ליטיגציה ויישוב סכסוכים | פעילות מערכת בתי המשפט בצל משבר נגיף הקורונה

March 26th 2020

ביום 15 במרץ 2020, כחלק מהמאבק בהתפשטות מגפת הקורונה, הודיע שר המשפטים על החלת תקנות 3 עד 5 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 ("התקנות"). בהמשך לכך, פורסמו שתי הודעות שהאריכו את תחולת התקנות עד ליום 16 באפריל 2020 ("תקופת החירום"). התקנות הוחלו על בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום, לשכות ההוצאה לפועל, בתי הדין לעבודה, בתי הדין הדתיים וכן על ערכאות שיפוטיות נוספות.

בתקופת החירום יתקיימו דיונים אך ורק בעניינים הבאים: מעצר ושחרור בערובה; מעצר לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), תשל"ט-1979; עתירות דחופות לבית המשפט הגבוה לצדק;  עבירות לפי חיקוקים הנוגעים למצב החירום המיוחד; סעדים זמניים דחופים בעניינים אזרחיים;  ועניינים דחופים בהוצאה לפועל (כמפורט בתקנות).

סמכויות נשיא בית משפט בתקופת החירום הן אלה: לקבוע את דחיפותן של עתירות לבג"ץ ושל סעדים זמניים בעניינים אזרחיים לצורך קיום דיון בהם בתקופת החירום; וכן, לקבוע, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים הנמנה על ההליכים שפורטו לעיל לא יידון, וכי הליך מסוים שאינו נמנה עימם יידון.

ביום 15 במרץ 2020 השתמש מנהל בתי המשפט בסמכות המוקנית לו בתקנות לקבוע בהודעה סוגי עניינים נוספים שיידונו בבתי המשפט בתקופה זו, במטרה לאזן בין זכות הגישה לערכאות לבין הצורך המתחייב מהנחיות משרד הבריאות לשמור על בריאות הציבור ושלומו.

לפי הודעת מנהל בתי המשפט:

  • בבית המשפט העליון יידונו גם ההליכים הבאים: עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק; הליכי ערעור דחופים בעניינים פליליים, אזרחיים ומנהליים; הליכים דחופים המתבררים בפני דן יחיד בבית המשפט העליון.
  • בבתי המשפט המחוזיים יידונו גם ההליכים הבאים: ערעורים על החלטות שניתנו בבית משפט השלום, בעניינים שנקבע לגביהם כי יש לשמוע אותם בתקופת שעת החירום; בקשות לסעדים זמניים (לרבות עיכוב הליכים) ולביטולם; גביית עדות מוקדמת ועוד.

שינוי מועדים בתקופת החירום:

  • מועד דיון שאינו באחד מן העניינים שנמנו בתקנות או בהודעת מנהל בתי המשפט, שנקבע מבעוד מועד לתקופת החירום – בטל; ומועד חדש ייקבע תחתיו בתום תקופת החירום.
  • תקופת החירום לא תבוא במניין הימים כפי שזה נקבע בחיקוק או בהחלטה שיפוטית, בהחלטת רשם, רשם הוצאה לפועל או מנהל לשכה. משמעות הדברים היא כי כל כתב בי-דין אשר מועד הגשתו נקצב כך שיוגש בתוך פרק זמן מסוים, בשונה מקביעת יום ההגשה עצמו, פרק זמן זה מוארך בהתאם לתקופת החירום.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more