זמן מיסים | קבלת ראיות שלא נכללו בהליך השומה המנהלי במסגרת ערעור מס בבית המשפט – איזון בין "מס אמת" ל"צדק חלוקתי" ו"יעילות מינהלית"

13 בינואר, 2022

ככלל לא יסכים בית המשפט לקבל מנישום ראיות שלא מסר לפקיד השומה במסגרת הליך השומה המנהלי שהתקיים בעניינו. כך עולה מהחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניינה של חברת מדינגו בע"מ, שניתנה לפני כחודש. החברה ביקשה להגיש לבית המשפט ראיות שלא הוצגו לפקיד השומה במהלך דיוני השומה. היא טענה כי הוספת הראיות לא תביא להארכת ההליך, ולא תפגע בזכויותיו הדיוניות של פקיד השומה.

במיוחד טענה החברה כי הוספת הראיות תסייע בגביית מס אמת, שכן הראיות אותן היא מבקשת להוסיף מחזקות באופן משמעותי את טענותיה, מבלי שהדבר מביא להרחבת יריעת המחלוקת בינה לבין פקיד השומה. נציין עם זאת, כי הבקשה להצגת הראיות הנוספות נעשתה לאחר שדיון ההוכחות בהליך הושלם, ובטרם הוגשו סיכומי הצדדים.

פקיד השומה התנגד לבקשת החברה. תפקידו של בית המשפט בערעור מס, לטענתו, הוא רק לבחון את סבירות החלטתו של פקיד השומה. לשיטתו אין כלל מקום, לפיכך, להציג לבית המשפט ראיות אשר לא הוצגו לפקיד השומה. פקיד השומה טען גם כי במקרה דנן, הראיות היו בידי המערערת בעת ניהול הליך השומה, והיא שבחרה, מטעמיה, שלא להציגן.

בית המשפט המחוזי דחה את בקשת המערערת להוספת ראיות. בית המשפט נסמך על החלטה שניתנה בבית המשפט העליון בעניין מחאג'נה,[1] שם נקבע כי בעל דין חייב להגיש את מכלול ראיותיו "בחבילה אחת", וכי בקשתו של בעל דין להגיש ראיות בשלב מאוחר יותר, תוכרע על בסיס השלב בו מצוי ההליך, אופי הראיה שהגשתה מתבקשת, ומועד ידיעתו של המבקש על קיומה. בנוגע לטענת המערערת באשר לצורך בגביית מס אמת, הפנה בית המשפט לדבריה של השופטת ברק ארז בהחלטתה בעניין טי.גי.די,[2] לפיה "מס אמת" איננו מונח טכני-מתמטי, אלא מונח נורמטיבי המגלם בתוכו לא רק את הערך המתמטי או החשבונאי של המס, אלא גם שיקולי הוגנות, צדק חלוקתי, ודאות ויעילות מנהלית

משמעות הדברים היא שלא כל תקלה בהליך השומתי, ניתן לתקן. אם יצליח הנישום להוכיח כי אי הגשת הראיות בהליך השומתי נבעה מתקלה טכנית, או כי מדובר ב"ראיית זהב", כלשון בית המשפט, יוכל בית המשפט להסכים לבחון את הראייה, ובסמכותו גם להחזיר את הצדדים לדיון השומתי כדי שפקיד השומה יוכל לבחון את הראיות.

ועם זאת, מהפסיקות האחרונות בנושא, לרבות פסק הדין בעניין מדינגו ופסק דינו של בית המשפט העליון בעניין טי.גי.די, עולה כי עיקרון מס האמת אינו חזות הכל וכי הוא עלול לסגת מפני עקרון היעילות המנהלית. לכן יש לקחת בחשבון גם את חובת הנישום להקפיד על הליך תקין ולהציג ראיותיו בזמן. לפרטים נוספים ולייעוץ בנושא, ניתן לפנות לעו"ד בועז פינברג ולרו"ח ומתמחה במשפטים שרין זוארץ ממחלקת המסים.

[1] רע"א 2218/21 מחאג'נה נ' חברת אל מנאר לפיתוח השקעות בע"מ (נבו, 5.4.2021).

[2] ע"א 10071/16 מנהל מס ערך מוסף – תל אביב 3 נ' טי.גי.די הובלות בע"מ (נבו, 9.5.2018).

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more