נדל"ן ותכנון ובניה | התמודדות עם משבר הקורונה: הנחה מארנונה לעסקים

27 באפריל, 2020

בעקבות משבר הקורונה והצעדים שננקטו למניעת התפשטות המגפה חוו עסקים רבים ירידה דרסטית בהיקף פעילותם, ומספר גדול מאד של בתי עסק אף נאלץ להפסיק לפעול כליל.

כחלק מהצורך לספק מענה להשלכות הכלכליות של מגפת הקורונה, אושר תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020, לפיו מחזיק בנכס (למעט כזה שחדל מלהחזיק בנכס עד יום 29 בפברואר 2020) יהא זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה שהוטל על הנכס לתקופה שמיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 31 במאי 2020.

לרשויות המקומיות ניתן שיקול דעת לקבוע כי במקום ההנחה האמורה, תינתן הנחה של 25% מסכום הארנונה הכולל שהוטל על הנכס בשנת הכספים 2020. על הרשות לקבל החלטה זו עד ליום 1 במאי 2020 ולפרסמה מיד.
 
לא תינתן הנחה בארנונה עבור אלה:

  1. נכסים שסיווגם מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי.
  2. נכסים שסיווגם בנק וחברת ביטוח.
  3. מערכת סולארית וקרקע תפוסה המשמשת אותה.
  4. מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
  5. נכס שהמחזיק בו הוא המדינה, גוף מתוקצב או תאגיד בריאות, חברה ממשלתית, תאגיד מים וביוב וכן תאגיד שהוקם בחוק או על פיו.
  6. נכס (לרבות מוסד להשכלה גבוהה) שהמחזיק בו קיבל פטור מארנונה.
  7. בניין שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו.
  8. בניין ריק שאין משתמשים בו.
  9. נכס אחר שגזבר הרשות המקומית לא קבע לגביו כי הוא זכאי לקבלת הנחה.

לחצו כאן לתיקון המלא.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more