מיסים | מענק סיוע לעצמאים ולשכירים שהם בעלי שליטה – פעימה שנייה

27 באפריל, 2020

הפגיעה הקשה במשק הישראלי בעקבות התפשטות מגפת הקורונה הביאה להתקנת תקנות (מיום 2 באפריל 2020) לפיהן יוענק סיוע לעצמאים בדמות תשלום מענק חד פעמי, בכפוף לעמידה בקריטריונים. לעיקרי התנאים לחצו כאן.[1]
 
בעקבות ביקורת של ארגוני העצמאים והלשכות המקצועיות על הקריטריונים המחמירים לקבלת המענק וכן על סכום המענק הזעום שניתן, החליטה הממשלה להעניק מענק נוסף (פעימה שנייה), אשר הקריטריונים לקבלתו קלים מאלה המקוריים, והזכאות לקבלתו הורחבה. בפעימה השנייה, גם שכירים שהם בעלי שליטה בחברת מעטים זכאים למענק.[2]

תנאי הסף לזכאות למענק השני:

 • עוסקים עצמאים, או שכירים שהם בעלי שליטה בחברת מעטים, אשר בשנת 2019 מלאו להם 20 שנים או יותר.
  פעילים לכל אורך התקופה שבין ה-1 במרץ 2019 ועד ה-29 בפברואר 2020.
 • עבור עצמאים – הכנסה חייבת שנתית מעסק של עד 1,000,000 ש"ח ב-2018, או ב-2019 לעסקים שהתחילו פעילותם ב-2019, ובכפוף לכך שהדוח השנתי עבור 2019 הוגש לרשויות ונקלט במערכת.
 • שכירים שהם בעלי שליטה בחברת מעטים זכאים גם הם למענק (בניגוד לפעימה הראשונה). בחישוב ההכנסה החייבת של אותם שכירים תילקח בחשבון, בנוסף להכנסת העבודה, גם ההכנסה החייבת של החברה בהתאם לאחוז החזקתם בחברה.
 • לצורך חישוב ההכנסה החייבת יחושבו גם ההכנסות הפאסיביות של העצמאי או השכיר המגיש את הבקשה, בשנת 2018, או 2019 לעסקים שהתחילו פעילותם ב-2019.
 • ירידה של לפחות 25% במחזור העסקאות בחודשים מרץ-יוני 2020 ביחס לאותם חודשים בשנת 2019. יודגש שמדובר במחזור על בסיס חשבוניות מס שיצאו בפועל. מכאן, מי שנפגע תזרימית בלבד, והוציא חשבוניות מס מבלי שאלה שולמו, ייתכן שלא יהיה זכאי למענק.
 • הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2018 (עבור עסקים שהוקמו ב-2019 התנאים יבחנו ביחס לדו"ח של 2019), וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
 • לא היו לעצמאי הפרות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.
 • לא תילקח בחשבון הכנסה של בן הזוג (בניגוד לפעימה הראשונה).

סכום המענק השני:

 • המענק יעמוד על 70% מההכנסה הממוצעת לחודש לשנת 2018 (או 2019, אם העסק הוקם בשנה זו), וסכומו לא יעלה על 10,500 ₪.
 • אם ההכנסה החודשית עולה על 40,000 ₪, יופחת מהמענק סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה ההכנסה הממוצעת מעל ל-40,000 ₪.
 • לצורך קבלת המענק תוגש תביעה בהליך פשוט, באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המיסים, בתוך 70 ימים מיום פרסום התקנות.
 • קביעת הזכאות תתבצע בתוך 5 ימים לכל היותר מיום הגשת התביעה. התשלום יתבצע בתוך 5 ימים לכל היותר מיום קביעת הזכאות באמצעות רשות המיסים.
 • מענק הסיוע כפוף לתשלום מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי או מע"מ.

[1] תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020.
[2] תקנות שעת חירום (נגיף קורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברת מעטים), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more