מיסים | חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע

29 ביולי, 2020

ביום 20 ביולי 2020 חוקק חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020. בחוק נקבעה דחיית מועדים בגין התקופה שבין ה-22 במרץ 2020 ועד ל-31 במאי 2020, בהקשרים שיפורטו במזכר זה.

בהמשך למזכר בדבר דחיית מועדים בענייני מסשפורסם ע"י משרדנו ביום 30 במרץ 2020, יש לשים לב כי חלק מהתקנות שהוזכרו בו לא חוקקו בחוק, והתווספו לחוק כמה הוראות שלא הופיעו בתקנות.

הוראות המקלות על רשויות המס:
מס הכנסה

 1. סמכות לשום (סעיף 145(א)(2) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]) – הוראה הקובעת כי לפקיד השומה קיימת הסמכות לשום את הנישום תוך תקופה של 4 שנים מתום שנת המס בה הוגש הדו"ח אותו מעוניין פקיד השומה לשום.
 2. הארכת תקופת הסמכות לשום (סעיף 147(א) לפקודה) – הוראה המאריכה בשנה נוספת את התקופה המנויה בסעיף 1 לעיל.
 3. המועד לדון בהשגה על שומה (סעיף 152(ג) לפקודה) – הוראה הקובעת תקופה של 4 שנים ממועד הגשת הדו"ח, או שנה מיום הגשת ההשגה, לדון בהשגה, שלאחריה יראו את ההשגה כאילו נתקבלה.
 4. הוצאת שומת ניכויים (סעיף 167(א) לפקודה) – הוראה הקובעת תקופה של 4 שנים ממועד הגשת דו"ח הניכויים בגינו מוגשת השומה או מהמועד שבו הוגש דוח הניכויים השנתי האחרון של הנישום, לפי המאוחר.

מע"מ

 1. החזר מס תשומות (סעיף 39(א)(1) לחוק מע"מ, התשל"ו-1975) – הוראה הקובעת כי החזר מס תשומות ישולם לנישום תוך 90 ימים במקרה שבו המנהל החליט לבחון את פנקסיו בטרם יוחזר המס העודף.
 2. החזר מס תשומות (סעיף 39(א)(2) לחוק מע"מ) – הוראה הקובעת כי החזר מס תשומות ישולם לנישום תוך 180 ימים במקרה שבו המנהל או משטרת ישראל החליטו לפתוח בחקירה פלילית נגד הנישום.
 3. הגשת תשובת המנהל לערעור של הנישום (סעיף 64(ב) לחוק מע"מ) – הוראה הקובעת כי על המנהל להשיב לערעור של הנישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי, תוך 90 ימים.
  בעניין זה לא ניתנה הוראה מקבילה להארכת מועד לנישומים להגשת ערעור על החלטת המנהל, כך שהתקופה הקובעת באה במניין הימים והמועד עבורם נותר 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה בעניינם.
 4. שומה לפי מיטב השפיטה (סעיף 77(ב) לחוק מע"מ) – הוראה הקובעת תקופה של 5 שנים או 10 שנים בה רשאי המנהל לדון בדו"ח מע"מ שהגיש נישום.
 5. תיקון שומה וקביעת מס (סעיף 79(א) ו-(ב) לחוק מע"מ) – הוראה הקובעת למנהל תקופה של 5 שנים מיום שנעשו או 7 שנים ממועד הגשת הדו"ח, לתקן שומה או קביעת מס, אם נוכח שהן אינן נכונות. מגבלת השנים לא תחול מקום בו הורשע החייב במס בעבירה.
 6. החלטה על השגה (סעיף 82(ד) לחוק מע"מ) – הוראה הקובעת תקופה של שנה שבה המנהל רשאי לדון בהשגה, שלאחריה יראו את ההשגה כאילו התקבלה.

מיסוי מקרקעין

 1. החלטה של המנהל בבקשה להקטנת מקדמה (סעיף 15(ה)(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963) – הוראה הקובעת כי המנהל ייתן החלטתו בבקשה להקטנת מקדמה תוך 20 ימים ממועד הגשת הבקשה או מהמועד שבו נמסרה למנהל ההצהרה לגבי העסקה, לפי המאוחר.
 2. תשובת המנהל לפניית יזם בהליך פינוי-בינוי לאישור הטבות בהתאם לתנאי העסקה (סעיף 49כא(ג)(2) לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת למנהלים תקופה של 120 ימים למתן מענה על הגשת בקשה כאמור של יזם.
 3. תיקון שומה (סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת למנהל תקופה של 4 שנים מיום שאושרה השומה או שנקבעה שומה לפי מיטב השפיטה, לתקן את השומה.
 4. תיקון שומה בשינוי מבנה (סעיף 85א לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה המתירה למנהל לתקן שומה גם בחלוף 4 שנים מיום שאושרה כשומה עצמית או שנקבעה שומה כמיטב השפיטה, אם התקיימו התנאים המזכים בפטור ממס על פי חלק ה2 לפקודה.

הוראות המקילות על ציבור הנישומים:
מס הכנסה

 1. הגשת השגה או ערעור על חלק בהכנסה החייבת של בן זוג (סעיף 66א(א)(2) לפקודה) – הוראה הקובעת כי השגה או ערעור של בן זוג, לאחר שכבר הוגש ערעור על ידי בן הזוג השני, תוכל להיות מוגשת רק תוך 30 ימים מהיום שבו הודיע פקיד השומה לבן הזוג על הערעור שהגיש בן הזוג השני.
 2. הגשת השגה על החלטה לגבות חוב מס בנסיבות מיוחדות (סעיף 119א(א)(ו) לפקודה) – הוראה הקובעת תקופה של 21 יום להגשת השגה על החלטה של רשות המיסים לגבות חוב מס בנסיבות מיוחדות המפורטות בסעיף 119א לפקודה.
 3. ערר של נישום על החלטת רשות המיסים לדחות את בקשתו של הנישום לאשר לו שינוי מההוראות החלות עליו לעניין ניהול פנקסים (סעיף 130(א)(2) לפקודה) – הוראה הקובעת תקופה של 3 חודשים להגשת ערר לעניין זה.
 4. ערר של נישום על סירובו של פקיד שומה לקבל פנקסי חשבונות או החלטתו לפסול פנקסי חשבונות (סעיף 130(ד)(1) לפקודה) – הוראה הקובעת כי יש להגיש ערר על החלטה כזו תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.
 5. הגשת בקשה לעיון מחדש או ערעור על החלטתו של פקיד שומה כי פנקסי חשבונות הינם בלתי קבילים (סעיף 130(יא)(2) לפקודה) – הוראה הקובעת תקופה של 30 ימים להגשת השגה על החלטה זה, ותקופה של 60 ימים על הגשת ערעור לבית המשפט על החלטה זו.
 6. הגשת בקשה לעיון מחדש על פסילת ספרים בשל אי-רישום תקבולים או אי-ניהול קופה רושמת (סעיף 145ב(א)(1) לפקודה) – הוראה הקובעת לנישום תקופה של 30 ימים להגשת בקשה לעיון מחדש על החלטה לפסילת ספרי הנישום.
 7. זכות הגשת השגה לפני פקיד השומה (סעיף 150(א) לפקודה) – הוראה לפיה נישום המעוניין להגיש השגה על שומה רשאי לעשות זאת תוך 30 ימים מהודעת השומה.
 8. השגה על שומת ניכויים (סעיף 168 לפקודה) – הוראה הקובעת כי השגה על שומת ניכויים תוגש תוך שבועיים ממועד השומה.

מע"מ

 1. הגשת השגה על שומה (סעיף 82(א) לחוק מע"מ) – הוראה הקובעת תקופה של 30 ימים להגשת השגה על שומה או תוך מועד מאוחר יותר שהתיר המנהל מטעמים מיוחדים.
 2. ערעור לבית המשפט המחוזי או ערר לוועדה לקבילות פנקסים על החלטת המנהל להטיל קנס לפי סעיף 95(א) לחוק על אי-ניהול ספרים (סעיף 95(ב) לחוק מע"מ) – הוראה הקובעת תקופה של 30 ימים מהיום שבו קיבל הנישום הודעה על ההחלטה.
 3. איסור הוצאת חשבונית מס (סעיף 113 לחוק מע"מ) – הוראה הקובעת כי על הנישום לתקן פגם בחשבונית מס שהוציא תוך חודש ימים ממועד המצאת ההתראה על ידי הרשויות, ולאחריהם תוכל הרשות לאסור עליו להוציא חשבוניות מס.

מיסוי מקרקעין

 1. הגשת בקשה להקטנת שיעורי המקדמה (סעיף 15(ה)(1) לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת את המועד להגשת הבקשה להקטנת מקדמה.
 2. הגשת בקשה לבחינה מחדש של החלטה שניתנה בבקשה להקטנת מקדמה (סעיף 15(ו)(1) לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת תקופה של 14 ימים מהיום שבו ניתנה לנישום ההחלטה, ולמנהל תקופה של 45 ימים להגשת תשובה מנומקת לבקשה של הנישום כאמור.
 3. הודעה על מכירת אופציה (סעיף 49י(א)(7) לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת תקופה של 30 ימים מיום מתן האופציה למסירת הודעה למנהל על המכירה.
 4. הודעה של יזם בהליך פינוי-בינוי למנהל מיסוי מקרקעין על הסכם למכירה (סעיף 49כא(א) לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת ליזם תקופה של 30 ימים מיום ההסכם להודעה על מכירה.
 5. הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על הסכם מותנה למכירה במסגרת תמ"א 38 (סעיף 49לב2(א) לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת תקופה של 30 ימים מיום ההסכם להודעה עליו.
 6. הודעה על עסקה המותנית בתנאי עתידי (סעיף 75א לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת לצדדים תקופה של 30 ימים מיום המכירה להודיע למנהל על העסקה. יום המכירה ייקבע לפי ההוראות הכלליות ומבלי להתחשב בתנאי העתידי.
 7. שומה במכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין (סעיף 78 לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת את התקופות להגשת הצהרת המוכר או עושה הפעולה, ואת התקופות בהן רשאי המנהל לאשר את השומה, לתקנה או להוציא שומה על פי מיטב השפיטה.
 8. הגשת השגה על השומה (סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת כי השגה על שומה תוגש תוך 30 ימים לאחר המצאת הודעת השומה. המנהל רשאי להאריך את התקופה.
 9. הגשת ערר לוועדת ערר מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין (סעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין) – הוראה הקובעת כי יש להגיש ערר כאמור תוך 30 ימים מהמועד שבו נמסרה לנישום ההחלטה.

בנוסף, נקבע בחוק כי נישום רשאי להגיש בקשה לדחיית מועד תשלום של עיצום כספי או קנס שהוטל עליו מכוח מס, אם המועד לתשלום חל בתקופה שבין ה-25 ביוני 2020 ל-30 בספטמבר 2020. החוק קובע כי המנהל ידחה את מועד התשלום, כך שהתקופה האמורה לא תבוא במניין הימים, וזאת בכפוף להגשת בקשה מתאימה בלבד.

הוראה נוספת שנקבעה בחוק מאריכה את המועד להגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות הקבועות בגין חודשים מרץ-אפריל 2020 עד ליום 15 בספטמבר 2020.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד בועז פינברג או לעו"ד חן כהן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more