עדכון והרחבת תכנית הסיוע הכלכלית למשק

04 באוקטובר, 2020

בעקבות הסגר הנוסף אליו נכנסה מדינת ישראל, והמשבר העמוק במשק הישראלי, החליטה הממשלה להרחיב את תכנית הסיוע הכלכלית על מנת לצמצם את הפגיעה במשק. הרחבת התוכנית כוללת מספר הקלות בתנאי הסף לזכאות למענקים, העברת מקדמה על חשבון מענקים עתידיים ומענקים נוספים לשימור עובדים. להלן עיקרי ההקלות שעברו בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020, מיום 30 בספטמבר 2020:

רף הזכאות לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות ירד ל-25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר
בתזכיר שפורסם על ידי משרדנו ביום 14 ביולי 2020, פורטו התנאים לזכאות לקבלת מענק השתתפות בהוצאות. אחד התנאים היה ירידה של לפחות 40% במחזור העסקאות בין התקופה הנבחנת לתקופה המקבילה אשתקד. בתיקון לחוק נקבע כי מספיקה ירידה של 25% בלבד במחזור העסקאות של עסק על מנת שיהיה זכאי לקבלת המענק בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.
עוד נקבע כי הזכאות למענק ההשתתפות בהוצאות הקבועות של עוסק שמקבל תשלום בחלוף 30 ימים או יותר מיום מתן השירות או מסירת הטובין (שוטף פלוס) – תיבחן על בסיס מחזור עסקאותיו בחודשים נובמבר-דצמבר 2020.

קבלת מקדמה על חשבון מענק ההשתתפות בהוצאות בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר לזכאים
הממשלה החליטה על העברת מקדמה על חשבון המענק בגין החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, אשר תחושב על פי סכום המענק אותו קיבל העוסק בפעימות קודמות (בגין חודשים מרץ-אפריל 2020 או מאי-יוני 2020). עוסק שסבור כי יהיה זכאי למענק בגין החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, רשאי להגיש בקשה בה יצהיר כי יש יסוד סביר להניח שהוא יהיה זכאי למענק בגין חודשים אלה. לאחר הגשת הבקשה, תעביר הממשלה, תוך 4 ימי עבודה, 50% מהמענק המשוער העתידי. סכום זה יקוזז מהמענק המלא, אשר יחושב לעוסק בהתאם לפעילותו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020.

מענק שימור עובדים
הממשלה החליטה על מענק חד-פעמי שיוענק לעסקים שימשיכו להעסיק את עובדיהם במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020. עוסק יהיה זכאי למענק זה אם מחזור עסקאותיו בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ירד ב-25% לפחות, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ומחזור העסקאות השנתי שלו לא עולה על 400 מיליון ש"ח. מידת זכאותו של עסק תיקבע בהתאם למידת הפגיעה בו – ככל שמידת הפגיעה בהכנסות גדולה יותר כך הזכאות גבוהה יותר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד בועז פינברג או לעו"ד חן כהן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more