סיוע לעסקים – מענק השתתפות בהוצאות קבועות

14 ביולי, 2020

בסוף השבוע שעבר הכריזה ממשלת ישראל על תכנית סיוע שתכלול מענקים לשכירים ולבעלי עסקים במהלך השנה הקרובה. תכנית זו היא חלק מהסיוע שמעניקה הממשלה למשק להתמודדות עם הנזקים הכלכליים הנובעים ממשבר הקורונה העולמי. בהמשך לכך, ביום 12 ביולי 2020, פורסם תזכיר חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, להערות הציבור עד ליום 14 ביולי 2020 בשעה 10:00. במזכר זה נציג את  עיקרי תזכיר החוק הנוגעים לתחום המיסוי.

לפי התזכיר, בתכנית הסיוע תקבע הממשלה הקלות מס ומתן מענקים הקשורים בירידת מחזורי הכנסות והחזר הוצאות קבועות. מענקים אלו יחולקו על בסיס קריטריונים דומים לאלו שנקבעו עבור המענקים הקודמים, שניתנו במהלך חודש מאי, תוך יישום מספר שינויים, אשר אמורים להביא להגדלת סכומי המענקים. אולם, לא ברור האם השינוי בקריטריונים יביא גם להגדלת כמות הזכאים למענקים.

מענק ההשתתפות בהוצאות הקבועות
בשונה ממענק ההשתתפות בהוצאות הקבועות הקודם שניתן, לפי התזכיר, כחלק מתכנית הסיוע יועברו לעסקים מענקים אחת לחודשיים. בעבור כל תקופה תיבדק הזכאות מחדש, והעמידה בתנאי של ירידה של לפחות 40% במחזור העסקאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כך לדוגמא, על מנת לקבל מענק עבור חודשים מאי-יוני 2020, תידרש ירידה של לפחות 40% במחזור העסקאות בהשוואה לתקופה של מאי-יוני 2019.

מדובר בדרישה מחמירה לעומת המענק הקודם, שהתייחס לחודשים מרץ-אפריל, והותנה בירידה של 25% בלבד במחזור העסקאות. מנגד, בעוד שלמענקים שניתנו עבור חודשים מרץ-אפריל היו זכאים רק עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם היה עד 20 מיליון ₪, למענקים המתוכננים בתכנית הסיוע יהיו זכאים עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם הוא עד 100 מיליון ₪.

עבור עוסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם בשנת 2019 היה נמוך מ-300,000 ₪ יקבעו מדרגות קבועות לסכומי המענק, לפיהן: עוסק אשר מחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה עד 100,000 ₪, יקבל מענק של 3,000 ₪; עוסק אשר מחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה גבוה מ-100,000 ₪ ולא עלה על 200,000 ₪ יקבל מענק של 4,000 ₪; עוסק אשר מחזור עסקאותיו היה גבוה מ-200,000 ₪ ולא עלה על 300,000 ₪ יקבל מענק של 6,000 ₪.

עבור עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם בשנת 2019 היה גבוה מ-300,000 ₪, יקבע סכום המענק לפי נוסחה הלוקחת בחשבון מספר נתונים, ובהם: הוצאות שכר נחסכות בתקופה הנבחנת, הוצאות שוטפות ועוד. סכום המענק המקסימלי יוגדל ל-500 אלף ₪ (לעומת 400 אלף ₪ במענק הקודם).

הזכאות למענק תורחב גם לעסקים אשר החלו בפעילות בחודשים ינואר-פברואר 2020. המענק עבור עסקים אלו יעמוד על 3,000 ₪ לעוסק פטור ו-4,000 ₪ לעוסק מורשה.

מענק לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה
החל מחודש יולי, ועבור כל חודשיים רצופים, יוכלו עצמאי ושכיר בעל שליטה בחברת מעטים להגיש בקשה לקבלת מענק. סכום המענק יעמוד על 70% מההכנסה החייבת של מבקש המענק בחודשיים המקבילים אשתקד, לא יפחת מ-1,000 ₪, ולא יעלה על 15,000 ₪. עם זאת, עבור מבקש מענק שהכנסתו החודשית עולה על 40,000 ₪, יופחת מהמענק סכום השווה ל-37.5% מהסכום שבו עולה הכנסתו על 40,000 ₪.

תנאי הסף לקבלת מענק זה הוחמר, ולפיו נדרשת הכנסה שנתית של עד 640 אלף ₪ בלבד בשנת 2018 (או בשנת 2019 אם זו שנת הפעילות הראשונה של העסק). לעומת זאת, הזכאות למענק עבור חודשים מרץ-יוני 2020 הותנתה בהכנסה שנתית של עד 1,000,000 ₪ בשנת 2018 (או 2019).

במנותק מהליך חקיקה זה, החליטה הממשלה על מענק משלים לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה שהיו זכאים למענק בפעימה השנייה. הודעות על קבלת מענק זה בימים הקרובים נמסרו לזכאים באמצעות מסרוני SMS.

במקרה של תשלום ביתר של אחד מהמענקים המתוארים לעיל, בהתבסס על הצהרות מקבל המענק, יידרש מקבל המענק להשיבו למדינה תוך 90 ימים מיום המצאת הדרישה להחזר, בתוספת ריבית והצמדה. סכום יתר שלא יוחזר ייחשב כמס לכל דבר ועניין, ורשות המיסים תוכל לנקוט בהליכי גבייה, ולקזזו מסכומים אחרים המגיעים למקבל המענק מכוח החלטה זו.

משיכה מקרן השתלמות בפטור ממס לפני תום תקופת שש השנים
ככלל, משיכת כספים מקרן השתלמות, בטרם חלפו שש שנים ממועד פתיחת הקרן, שוללת קבלה של הטבת המס הכרוכה בקרן ההשתלמות, ומלווה בתשלומי קנסות מס בהתאם. לפי התזכיר, משיכה של עד 10,500 ₪ (גובה השכר הממוצע במשק) מקרן ההשתלמות מידי חודש תהיה פטורה ממס, גם אם סכום זה נמשך מהקרן לפני שחלפו שש שנים ממועד הפקדת הכספים בקרן. לשם קבלת הטבה זו נדרשת עמידה באחד מהתנאים הבאים:

    1. המבקש או בן זוגו פוטרו או הוצאו לחל"ת החל מיום ה-1 במרץ 2020 ועד למועד הבקשה.
    2. הכנסתם החודשית החייבת הממוצעת של המבקש ובן זוגו, החל מה-1 במרץ 2020 ועד לתום החודש שקדם להגשת הבקשה, פחתה ביחס להכנסתם החודשית החייבת הממוצעת בשנת 2019.

למשיכת כספים מקרן השתלמות השלכות על מרכיב החיסכון של אותם כספים, ועל כן יש לשקול את כדאיות משיכת הכספים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד בועז פינברג או לעו"ד חן כהן.

לצפייה בתזכיר החוק לחצו כאן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more