מיסים | זקיפת שווי רכב והפרשות פנסיוניות לעובד בחל"ת בתקופת הקורונה

April 7th 2020

רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי הוציאו הנחיות שנועדו להקל על ציבור העובדים שהוצאו לחל"ת בשל משבר הקורונה.

זקיפת שווי רכב באופן יחסי לשימוש בפועל במהלך החודש

זקיפת שווי רכב נעשית על בסיס תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987, הלוקחות בחשבון שהרכב משמש את העובד הן לצרכי עבודתו והן לצרכיו הפרטיים. ככלל יש לזקוף שווי רכב מלא גם אם הרכב היה ברשות העובד רק חלק מהחודש. חריג לכך קם כאשר בחלק מהחודש לא מתקיימים יחסי עובד-מעסיק, שאז ייזקף שווי רכב באופן יחסי למספר ימי ההעסקה בחודש.

עד כה הייתה עמדת רשות המיסים כי בתקופת חל"ת, גם אם עשה עובד שימוש ברכב רק בחלק מהחודש, מאחר שהשיב את הרכב למעסיק, הוא יידרש לשלם שווי רכב עבור החודש במלואו. עמדה זו פגעה בעובדים שיצאו לחל"ת במהלך חודש קלנדרי.

ביום 2 באפריל 2020 פרסמה רשות המיסים הנחיה, לפיה ניתן יהיה לזקוף לחובתם של עובדים שיצאו לחל"ת עקב משבר הקורונה, והחזירו את הרכב למעסיק, שווי רכב באופן יחסי לתקופת עבודתם באותו חודש. לדוגמה, עובד אשר יצא לחל"ת ביום 20 במרץ 2020, והחזיר את הרכב למעסיק עם יציאתו לחל"ת, ישלם רק 2/3 מהמס שהיה משלם על השימוש ברכב אילולא ההנחיה שפורסמה.

ההנחיה מבהירה כי החישוב ייעשה על בסיס מועד החזרת הרכב למעסיק (מייד עם היציאה לחל"ת או לאחר מכן). בדומה, זקיפת שווי רכב בעת החזרה לעבודה מהחל"ת תתבצע גם היא באופן יחסי לפי המועד שבו נמסר הרכב בחזרה לעובד.

לקריאת הוראת הרשות לחצו כאן.

ביום 6 באפריל 2020 פנתה ההסתדרות הלאומית לרשות המיסים, בדרישה להפסיק את זקיפת שווי הרכב הצמוד לעובדים שיצאו לחל"ת ולא השיבו את הרכב, משום שהם לא עושים בו שימוש פרטי כפי שנעשה בימים רגילים. עם זאת, אם לא תתקבל החלטה אחרת בנושא, יש לנהוג בהתאם להנחיית רשות המיסים המובאת לעיל, ולהפסיק לזקוף שווי לעובד שיצא לחל"ת רק בכפוף להשבת הרכב למעסיק.

מה לגבי עובדים שלא יצאו לחל"ת?

  1.  מעסיקים רבים המליצו לעובדים אשר אינם עושים שימוש נרחב ברכב בימים אלה, להחזיר את כלי הרכב שהועמדו לרשותם, וכך לא ייזקף לחובתם שווי הרכב. לגישתנו, ככלל, עמדה זו נכונה, ובלבד שכלי הרכב אכן לא ישמשו את העובדים כלל באותה תקופה.
  2.  לגבי עובדים (בעיקר בכירים), העושים שימוש ברכב שהועמד לרשותם ולא השיבו את הרכב למעסיק, אנו סבורים שיש לחשב את ההטבה על בסיס התקנות בלבד, ואין משמעות לשאלה כמה שימוש נעשה ברכב לצרכי עבודה, אם בכלל.

השפעת הענקת הטבות לעובד בחל"ת על הזכאות לדמי אבטלה

המשך מתן הטבות לעובדים שיצאו לחל"ת מעורר קושי, בשל עמדתו הכללית של המוסד לביטוח לאומי, לפיה קבלת שכר שוללת את הזכאות לדמי אבטלה. העמדת רכב וזקיפת שווי, או הפרשת כספים לפנסיה, מחייבת הוצאת תלוש שכר לעובד, ואזי תיתכן שלילת ההטבות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

לאחרונה פרסם המוסד לביטוח לאומי באתרו עמדה מפורשת, לפיה אין בהוצאת תלוש שכר לעובד שיצא לחל"ת כדי לפגוע בזכאות העובד לדמי אבטלה, בכפוף לעמידה בתנאים האחרים הנוגעים לעניין. מכאן אנו מסיקים, שהאמור חל גם במקרה בו תלוש השכר כולל הפרשת כספים לקופת פנסיה.

לדף שאלות ותשובות של המוסד לביטוח הלאומי לחצו כאן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more