קידום הרפורמה בחוק איסור הלבנת הון

17 באוקטובר, 2021

בהמשך למכתבה מיום 3 בפברואר 2021 בדבר כוונתה לקדם רפורמה בחוק איסור הלבנת הון,[1] ביום 7 באוקטובר 2021 הפיצה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בשיתוף מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) במשרד המשפטים והרגולטורים הפיננסיים, טיוטה ראשונה של צו איסור הלבנת הון ומימון טרור שעתיד לחול על כל הגופים הפיננסיים.

מטרת הצו לקבוע הוראות עקרוניות זהות ואחידות לכלל הגופים הפיננסיים המדווחים לרשות, ברוח סטנדרטים ופרקטיקות בינלאומיים מקובלים (ובעיקר של ארגון ה-FATF – ארגון בין-ממשלתי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור), וכן לאפשר גמישות בנושא זה, למשל על ידי ייעול פרוצדורת תיקון ההוראות בתחום.

הרשות פנתה במכתב למוסדות הפיננסיים בישראל לקבלת עמדתם לטיוטת הצו, ובפרט בנוגע לנושאים הבאים:

  • דיווחים רגילים לרשות – בצו הושם דגש על האחדת הוראות, כך שהבדלים בדיווחים ייגזרו רק מהפעולה שמבצע הגוף הפיננסי ולא מזהותו או מסוגו. כתוצאה מכך יוחלו חובות דיווח על גופים שאינם מדווחים על פעולותיהם כיום, וחלק מהפעולות החייבות כיום בדיווח, כגון העברות בין גופים פיננסיים בישראל, לא יתחייבו עוד בדיווח.
  • אפשרות הסתמכות על צד ג' – הרשות ציינה כי היא שוקלת לאפשר לגוף פיננסי להסתמך על צד שלישי לצורך ביצוע הליך הכרת הלקוח, בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מוכרים. על פי המוצע, לצורך הסתמכות כאמור תיוותר האחריות על ביצוע הליך הכרת הלקוח אצל הגוף הפיננסי; אותו צד שלישי יידרש להיות כזה שחל עליו משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור; והמידע הנאסף על הלקוח יועבר באופן מידי לגוף הפיננסי.
  • ההסדרים הנוגעים לזיהוי לקוחות והליך "הכר את הלקוח" – בניגוד לצווים הקיימים, טיוטת הצו אינה קובעת מה יהיו המסמכים הנדרשים לזיהוי לקוחות ולאימות זהותם, לבד מעקרונות כלליים בלבד, אשר יפורשו על-ידי כל רגולטור ביחס לגופים המפוקחים על-ידו.
  • חובות ביחס ללקוחות מזדמנים – טיוטת הצו קובעת חובת זיהוי (ללא חובת אימות או חובת ביצוע הליך הכרת הלקוח) ללקוחות מזדמנים, המבצעים פעולות המפורטות בה. הטיוטה קובעת כי יבוצע הליך הכרת הלקוח ללקוחות קבועים, וללקוחות המבצעים פעולות מזדמנות מעל לסכום של 50,000 ש"ח (ו-5,000 ש"ח במקרים של פעילות במטבעות וירטואליים או פעילות מול מדינות בסיכון). טיוטת הצו מציעה לאפשר גם לבצע הליך הכרת לקוח מופחת או מוגבר, לפי רמת הסיכון להלבנת הון ומימון טרור המוערכת על ידי הגוף הפיננסי (בהתחשב, למשל, בשאלה האם התעוררו ספקות בעניין מהימנות המידע שהומצא). הליך הכרת לקוח מוגבר יידרש תמיד, על פי המוצע, ביחס לפעילות במדינות בסיכון או למול איש ציבור.
  • חלופות לחתימת מקור – נשקלת האפשרות לקבוע בצו חלופות לדרישה הקיימת בצווים כיום, לקבלת הצהרות בחתימת מקור.
  • העברה בנכסים וירטואליים ורישום פרטים במסמכי העברה אלקטרונית – סימן ד' לטיוטת הצו עוסק באופן ייעודי בהעברות כספים אלקטרוניות ובפעילות במטבעות וירטואליים, שיידרשו להתבצע בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מוכרים.

על אף המטרה המוצהרת ליצור האחדה בין הגופים הפיננסיים המדווחים לרשות, על פי המוצע יוסמכו הרגולטורים הפיננסיים להשלים את הוראות הצו באמצעות ניסוח חוזרים, הסדרים והנחיות שייתנו מענה למאפיינים ייחודיים של סוגי גופים פיננסיים פרטניים, ולקבוע הוראות משלימות ליישום עקרונות העל המובאים במסגרת הצו (שלא תהיינה בהכרח זהות).

טיוטת הצו פתוחה להערות הציבור עד ליום 24 באוקטובר 2021. הרשות ציינה כי תקיים במידת הצורך גם מפגשי שולחנות עגולים, על מנת לאפשר לגופים המעוניינים בכך להעביר את עמדתם גם בעל פה.

לפרטים נוספים ולייעוץ בנושא, ניתן לפנות לעו"ד אביעד לחמנוביץ', עו"ד גיא פוקס או עו"ד רועי בכמן ממחלקת הבנקאות במשרדנו.

[1] וראו עדכוננו מיום 14 בפברואר 2021.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more