ליטיגיצה ויישוב סכסוכים | החלטת ועדת האתיקה הארצית לעניין אימות תצהיר באמצעות שיחת וידאו (היוועדות חזותית)

March 30th 2020

ביום 26 במרץ 2020, בצל משבר הקורונה, נוכח מצב החירום שהוכרז בישראל והנחיות משרד הבריאות שפורסמו במטרה לשמור על בריאות הציבור, פורסמה החלטת ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין, המאפשרת שימוש בהיוועדות חזותית כחלופה למקרים בהם לא ניתן לפעול בדרך של אימות חתימה בנוכחות המצהיר (את/20/39). כמובהר בהחלטה – תוקפה מוגבל לתקופת מצב החירום.

בהתאם להחלטה, אם קיים צורך דחוף בהגשתו של תצהיר, מותר אימות החתימה על ידי עורך הדין בהיוועדות חזותית, בהתקיים התנאים המצטברים המפורטים בהחלטה.

בין התנאים לאימות החתימה הקבועים בהחלטה נכללים, בין היתר, היכרות אישית קודמת בין עוה"ד ללקוח, ולמרות זאת גם הצגת תעודת זהות של המצהיר, ותיעוד ההזהרה והצגת תעודת הזהות.

הכללים הקבועים בהחלטה מחריגים את האיסור הקבוע בסעיף 22(א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986, האוסר על הקלטת לקוח, ומורים כי על מעמד החתימה ואימותו להיות מוקלטים בהקלטה חזותית, וכי על הקלטה זו להישמר בהתאם לכללי שימור חומר ארכיוני.

בהתאם להחלטה, אימות חתימה באמצעות היוועדות חזותית מהווה חלופה רק אם לא ניתן היה לפעול בדרך של אימות חתימה בנוכחות מצהיר.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more