. לגבי השקעה בחברה תושבת חוץ – סכום הוצאות מחקר ופיתוח בשנת המס שקדמה לשנת השגת השליטה עלה על 20 מיליון ש"ח והכנסתה הטכנולוגית של החברה הרוכשת בשלוש שנות המס שקדמו לשנת השגת השליטה, היו בממוצע 75 מיליון ש"ח לשנה או יותר. ככלל ניכוי השקעה כהוצאה שוטפת אינה אפשרית, שכן מדובר בהשקעה הונית, כך שהמשקיע יוכל להכיר בהוצאה, או למעשה בהפסד, רק במועד מכירת המניות, או פירוק החברה אם נכשלה. בהתאם להצעה כעת, ברכישה אשר תעמוד בתנאים המפורטים, תהיה החברה המשקיעה זכאית לנכות את עלות ההשקעה בשיעורים שנתיים שווים הפרוסים על 5 שנות מס.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more