עדכון לקוחות מחלקת חברות, מימון ושוק ההון, יולי 2022

26 ביולי, 2022
אנחנו שמחים להציג בפניכם עדכון לקוחות רבעוני של מחלקת חברות, מימון ושוק ההון במשרד יגאל ארנון - תדמור לוי, ובו עדכונים משפטיים שחשוב שתכירו מהתקופה האחרונה.
בפתח העדכון נפרט בנוגע להצעה לתיקון חוק החברות הנוגעת להוראות ממשל תאגידי בחוק, החלות על חברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה; נעדכן גם בנוגע להקלות החדשות לעניין פרסום דוח כספי סולו של תאגידים מדווחים; הגילוי הנדרש במסגרת זימון אסיפה שעל סדר יומה מינוי רו"ח מבקר; והחלטת מיסוי מסלול ירוק בנושא קביעת עלות לנייר ערך נסחר לצורך ניכוי מס במקור.
נעדכן גם לגבי טיוטת הוראה של רשות ניירות ערך למנהלי קרנות ולבעלי רישיון גדולים בדבר שילוב שיקולי סביבה, חברה וממשל (ESG) בתהליכי קבלת החלטות השקעה או ניהול סיכונים; עמדת סגל משפטית של רשות ניירות ערך לעניין ממצאים בנושא הצעה לציבור של ניירות ערך; רפורמה של הבורסה להגברת הסחירות והנזילות במדדי הבורסה; הצעה לתיקון תקנות הדיווח האלקטרוני באשר לחובת דיווח דוחות כספיים במתכונת iXBRL; ועדכון בדבר עניינים שיש לציינם על גבי עטיפות תשקיפים של חברות ושותפויות.
כמו כן, נדווח בעדכון על פקיעת תוקפה של הוראת השעה בעניין גמול השתתפות לדירקטורים; כניסתו לתוקף של חוק שירות מידע פיננסי; וכניסתו לתוקף של תיקון חוק הבנקאות (רישוי).

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more