מיסים | הכרה בהעתק חשבונית לצרכי מע"מ

March 25th 2020

בימים האחרונים פרסמה רשות המיסים החלטת מיסוי שמספרה 6782/20, אשר עניינה הקלה בדרישת חשבוניות מקוריות לצורך קיזוז מס תשומות, בגין חשבוניות שהונפקו בין 1 במרץ ל-31 במאי 2020.

בימים כתיקונם רשאי עוסק לנכות מס תשומות רק כשיש בידיו חשבונית מס מקורית, או חשבונית חתומה דיגיטלית שהופקה בהתאם להוראות מס הכנסה לעניין ניהול פנקסי חשבונות.

בעקבות משבר הקורונה קם קושי לקבל חשבוניות מס מקוריות מספקים אשר נהגו לשלוח חשבוניות מס בעותק קשיח; לכן החליטה רשות המיסים להקל על העוסקים באופן זמני, ולאשר קיזוז מס תשומות גם בהסתמך על חשבוניות מס סרוקות, שלא אושרו דיגיטלית.

התנאים לקבלת ההקלה הם אלה:

  1. קבלת חשבוניות המס המקוריות בידי העוסק, שבגינן קיזז תשומות, עד ליום 31 ביולי 2020.
  2. ביצוע התאמה בין חשבוניות המס בגינן קיזז העוסק מס תשומות בתקופת ההקלה, לבין החשבוניות המקוריות שהתקבלו בידיו לאחר תום התקופה. במקרה של אי התאמה, על העוסק לתקן את הדו״ח התקופתי הרלוונטי בהתאם להוראות החוק, ולהשיב את המס שקוזז ביתר.
לקריאת החלטת המיסוי במלואה, לחץ כאן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more