רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 13-9 באוגוסט

13 באוגוסט, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020

תקנות חדשות שהותקנו מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("חוק סמכויות מיוחדות"). התקנות מחליפות את שנקבע בחוק לקיום ולתיקון תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 ("חוק הגבלת פעילות"), אשר תוקפו פקע. התקנות החדשות קובעות מגבלות שונות, הן על שהייה במרחב הציבורי, תנועה והתקהלות, והן על הפעלתם של בתי עסק ומקומות ציבוריים. נקבע כי מגבלות שהייה והתקהלות תעמודנה בתוקפן עד ליום 25 באוגוסט 2020, ומגבלות בדבר הפעלתם של בתי עסק ומקומות ציבוריים תעמודנה בתוקפן עד ליום 8 בספטמבר 2020.

מגבלות שהייה והתקהלות:

  • השוהים במרחב הציבורי ישמרו, ככל האפשר, על מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט לאנשים הגרים באותו מקום.
  • אסור לקיים או להשתתף בהתקהלות של מעל 10 אנשים במבנה ומעל 20 אנשים בשטח פתוח, בין במרחב הפרטי ובין במרחב הציבורי.
  • בנסיעה ברכב פרטי, לא יסיע אדם יותר משני נוסעים נוספים באותו הרכב (למעט הנהג), וברכב בו יותר מספסל אחורי אחד – ניתן להסיע אדם נוסף בכל ספסל. תקנה זו אינה חלה על אנשים הגרים באותו מקום, ואינה חלה במקרה של צורך חיוני בנסיעה של מספר אנשים העולה על האמור.
  • אדם לא ישהה במקום שפתיחתו נאסרה (כמפורט להלן).

מגבלות הפעלה של בתי עסק ומקומות הפתוחים לציבור:

  • מחזיק או מפעיל של מקום ציבורי או עסקי המעוניין לפתוח את המקום לציבור, יפעל בהתאם להוראות התקנות, ובכללן: יגיש לרשות המקומית הצהרה בנוסח הקבוע בתוספת בדבר עמידתו בתנאי התקנות (הוראה זו לא חלה על מי שהגיש הצהרה כאמור מכוח חוק הגבלת פעילות); ימנה ממונה קורונה; יתקין מחיצה למניעת רסס בדלפק שירות; יתשאל את הנכנסים למקום בדבר בריאותם (שיעול, חום גוף ומגע קרוב עם חולה קורונה) וימנע כניסתו של מי שהשיב בחיוב על אחת השאלות; יסדיר מדידת חום; ימנע כניסתו של מי שאינו עוטה מסכה ולא ייתן לו שירות; יתלה שלטים בקשר לחובת עטיית מסכה, חובת שמירת מרחק, ומספר השוהים המקסימאלי המותר במקום ובמעלית; יקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו בית; יסמן מקומות המיועדים לתור; אם יש במקום מערכת כריזה, יודיע באמצעותה על חובת עטיית מסכה אחת לחצי שעה; יקפיד על שמירת כללי היגיינה בקרב עובדיו; ויציב עמדות לחיטוי ידיים במקומות נגישים.
  • הוראות בדבר תפוסה מרבית – מחזיק או מפעיל המקום יקבע מנגנון לוויסות הנכנסים למקום, כך שמספר האנשים השוהים במקום לא יעלה על 10 במבנה ו-20 בשטח פתוח (תוך שמירה על מגבלת שני המטרים) או שמספר האנשים במקום יהיה ביחס של אדם אחד לכל 7 מ"ר.
  • נקבעו הוראות פרטניות ביחס לתפוסה המותרת בבתי אוכל, בתי אוכל בבתי מלון, בריכות, מקוואות, ובטיפול קבוצתי במסגרות רווחה.  
  • האיסור על הפעלת בריכת פעוטות שהיה קבוע בחוק הגבלת פעילות לא נקבע בתקנות אלו ולפיכך, בוטל.
  • נקבע כי מנכ"ל משרד הבריאות, בהיוועצות עם מנכ"ל משרד התרבות והספורט, רשאי להתיר פעילות של מוסד תרבותי כך שמספר הנוכחים יעלה על מגבלת ההתקהלות, בהתאם לתנאים שיורה עליהם, כמפורט בהמשך.
  • נקבע כי חובת התשאול ומנגנון וויסות הכניסה לא יחולו ביחס לעובדי המקום (ראו להלן את העדכון ביחס לתקנות סמכויות מיוחדות במקום העבודה).
  • נאסרה פתיחתם לציבור של דיסקוטק; בר; פאב; פארק מים; בריכת זרמים (ג'קוזי) שהיא עסק טעון רישוי; פארק שעשועים כולל לונה פארק, לרבות במבנה; אולם או גן לשמחות ולאירועים; מקום לעריכת ירידים.
  • העונש המוטל על הפרת התקנות יהיה קנס לפי חוק העונשין וקנס מנהלי בסכומים שפורטו בתקנות.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020

תקנות חדשות, המחליפות את שנקבע בחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 ("חוק הגבלת מספר העובדים").

  • נקבעו התנאים הבאים, אשר עמידה בהם מאפשרת שהייה של למעלה מ-10 אנשים במסגרת מקומות עבודה:
  • מינוי ממונה קורונה;
  • חתימת המעסיק וממונה הקורנה על תצהיר (הוראה זו לא חלה על מי שהגישו הצהרה כאמור מכוח חוק הגבלת מספר העובדים);
  • הצבת שילוט בקשר לשמירת מרחק שני מטרים ולעמידה בהנחיות הנוספות; ואסדרת מדידת חום לנכנסים למקום העבודה.
  • התקנות כוללות מספר הקלות למעסיקים:
  • בוטלה חובת תשאול העובדים (באשר לשיעול, לחום גוף ולמגע קרוב עם חולה קורונה). בהקשר זה נזכיר, כי החובה לרשום את מספר התשאולים שנערכו לעובדים בוטלה כבר ביום 4 ביוני 2020, וכי עמדת הרשות להגנת הפרטיות היא כי על מקומות עבודה להימנע מאיסוף ומשימוש במידע מעבר למתחייב על פי דין.
  • חובות המעסיק בנוגע לווידוא עטיית מסכה על ידי עובדיו הומרו בחובת יידוע העובדים בלבד.
  • הובהר כי מעסיק רשאי לאפשר פגישות עבודה של עד 50 אנשים, לרבות נוכחים שאינם עובדיו, וזאת בתנאי כי: לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים; לא יוגש אוכל למשתתפי הישיבה; וישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או שתוצב מחיצה למניעת העברת רסס.
  • נקבעה רשימת סוגי מקומות עבודה בהם לא יחולו תקנות אלו, או חלקן.
  • העונש המוטל על הפרת התקנות יהיה קנס לפי חוק העונשין.
  • התקנות תעמודנה בתוקפן עד ליום 8 בספטמבר 2020.

אושר מתווה ההופעות במתחמים פתוחים

בהתאם להסמכה שנקבעה בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020, פרסמו משרד הבריאות ומשרד התרבות והספורט מתווה לקיומם של מופעי תרבות באוויר הפתוח.

  • כל אירוע נדרש לקבל אישור לעריכתו:
   • עד ל-500 אנשים נדרש אישור מנכ"ל משרד התרבות והספורט.
   • מעל ל-500 אנשים נדרש אישורם שלמנכ״ל משרד הבריאות ומנכ"ל משרד התרבות והספורט.
  • אירועים יערכו במתכונת של קפסולות ישיבה מתוחמות שלא יהיה ניתן לעבור ביניהן; בין הקפסולות ישמר מרחק של שני מטרים; ניתן להושיב עד 20 אנשים בכל קפסולה.
  • נקבעו הנחיות תו סגול בנוגע לעריכת מופעים, שעיקריהן כדלקמן: חלונות הזמנים לכניסה למתחם יקבעו מראש; יוותר כיסא ריק בין משתתף למשתתף, למעט במקרה של אנשים הגרים יחד, ולא תאופשר עמידה, ריקודים או הגעה לאזור הבמה; הזמנת הכרטיסים והזמנת אוכל ממתחמי האוכל במקום תעשינה מבעוד מועד, איסוף האוכל יתבצע במתכונת של לקיחה לדרך.

הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסמכת שירות הביטחון
הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה
אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), התש"ף-2020 

  • חוק הסמכת שירות הביטחון שבכותרת דורש את קיומה של הסמכה מפורשת מטעמה של הממשלה לצורך הסתייעות בשירות הביטחון הכללי לאיתור מי שבאו במגע עם חולים.
  • הממשלה הכריזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי כאמור לביצוע פעולות סיוע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות הקורונה, לתקופה שמיום 12 באוגוסט 2020 ועד ליום 1 בספטמבר 2020.

החלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – אכיפה), התש"ף-2020

  • תוקפם של סעיפי החוק הנוגעים לאכיפת צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 הוארך עד ליום 31 באוגוסט 2020.
  • סעיף חוק בקשר לקנס המינהלי המוטל על המפר את תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020, הוארך עד ליום 17 באוגוסט 2020.

חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 

חוק חדש המחליף את החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים) ("חוק לתיקון תקנות שעת חירום") (ראו עדכונים ביחס לחוק זה במזכרים שפרסמנו בימים 18 ביוני 2020 ו-2 ביולי 2020).

עקרונותיו של החוק זהים לאלו שנקבעו בחוק לתיקון תקנות שעת חירום שבוטל, ומטרתו לקבוע מנגנון להסדרת השתתפותם של אסירים ועצורים בדיונים בבתי משפט, בנוכחות פיזית או בהיוועדות חזותית. נציין כמה מעיקרי החוק החדש:

  • נקבע כי שר המשפטים והשר לביטחון פנים רשאים להכריז יחד כי דיונים בבתי משפט יתקיימו בלי נוכחות העצורים או האסירים, אם שוכנעו כי בקיומם כהרגלם ייווצר חשש ממשי להתפשטות נגיף הקורונה. הכרזה כאמור יכול שתהיה לגבי חלק מהדיונים, או לגבי כלל הדיונים במדינה או בחלק ממנה.
  • שר הביטחון רשאי להכריז הכרזה דומה בנוגע לבתי דין צבאיים.
  • הכרזה כאמור תוכרז רק לאחר קבלת חוות דעת מפורטת ממשרד הבריאות ותוגבל בזמן (עד 28 ימים להכרזה לגבי חלק מהדיונים, ועד 14 ימים להכרזה לגבי כל הדיונים).
  • ההכרזה תובא לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר שהשרים החליטו עליה, בצירוף הנימוקים והתשתית העובדתית שעמדו בבסיס ההכרזה. הוועדה רשאית לבטל את ההכרזה בכל עת.
  • תוקף החוק הועמד עד ליום 30 ביוני 2021, או עד לפקיעתו של חוק סמכויות מיוחדות, לפי המוקדם.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 28), התש"ף-2020

  • תקופת הבידוד לאנשים ששבו לישראל, או שבאו במגע עם חולה קבועה בצו ל-14 ימים. התיקון קובע חריג שלפיו עובדים במערכת הבריאות השוהים בבידוד, כפי שהוגדרו בתיקון, יוכלו לסיים את תקופת בידודם לאחר קבלת שתי בדיקות עם ממצא שלילי לקורונה, חלף תקופת 14 הימים.
  • תקופת הבידוד לאנשים שנכנסו לבידוד בגלל חום גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס, קבועה בצו עד שיימדד חום גוף שאינו עולה על 37.5 מעלות צלזיוס, במשך 48 שעות ברציפות לפחות. נקבע בתיקון כי ניתן לסיים את תקופת הבידוד לאחר קבלת בדיקה עם ממצא שלילי לקורונה, חלף מדידות החום.

חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש"ף-2020

חוק המסדיר את קיומם של דיונים בענייני תכנון ובניה באמצעות היוועדות חזותית בתקופה בה הכריזה הממשלה על מצב חירום מכוח חוק סמכויות מיוחדות. אלו עיקריו:

  • שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה, רשאי לקבוע בצו תקופת חירום לעניין הליכים ופעולות לפי חוק התכנון והבנייה; חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור; חוק משק הגז הטבעי; וחוק הדרכים (שילוט). תקופת החירום לעניין זה לא תעלה על שלושה חודשים, ובתנאי כי הכרזת הממשלה על מצב החירום מכוח חוק סמכויות מיוחדת תעמוד בתוקפה.
  • הוועדה רשאית לבטל את הצו בכל עת. השר חייב לבטל בצו את תקופת החירום אם בטלו הנסיבות המצדיקות את מתן הצו.
  • סמכויות הארכת מועדים והשהייתם:
   • משנקבעה תקופת חירום, שר הפנים רשאי לקבוע בצו הארכה, או אי הבאה בחשבון, של תקופות ומועדים בדיונים שנקבעו לפי חוק התכנון והבנייה; חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור; חוק משק הגז הטבעי; חוק הדרכים שילוט; וכן דיונים שנקבעו על ידי מוסד תכנון.
  • החוק קובע הנחיות בנוגע לקיום ישיבה בהיוועדות חזותית בתקופת החירום שנקבעה בצו, שעיקרן:
   • מוסד תכנון רשאי לקיים ישיבה בהיוועדות חזותית במהלך תקופת החירום, אם לא מתאפשרת נוכחותו הפיזית של מי מבין המוזמנים לה בגינן של מגבלות הקורונה, בכפוף לאישור היועץ המשפטי של מוסד התכנון ובתנאי כי תתאפשר השתתפות אפקטיבית של חברי המוסד ושל מי שהוזמן לישיבה דרך היוועדות חזותית, תוך שימת לב לצרכיהם של משתתפים עם מוגבלויות.
   • ניתן לקיים ישיבה בהיוועדות גם אם הייתה אפשרות מעשית לכנסה באופן פיזי, אם הסכימו לכך כל מי שהזמנתם נדרשה.
   • יושב ראש מוסד תכנון שהוגשו אליו התנגדויות רשאי להורות כי שמיעתן תתקיים בדרך של ישיבה בהיוועדות.
   • מוזמן לישיבה המתנהלת שלא בדרך של ישיבה בהיוועדות, המעוניין להשתתף בישיבה בדרך של ישיבה בהיוועדות, רשאי לעשות כן אם חלה עליו חובת בידוד.
   • אם מתנגד הודיע למזכיר מוסד התכנון שהוא מסרב להשמיע את התנגדותו בדרך של ישיבה בהיוועדות או באמצעות שיחת טלפון, או שאין לו אפשרות להישמע בדרכים אלה, ואם לא שוכנע יושב ראש מוסד התכנון כי למתנגד לא הייתה אפשרות מעשית מבחינה טכנולוגית להשתתף בישיבה בהיוועדות, מוסד התכנון יכריע בהתנגדותו על בסיס כתב התנגדות שיגיש, אלא אם יו"ר מוסד התכנון מצא כי בשל הנימוקים שפירט המתנגד יש הצדקה לסירובו. הוראה זהה חלה בעניין ישיבות ערר.
   • בזימון לישיבה בהיוועדות יצוין אופן עריכת הישיבה, הצבעה בישיבה בהיוועדות תעשה באופן שמי, אלא אם החליטו אחרת כל חברי מוסד התכנון המשתתפים בישיבה.
   • ישיבה בהיוועדות תהא פתוחה לציבור הרחב לצפייה ולהאזנה בזמן אמת.
  • חוק זה יעמוד בתוקפו עד ליום 30 ביוני 2021.

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון), התש"ף-2020

תיקון להוראת השעה שנקבעה כדי לסייע לחברות התעופה לצלוח את המשבר.

  • נקבע כי מפעיל טיסה או מארגן, כהגדרתם בחוק, שהכנסותיהם ברבעון השני של שנת 2020 ירדו ב-70% לפחות לעומת הכנסותיהם בתקופה המקבילה אשתקד, יהיו רשאים לבצע את השבת התמורה לנוסע תוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה או עד ליום 1 באוקטובר 2020, לפי המאוחר.
  • דחיית ההשבה הותנתה בכך שמפעיל הטיסה או המארגן יפרסם במקום בולט באתר האינטרנט שלו את דחיית ההשבה בשל הירידה במחזור ההכנסות, ויודיע בכתב על הירידה בהכנסות למנהל רשות התעופה האזרחית. הרשות תפרסם באתרה את רשימת מפעילי הטיסה והמארגנים שמסרו הודעה כאמור.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 16), התש"ף-2020

  • תוקף הצו, הקובע כללים בנוגע להפעלת סוגים שונים של מוסדות חינוך בצל נגיף הקורונה, הוארך עד ליום 20 באוגוסט 2020.

על פי דיווחים שטרם עוגנו בפרסום רשמי, הממשלה מתכנסת היום, 13 באוגוסט 2020, לצורך אישור תקנות בנוגע להפעלת שדות תעופה וטיסות, ולקביעת מתווה אחיד להפעלת כלל החללים הסגורים, ובהם בתי כנסת ומסעדות.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more