ליטיגציה ויישוב סכסוכים | בצל משבר הקורונה: המצאת כתבי בי-דין באמצעות דואר אלקטרוני

March 31st 2020

ביום 30 במרץ 2020, כחלק מהמאבק בהתפשטות מגפת הקורונה בישראל, הותקנה על-ידי שר המשפטים  הוראת שעה: תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (הוראת שעה), התש"ף-2020, לפיה תותר המצאת כתבי בי-דין מסוימים באמצעות דואר אלקטרוני.

מטרתה של הוראת השעה, כאמור בה, למזער ככל הניתן תנועה שאינה הכרחית ברחבי הארץ, ולהקל על ציבור המתדיינים על דרך העמדת חלופה לפרקטיקה הנוהגת כיום, במסגרתה מומצאים כתבי בי-דין בעותק קשיח.

בהתאם להוראת השעה, ההיתר להמצאת כתב בי-דין באמצעות דואר אלקטרוני לא יחול על המצאת כתב הטענות הראשון בהליך, אלא אם הנמען הסכים לכך בכתב, ולשם המצאתו יש לעשות שימוש בדרכים שהיו נהוגות עד כה. הוראת השעה חלה ביחס לכתבי הטענות הבאים בהליך, לרבות כתב הגנה, כתב תשובה ובקשות ביניים.

הוראת השעה מחייבת לאשר את קבלתו של כתב בי-דין שהומצא בדואר אלקטרוני באמצעות אישור טלפוני (שילווה בתיעוד וברישום), או במענה בכתב.

הוראת השעה מעגנת את "כלל ההדדיות", לפיו צד אשר מבקש להמציא כתב בי-דין באמצעות דואר אלקטרוני, נדרש לציין גם הוא את כתובת הדואר האלקטרוני אשר באמצעותה ניתן יהיה להמציא אליו כתבי בי-דין.

בהתאם להוראת השעה, המצאה בדואר אלקטרוני למדינה – לפרקליטויות המחוז השונות ולמחלקות בפרקליטות המדינה – תתבצע באמצעות המצאה לכתובות דואר אלקטרוני ייעודיות ותאושר באמצעות מספרי טלפון ייעודים (אלו פורטו בתוספת השלישית).

הוראת השעה תעמוד בתוקפה עד ליום 1 ביולי 2020 או עד מועד אחר שייקבע כדין.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more