ליטיגציה | פעילות בתי המשפט בצל משבר נגיף הקורונה – הודעה על הרחבת פעילות מערכת בתי המשפט

27 באפריל, 2020

ביום 15 במרץ 2020, כחלק מהמאבק בהתפשטות מגפת הקורונה, הודיע שר המשפטים על החלת תקנות 3 עד 5 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991. בהמשך לכך הוארך תוקפן של התקנות, ובהתאם להודעת שר המשפטים הן תעמודנה בתוקפן עד ליום 10 במאי 2020. התקנות הוחלו על בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום, לשכות ההוצאה לפועל, בתי הדין לעבודה, בתי הדין הדתיים וכן על ערכאות שיפוטיות נוספות.
 
ביום רביעי, 22 באפריל 2020, הודיע מנהל בתי המשפט כי נוכח ההקלות שעליהן החליטה הממשלה באשר למצב החירום, יורחב היקף הפעילות בבתי המשפט.

בהתאם להודעה, הרחבת הפעילות תעשה תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות וויסות מספר הנכנסים לבתי המשפט ולאולמות, מדידת חום, חבישת מסיכות, הגבלה על מספר אנשים במעליות, שמירת מרחקים באולמות ועוד. הדיונים לפני כל שופט ושופטת ייקבעו במדורג ובמרווחים מתאימים, כדי למנוע התקהלות במבואות או באולמות מעבר למספרים המומלצים.
 
בין ההליכים הכלולים בהרחבת היקף הפעילות בבתי המשפט:

 • בבית המשפט העליון: הליכי ערעור שהוגשו עד ליום 31 בדצמבר, 2018.
 • בבתי המשפט המחוזיים:
  •  עניינים פליליים: בקשות שעניינן צו תפיסה וצו מסירת תפוס; בקשות לפסילת רישיון נהיגה עד תום ההליכים (בהתאם להליך שנשמע בערכאה מטה); דיונים בהליכים פליליים למעט דיוני הוכחות; בקשה לעיון חוזר בהחלטה שעניינה שחרור בערובה.
  • עניינים אזרחיים: דיוני קדם משפט; בהליכי חדלות פירעון של יחיד – בקשות לסעד דחוף, כולל קציבת מזונות; כאשר מדובר בהליכי חדלות פירעון של תאגיד – בקשות לצו פתיחת הליכים, צו עיכוב הליכים, הבאת הסדר חוב לאישור בעלי העניין שבו ובקשה לאישורו בבית המשפט, וכן בקשה למינוי מומחה לבחינת הסדרי חוב.
  • עניינים מינהליים: עתירות מינהליות דחופות; ערעורים מינהליים דחופים; הליכים שעניינם החזקת אסיר בהפרדה; עתירות הסגרה לפי חוק ההסגרה.

בבתי משפט השלום, לרבות בתי משפט לנוער, בתי משפט לתעבורה, בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לעניינים מקומיים:

  • עניינים פליליים: דיונים בהליכים פליליים, למעט דיוני הוכחות; בקשה לעיון חוזר בהחלטה שעניינה שחרור בערובה.
  • עניינים אזרחיים: דיונים בהליכים אזרחיים שנפתחו עד ליום 31.2.2017 למעט דיוני הוכחות; בקשות לסעד דחוף, כולל קציבת מזונות, בהליכי חדלות פרעון של יחיד; תביעות לפינוי מושכר לפי פרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984.
  • ענייני משפחה: בקשות לביטול מינוי אפוטרופוס; בקשות לאישור הסכם; תביעות שעניינן הסדרי שהות; הליכים לפי חוק אימוץ ילדים

שמיעת הדיונים בהתאם לאמור תחל ביום 3 במאי 2020. קביעת תיקים לדיון על-ידי מזכירויות בתי המשפט תחל ביום 26 באפריל, 2020.

נזכיר כי על פי התקנות, תקופת החירום אינה באה במניין הימים כפי שזה נקבע בחיקוק או בהחלטה שיפוטית, בהחלטת רשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה. משמעות הדברים היא כי מועד ההגשה של כתב בי-דין אשר נקצב כך שיוגש בתוך פרק זמן מסוים, נדחה בהתאם לתקופת החירום.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more