רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 11-7 במרס 2021

11 במרץ, 2021

א.     טיסות ומעבר בין מדינות

תוקף ההגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה ועל הפעלת שדות תעופה וטיסות הוארך עד ליום 20 במרס 2021.[1]

הגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה[2]

 • יציאה מישראל – מותרת למי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לאדם היוצא מישראל לצורך מעבר למקום קבע; למחלימים ולמחוסנים שהציגו תעודת מחלים או מחוסן בתוקף;[3] ולמי שקיבל אישור יציאה מוועדת החריגים.[4]
 • כניסה לישראל – הותרה כניסת אזרחים ישראלים למדינה ללא אישור כניסה מוועדת החריגים.
 • מספר הנוסעים הנכנסים לישראל בשדות התעופה הבין–לאומיים יוגבל ל-3,000 נוסעים ביום, לפי החלטת מנכ"ל משרד התחבורה או נציגו, ובהסכמת מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו.
 • כניסת זרים לישראל תאושר במקרים חריגים, כדלקמן: בני זוג של אזרחים ישראליים או תושבי קבע או הורים לילד שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע, יורשו להיכנס לישראל בהתקיים נסיבות מיוחדות;[5] ספורטאים מקצועיים;[6] צורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ של ישראל או לביטחון המדינה; מי שבידו אשרת עולה או זכאי לזכויות עולה ושלא ניתן לדחות את עלייתו; עובד זר הנחוץ לצורך שמירת הרציפות התפקודית של המשק, ובכלל זה מומחים[7] ועובדים בתחום הסיעוד הביתי; צורך הומניטרי או צורך אישי אחר המחייב כניסה לישראל; סטודנטים, משתתפי מס"ע, תלמידי ישיבה;[8] ומתנדבים.[9]
 • הותר לקיים טיסות ציבוריות[10] ליעדים הבאים ומהם בלבד: בוריספיל (KBP), קייב, אוקראינה; JFK, ניו יורק, ארצות הברית; ניוארק (EWR), ניו גרז'י ארצות הברית; הית'רו (LHR), לונדון, בריטניה; פרנקפורט (FRA), גרמניה; הונג קונג (HKG); שארל דה גול (CDG), פריס, צרפת; טורונטו (YYZ) קנדה.
 • שרת התחבורה, בהסכמת שר הבריאות ושר החוץ, רשאית להוסיף טיסה משדה תעופה שאינו מצוין לעיל, או אליו.
 • ביציאה מישראל יש להציג בשדה התעופה: אישור על מסירת הצהרה למשרד הבריאות; תוצאה שלילית בבדיקת קורונה או אישור החלמה תקף. בנוסף יציג היוצא מישראל למפעיל האווירי את אחד מאלה, לפי העניין: תעודת מחלים או מחוסן; אישור מוועדת חריגים; אסמכתה כי הציג לוועדת חריגים הצהרה ומסמכים המעידים על כך שהוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה, לפי תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה; הצהרה כי אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבוע בה.
 • בכניסה לישראל יש להראות בשדה התעופה: אישור על מסירת הצהרה למשרד הבריאות; תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, או אישור החלמה, או אישור ועדת חריגים לעלות לטיסה לישראל ללא בדיקה שלילית, אם שוכנעה הועדה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות.
 • בוטלה ההוראה לפיה חוזר החייב בבידוד ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה. אדם החוזר לישראל חייב בבידוד ביתי.[11]
 • נזכיר כי כל אדם הנכנס לישראל נדרש לבצע בדיקה גם לאחר כניסתו.[12]

-

ב.      הגבלות במקום העבודה

  • בוטלה חובת מדידת חום בכניסה למקום ציבורי או עסקי.[13]
  • זה מכבר בוטלה החובה לבצע תשאול יומי של עובדים במקום העבודה באשר למצבם הבריאותי. כעת בוטלה גם חובת תשאול אנשים הנכנסים למקום ציבורי או עסקי שאינם עובדי המקום.[14]
  • ניתן לקבל קהל במקומות העבודה הפועלים בתחומים המנויים בתוספת השנייה לתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה, במשרד ממשלתי לרבות יחידות סמך, או ברשות מקומית, גם לשם מתן שירות שאינו חיוני, ובלבד שמדובר בשירות שלא ניתן לספקו מרחוק או באופן מקוון.[15]

-

תו ירוק במקומות העבודה

  • כנסים: ניתן לקיים כנסים, גם תוך הגשת מזון, למחזיקי תו ירוק בלבד ובמגבלות הקבועות בתקנות.[16] התקנות קובעות תפוסה מקסימלית בכנסים, המשתנה בהתאם לסוג הכנס ולטיב ההתקהלות בו.[17]
  • בבית אוכל יש להציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-2 מטרים בין שולחן לשולחן, ולהציב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת; המחזיק או המפעיל של המקום יוודא כי בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום בסמוך לדלפק יישמר מרחק של שני מטרים ככל האפשר, ולכל הפחות כסא ריק ביניהם; בתוך המסעדה יפעלו על פי התו הירוק, עד 75% תפוסה ו-100 איש לכל היותר; בחוץ – על פי התו הסגול, ו-100 איש לכל היותר.

-

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

-

[1] סעיף 41 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התשפ"א-2021.

[2] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), התשפ"א-2021.

[3] סעיף 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), התשפ"א-2021; סעיף 1 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 קובע כי מחלים הוא מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, וכל עוד האישור או התעודה בתוקף.

[4] רשימת הצרכים ליציאה אותם תאשר ועדת החריגים קבועה בסעיף 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), תשפ"א-2021.

[5] רשימת המקרים מפורטת בסעיף 1 למדיניות כניסת זרים לישראל בתקופת הקורונה.

[6] כניסת ספורטאים מקצועיים ומלווה תאושר להשתתפות בתחרות בכפוף להמלצת משרד התרבות והספורט. יש להגיש את הבקשה באמצעות משרד התרבות והספורט.

[7] סעיף 5 למדיניות כניסת זרים לישראל בתקופת הקורונה. לאחר הגשת בקשה על ידי מעסיקו של המומחה הזר, אליה יש לצרף המלצה של המשרד הממשלתי הרלוונטי כי קיים צורך לכניסת המומחה לשמירה על הרציפות התפקודית של המשק. בנוסף, יש לצרף אישור הגשת בקשה להיתר. הבקשה תוגש למשרד הממשלתי הרלוונטי.

[8] לא תותר כניסתם עד ליום 5 באפריל 2021.

[9] לא תותר כניסתם עד ליום 5 באפריל 2021.

[10] טיסה ציבורית היא טיסה הפועלת לפי לוח זמנים המפורסם לציבור מראש ומתאפשרת לגביה רכישת כרטיס טיסה בידי יחיד.

[11] משך הבידוד הוא 14 ימים, או 10 ימים למי שביצע שתי בדיקות שתוצאותיהן שליליות. נזכיר כי קיימים מספר חריגים לחובת הבידוד של חוזרים לישראל, ובהם: ספורטאים מקצועיים; חוזר המגיע לישראל לתקופה שלא תעלה על ארבעה ימים לצורך כלכלי דחוף שיש בו תועלת משקית החורגת מעבר לאינטרס של מגיש הבקשה, וניתנה חוות דעת של משרד הכלכלה לעניינו; חוזר שהוא בעל מומחיות ייחודית המגיע לישראל לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים לצורך ביצוע עבודות דחופות, וניתנה חוות דעת לאותו חוזר מהמשרד הממשלתי האמון על התחום שבו נדרש ביצוע העבודות; נציג רשמי של מדינת ישראל שיצא מחוץ לישראל בשליחות המדינה לצורך ביטחוני או מדיני, ולפירוט התנאים ראו סעיף 2 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

[12] סעיף 1 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל) (תיקון), התשפ"א-2021.

[13] סעיף 8(ב) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התשפ"א-2021.

[14] סעיף 8(ב) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התשפ"א-2021.

[15] סעיף 8א(13א) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התשפ"א-2021. ראו פירוט התחומים בפרסום קודם שלנו.

[16] סעיפים 7(ב)(7), 7(ב)(8), 8א(20) ו-8א(21) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התשפ"א-2021, לפי העניין.

[17] סעיפים 9(10א) ו-9(10ב) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התשפ"א-2021 לפי העניין.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more