לקראת חג הפסח: הגבלות חדשות על פעילות ועל מקומות עבודה בצל משבר הקורונה

April 8th 2020

בניסיון לצמצם את התפשטות מגפת הקורונה, פורסמו אתמול, 7 באפריל 2020, תקנות חדשות הנוגעות להגבלת פעילות האוכלוסייה, וכן מגבלות נוספות על מקום העבודה.

הגבלת פעילות:

בעקבות החשש כי חג הפסח יביא להתפשטות נוספת של המגפה, אישרה הממשלה את תיקון מספר 3 לתקנות להגבלת פעילות (לתקציר התיקון הקודם לתקנות הגבלת פעילות לחצו כאן).[1] התקנות יחולו בימים הקרובים ויביאו לצמצום נוסף של חופש התנועה, באופן הבא:

  • נאסרה יציאה מיישוב המגורים: התקנות אוסרות על יציאה מיישוב המגורים אלא לשם הצטיידות במזון או לשם קבלת שירותים חיוניים, וזאת במידה שהשירותים לא ניתנים ביישוב המגורים.

העיר ירושלים חולקה לרובעים (כמפורט במפה המצורפת לתקנות). כל רובע ייחשב כיישוב וייאסר מעבר בין הרובעים, אלא לצורך שירותים חיוניים והצטיידות במזון.

הוראה זו נכנסה לתוקף אמש ותחולתה עד ליום שישי, 10 באפריל 2020, בשעה 6:00.

הגבלה מוחלטת אף על הצטיידות במזון תיכנס לתוקף היום, ערב פסח, 8 באפריל 2020, בשעה 15:00 ותסתיים ביום 9 באפריל 2020 בשעה 7:00. כלומר, יציאה לקניית אוכל מותרת עד היום בשעה 15:00.

ההגבלות לא יחולו ביישובים בהם אין רוב יהודי.

שירותי התחבורה (כולל טיסות בינלאומית) הופסקו אתמול בשעה 20:00 ויתחדשו ביום 12 באפריל 2020, בשעה 8:00 (זאת במידה שלא יפורסם עדכון נוסף להוראה זו). על אף האמור, תותר הפעלה של שירותי הסעה ייחודיים לעובדים וכן של מוניות, הכל לפי ההנחיות ולצורך חיוני בלבד.

  • הרחבת סמכויות האכיפה של שוטרים: נקבע כי לשוטר הסמכות למנוע יציאה של אדם או של רכב מיישוב, לדרוש מכל אדם להזדהות ביציאתו מהיישוב, לעכבו, ואף להשתמש בכוח סבירבמידה ואדם סירב להוראות או לדרישות השוטר המפורטות בתקנות.

בנוסף להגבלות ולאיסורים האמורים, מנכ"ל משרד הבריאות חתם אמש, 7 באפריל 2020, על צו בדבר חובת חבישת מסכה,[2] לפיו לא ישהה אדם במקום שאינו מקום מגוריו ללא כיסוי הפה והאף. מהוראה זו מוחרגים קטינים מתחת לגיל 6, אנשים המתקשים לעמוד בהוראה עקב מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית, אדם השוהה לבד בחדר או ברכב ואנשי תקשורת משודרת.

הצו ייכנס לתוקף ביום 12 באפריל 2020, בשעה 7:00.

 מגבלות הנוגעות למקומות עבודה

בתקנות הגבלת פעילות נקבעו מספר הוראות הנוגעות למקום העבודה:

  • בטרם כניסה למקום העבודה: נקבע כי על המעסיק לשאול את מי שמבקש להיכנס למקום העבודה האם הוא משתעל; האם חום גופו עולה על 38 מעלות והאם היה לו חום בשבוע האחרון; והאם היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. לפי התקנות, לא תותר כניסה למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות (אלא במקרה של שיעול כרוני).

בנוסף, על המעסיק להסדיר מדידת חום לא פולשנית בכניסה למקום העבודה.

תוקפן של הוראות אלה עד ליום 27 באפריל 2020.

בנוסף לתקנות הנוגעות להגבלת הפעילות, פורסם היום תיקון לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה).[3]

  • שהייה במקום העבודה במהלך החג: על עסקים במגזר הפרטי (ביישובים בהם רוב יהודי) לא לאפשר שהייה של עובדים במקום העבודה במהלך החג, בלבד במקרים ייחודיים בהם על העובדים לבצע עבודה חיונית או דחופה, ובלבד שמספרם של עובדים אלה לא יעלה על 15% מכלל העובדים (או עד ל-30%, אם המעסיק הודיע על כך למשרד הכלכלה והתעשייה).

נקבע כי הוראות אלה לא יחולו על מקומות עבודה הנותנים שירותים קיומיים, מקומות העוסקים בעבודת תשתית ובעבודת בינוי ומפעלים חיוניים.  

**שימו לב, יש מפעלים שלהם היתר מיוחד להעסיק עובד בשעות המנוחה. ההגבלה שתחול במקרה שכזה היא זו שקבועה בהיתר.

תקנות אלה ייכנסו לתוקף היום, 8 באפריל 2020, בשעה 15:00 ויחולו עד ליום 10 באפריל 2020, בשעה 6:00, אז יחזרו לתקוף ההוראות הקבועות בתקנות העיקריות.

לפי הצו בדבר חבישת מסכה, אין הכרח לחבוש מסכה כאשר מדובר בעובדים שעובדים בקביעות בחדר אחד (ובלבד שישמרו על מרחק של 2 מטרים לפחות). בכל מקרה אחר, הצו חל גם במקום העבודה ועל המעסיק האחריות לקיום הוראותיו על ידי העובדים.

[1] תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020

[2] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התש"ף-2020

[3] תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more