הנפקת חשבונית מס עצמית מרכזת בגין ייבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים

07 באפריל, 2021

לפני מספר ימים פורסמה החלטת רשות המסים בדבר הארכת תוקף החלטת מיסוי מספר 6369/18, אשר במסגרתה מאשרת רשות המסים לעשות שימוש בחשבונית מס עצמית מרכזת, הכוללת את כלל העסקאות שנעשו עם נותני שירותים זרים של עוסק ישראלי.  

לכך חשיבות מעשית רבה, שכן השימוש בחשבונית מס עצמית מרכזת עשוי להקל על עוסקים המקבלים שירותים מתושבי חוץ או המייבאים לישראל נכסים בלתי מוחשיים (דוגמת רישיונות שימוש בתוכנות).

סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, קובע כי על עסקה בישראל ועל ייבוא טובין יוטל מס ערך מוסף. טובין כוללים נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים. ביחס לקבלת שירותים קובע סעיף 16 לחוק כי יראו שירות כניתן בישראל אם הוא ניתן לתושב ישראל.

ככלל, שירות שניתן לעוסק ישראלי בישראל על ידי תושב חוץ, וייבוא נכסים בלתי מוחשיים לישראל, חייבים במע"מ. עם זאת, בדרך כלל אין אפשרות להטיל את החיוב במע"מ על הגורם שסיפק את השירותים, ובמקרה של יבוא נכס בלתי מוחשי (אשר בניגוד לנכס מוחשי, אינו נכנס פיזית לישראל דרך נמל או מעבר גבול), מעשית לא ניתן לחייב את העסקה במע"מ כתנאי לקבלת השירות.[1]

בנסיבות אלה מחייבות תקנות 6ג ו-6ד לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 את מקבל השירות ואת יבואן הטובין הבלתי מוחשיים, להוציא חשבונית מס עצמית, במסגרתה ידווחו על המע"מ החל על העסקה או על הייבוא.

בכך עוסקת החלטת מיסוי 6369/18. בשנת 2018 פנתה לרשות המסים חברה ישראלית פרטית אשר רשומה כעוסק לצרכי מע"מ ורוכשת באופן תדיר שירותים ונכסים בלתי מוחשיים מתושבי חוץ. החברה פנתה לרשות בבקשה כי תאפשר לה להנפיק אחת לחודש חשבונית מס עצמית מרכזת, אשר תכלול את כלל השירותים והנכסים הבלתי מוחשיים שרכשה מתושבי חוץ.

בהחלטת מיסוי 6369/18 אישרה רשות המסים להוציא חשבונית מס עצמית מרכזת, אחת לחודש, בשל התמורה המשולמת לספקים הזרים במהלך אותו חודש, בהתקיים התנאים הבאים:

    1. בחשבונית יצוין בצורה בולטת המשפט: "חשבונית מס עצמית מרכזת על פי הקלה מרשות המיסים ועל פי החלטת מיסוי מספר 6369/18".
    2. החשבונית תוצא אחת לחודש בשל קבלת השירותים או הנכסים הבלתי מוחשיים שתמורתם שולמה באותו חודש.
    3. החשבונית תיכלל בדיווח התקופתי המוגש למע"מ בגין אותו חודש.
    4. בחשבונית יפורטו בצורה מסודרת ובשורה נפרדת הפרטים שלהלן: התאריך; שם הספק ומענו; הסכום ששולם במהלך אותו חודש לרבות עמלת הסליקה, אם התבצעו התשלומים באמצעות חברת סליקה; תיאור הנכס הבלתי מוחשי או השירות; לחשבונית תצורף אסמכתא המעידה על התשלומים שנשאה בהם החברה בקשר עם הייבוא.

במועד פרסומה של החלטת מיסוי 6369/18 הוגבל תוקפה ל-3 שנים, עד לחודש מאי 2021. לפני מספר ימים החליטה רשות המסים להאריך את תוקף ההחלטה עד לחודש מאי 2024, לאור התאוצה שצובר ייבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים על ידי עוסקים בישראל. רשות המסים מבקשת להקל על הציבור בהיבט זה, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בהחלטה.

נציין כי ברוב המקרים, הנפקת חשבונית מס עצמית אינה יוצרת כשלעצמה חיוב עודף במע"מ, שכן המע"מ הכלול בחשבונית מתקזז ברוב העסקאות כנגד מס התשומות שרשאי העוסק לדרוש בגין אותה חשבונית, אם חשבונית המס העצמית הונפקה בזמן, ואם שימשה העסקה נושא החשבונית בעסקאות חייבות במע"מ.

נדגיש כי עוסק אשר מייבא שירות או נכס בלתי מוחשי לישראל ואינו מנפיק בגין כך חשבונית מס עצמית, פועל בניגוד לתקנות מע"מ, גם אם תוצאת המס היא 0. עוסק אשר אינו מוציא חשבונית מס כאשר הוא נדרש לכך, חשוף לחיובים עתידיים של מע"מ בערכו הריאלי (ריבית שנתית של 4% והפרשי צמדה). העובדה כי במקרים רבים המע"מ המשולם על ידי רוכש השירות ניתן גם לקיזוז כמס תשומות, לא תועיל, נוכח עמדת בית המשפט העליון, לפיה מס תשומות יתאפשר לניכוי אך ורק בערכו הנומינלי.[2] כאשר לא מונפקת חשבונית מס עצמית כנדרש, עלול העוסק לשלם הפרשי הצמדה וריבית על סכום מע"מ העסקאות אשר בגינו לא הונפקה חשבונית המס העצמית, שעה שאם היה מנפיק חשבונית מס עצמית סמוך למועד ייבוא השירות או הנכס הבלתי מוחשי, לא הייתה לכך כל השפעה על סכום המע"מ אותו הוא מחויב להעביר לרשויות. הדברים כמובן מתחדדים מקום בו מונפקת חשבונית המס במסגרת עסקה או שירות אשר אינם משמשים את העוסק בעסקאות חייבות במע"מ.

-

לפרטים נוספים ולייעוץ בנושא, ניתן לפנות לעו"ד בועז פינברג ולעו"ד חן כהן ממחלקת המסים במשרדנו.

-

[1] כאשר לתושב חוץ הנותן שירות לעוסק ישראלי אין פעילות או עסקים בישראל, הוא אינו רשום כעוסק בישראל ולכן אינו משלם בה מע"מ. גם במקרים בהם מדינת ישראל רואה בתושב החוץ כמי שמנהל בה פעילות או עסקים, פעמים רבות אין לה יכולת מעשית "לשים ידה" עליו ולחייבו לפתוח במדינה תיק עוסק ולשלם מע"מ.

[2] ע"א 9333/02 חוסיין נ' מע"מ (פורסם בנבו, 12.5.2010).

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more