חזרה מחל"ת – השלכות מתחום המס

19 במאי, 2020

עקב משבר הקורונה הוציאו חברות רבות עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת), בדרך כלל לפרק זמן קצר, ומתוך ציפייה להשיבם לעבודה כשניתן יהיה להעריך את התוצאות הכלכליות של המשבר על העסק.

ההוצאה לחל"ת בעקבות משבר הקורונה הייתה שונה מהוצאה לחל"ת בנסיבות רגילות, ולכך השלכות בתחום המס המחייבות התייחסות עם החזרתם של עובדים מהחל"ת.
 
הטבות בתקופת החל"ת
בימים רגילים, על פי רוב, נעשית ההוצאה לחל"ת באופן מאורגן ולפרק זמן מוגדר מראש. החברה מבצעת במקרים אלה, לפני היציאה לחל״ת, את ההתאמות הנדרשות בתלוש השכר של העובד, ביחס להטבות אותן יקבל במהלך תקופת החל"ת (תשלומי פנסיה, רכב וכיוצא באלה).

משבר הקורונה, לעומת זאת, הוביל חברות רבות להוצאה מיידית של עובדים לחל"ת, לפרק זמן בלתי ידוע. חברות אלו לא נערכו מראש להוצאה לחל"ת, ולא ביצעו מבעוד מועד את ההתאמות הנדרשות בתלושי השכר.

וכך, על מעסיקים שהעמידו לעובדים כלי רכב או המשיכו להפריש כספים לקופות הפנסיה, לנכות את סכומי המס משכר העובדים עם שובם לעבודה, אם לא שולם מס בגין הטבות אלו בתקופת החל"ת.

במקרים בהם שולם המס על ידי המעסיק (המעסיק גילם את שווי ההטבה שניתנה לעובד מכיסו ולא מתוך שכרו של העובד), והעובד אישר בכתב כי סכום הגילום מהווה חוב שלו כלפי המעסיק, או שהצדדים הגדירו את סכום הגילום כמקדמה על חשבון שכר עבודתו של העובד, רשאי המעסיק לנכות את סכום הגילום, בכפוף למגבלות שיעורי הניכויים הקבועות בחוק הגנת השכר (לא יותר מרבע משכר העובד בכל חודש במקרה של הגדרת הגילום כחוב, ולא יותר מפי שלושה מהשכר במקרה של הגדרתו כמקדמה). אם העובד לא הסכים בכתב לגילום ההטבות, לא ניתן יהיה לנכות מהשכר באופן חד צדדי, והמעסיק יצטרך לקבל לשם כך צו שיפוטי.

דמי אבטלה בחל"ת
מדינת ישראל החליטה להקל על היוצאים לחל"ת בתקופת הקורונה, לקבל דמי אבטלה, בדרכים הבאות:

  1. תקופת האכשרה לזכאות קוצרה משנים עשר חודשי עבודה, לשישה חודשי עבודה מתוך שמונה עשר חודשים שקדמו לחל"ת (תוקפה של הקלה זו פג ביום 17 במאי 2020).
  2. ניתן פטור מהחובה לנצל ימי חופשה צבורים של העובד טרם היציאה לחל"ת.

תיאום מס
עובדים שיצאו לחל"ת עקב משבר הקורונה קיבלו הכנסה, אשר ממנה נוכה מס על ידי המוסד לביטוח לאומי. בנסיבות אלו, על מנת שהמעביד יוכל לנכות במדויק את המס ממשכורתו של העובד, נדרש תיאום מס.

ביום 13 במאי 2020 הוציאה רשות המיסים הנחייה לציבור המעסיקים והעובדים, המסדירה את אופן ניכוי המס על ידי המעסיק עבור עובד שחזר מחל"ת. מטרת ההנחיה להקל על העובדים, ולמנוע מהם את הצורך לפנות עצמאית לרשות המיסים לביצוע תיאומי מס.

בהתאם להנחיה יערוך המעסיק בעצמו תיאום מס בתלוש השכר של העובד, ללא צורך בקבלת אישור תיאום מס מרשות המסים. לכך שלוש חלופות:

  • הציג העובד שחזר מחל"ת למעסיקו את האישורים מביטוח לאומי על הסכום הכולל של דמי האבטלה שקיבל והמס שנוכה מהם, יערוך המעסיק את תיאום המס על בסיסם.
  • לא הציג העובד את האישורים הנדרשים, יוכל המעסיק לבצע תיאום מס משוער עבור תקופת החל"ת, על בסיס חישוב שנתי של המס שיש לנכות, בנטרול תקופת החל"ת לעניין זיכויים, ניכויים, מדרגות מס וכיוצא באלה.
  • מסר העובד למעסיק הצהרה לפיה העובד לא קיבל דמי אבטלה (ולא הייתה לו הכנסה ממקור אחר), ייחשב המעסיק את ניכוי המס באופן שנתי, כולל תקופת החל"ת.

לחצו כאן להנחיה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more