ליטיגציה ויישוב סכסוכים | פעילות בתי המשפט בצל משבר מגפת הקורונה: הודעה על הארכת תוקפן של חלק מתקנות החירום והרחבת פעילות מערכת בתי המשפט

11 במאי, 2020

ביום 7 במאי 2020 הודיע שר המשפטים על הארכת תוקפן של תקנות 3 ו-5 לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991, אשר נכנסו לתוקף כחלק מהמאבק בהתפשטות מגפת הקורונה, עד ליום 17 במאי 2020.
 
תוקפה של תקנה 4, שעניינה בעצירת מניין הימים להגשתם של כתבי בית דין, או לביצוע פעולות אחרות הנדרשות מסדרי הדין, לא הוארך בהודעה זו. על כן מניין הימים, אשר לא נספר מכניסתה לתוקף של תקנה 4 ביום 15 במרץ 2020, ישוב להיספר החל מיום 11 במאי 2020.
 
בעקבות הודעת שר המשפטים על הארכת תוקפן של תקנות 3 ו-5, קבע מנהל בתי המשפט סוגי עניינים אשר יידונו בפני בית המשפט החל מיום 12 במאי 2020, למרות תוקפה של תקנה 3. רשימת העניינים שקבע מנהל בתי המשפט בהודעתו האמורה רחבה מזו שקדמה לה, כך שמרבית ההליכים ישמעו וידונו למרות הארכת תוקפה של תקנה 3.
 
על-פי הודעת מנהל בתי המשפט, החל מיום 12.5.2020, יידונו במהלך תקופת החירום, בין היתר, סוגי ההליכים הבאים:

בית המשפט העליון:

 • עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק.
 • הליכים דחופים המתבררים בפני דן יחיד בבית המשפט העליון.

בתי המשפט המחוזיים:

 • עניינים אזרחיים: כלל העניינים האזרחיים.
 • עניינים מנהליים: כלל העניינים המנהליים למעט עתירות אסיר שאינן בענייני החזקה בהפרדה.
 • עניינים פליליים: כלל העניינים הפליליים למעט דיון בעניינו של נאשם עצור (שאינו עצור בפיקוח אלקטרוני) או אסיר לפי פרק ה', סימן ה' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, אך לרבות דיונים לפי סעיפים 169 ו-170 (א) רישא.

בתי משפט השלום, לרבות בתי משפט לנוער, בתי משפט לתעבורה, בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לעניינים מקומיים:

 • עניינים פליליים וענייני תעבורה: כלל העניינים הפליליים וכלל ענייני התעבורה, למעט:
    1. דיון בעניינו של נאשם עצור (שאינו עצור בפיקוח אלקטרוני) או אסיר לפי פרק ה', סימן ה' לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 , אך לרבות דיונים לפי סעיפים 169 ו-170 (א) רישא.
    2. בכתבי אישום שהוגשו לאחר יום 1 בינואר 2019 – דיונים פליליים שאינם הכרעת דין, שמיעת טענות לעניין העונש וגזר דין בעניינם של נאשמים שאינם עצורים, עצורים בפיקוח אלקטרוני או משוחררים בתנאים מגבילים, לרבות מעצר בית.
 • עניינים אזרחיים: בקשות לסעדים זמניים; גביית עדות מוקדמת; הליכים לפי החוק למניעת הטרדה מאיימת; הליכים לפי החוק למניעת אלימות במשפחה; בהליכי חדלות פירעון של יחיד – בקשה להבאת הסדר חוב לאישורו בעלי העניין בו ובקשה לאישורו בבית המשפט, בקשת נושה למתן צו פתיחת הליכים, בקשה לצו הקפאת הליכים, בקשה לצו עיכוב הליכים ובקשה לקציבת מזונות; דיונים בהליכים אזרחיים שנפתחו עד ליום 31 בדצמבר 2018; תביעות קטנות אף אם הוגשו לאחר יום 31 בדצמבר 2018.
 • ענייני משפחה: כלל ענייני המשפחה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more