רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 14-10 בינואר 2021

14 בינואר, 2021

חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון), התשפ"א-2021

תיקון לחוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020, אשר האריך את תוקפם של אישורים ורישיונות שתוקפם היה צפוי לפקוע.[1] התיקון שבכותרת קובע הסדר להארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים מעתה ואילך, כדלקמן:

  • יוארך גם תוקפם של מסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישורים רגולטוריים, המופיעים בתוספת הראשונה לחוק (כגון מסמכים המוגשים על ידי מבקש היתר בניה).
  • נקבע מנגנון דיפרנציאלי להארכת תוקף אישורים שפקעו בתקופה שמיום 1 בספטמבר 2020 ועד ליום 30 בספטמבר 2021 (ככינויה בחוק – "התקופה הקובעת השנייה"), שעל פיו:
   • אישור רגולטורי שניתן לתקופה של עד שנה – יוארך ב-3 חודשים;
   • אישור רגולטורי שניתן לתקופה שבין שנה ל-3 שנים – יוארך ב-6 חודשים;
   • אישור רגולטורי שניתן לתקופה של למעלה מ-3 שנים – יוארך ב-12 חודשים.
  • לצד האמור, נקבעו בתוספות לחוק רשימות אישורים רגולטוריים שונים שהמנגנון האמור לא חל עליהם, ומנגנון הארכת תוקפם נקבע באופן פרטני. שרי הממשלה, הממונים לעניינו של כל אישור רגולטורי, רשאים לשנות את התוספות לחוק.
  • ראש הממשלה רשאי להאריך בצו את התקופה הקובעת השנייה, בתקופות נוספות שלא תעלנה על שישה חודשים כל אחת, ובתנאי שהתקופה הקובעת השנייה לא תתארך מעבר לשלושה חודשים מתום תוקפה של ההכרזה על מצב חירום לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורנה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2021

  • תיקונים קודמים לתקנות שבכותרת, קבעו מנגנונים למתן הנחה בתשלומי ארנונה לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה. ברגיל, עסק הזכאי להנחה, שלא שילם את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים עד לתום אותה שנת כספים, לא יהיה זכאי להנחה.
  • התיקון שבכותרת קובע הקלה ביחס לעסקים הזכאים להנחה בארנונה בשל משבר הקורונה והזכאים גם למענק סיוע לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, כך שלגביהם לא תתבטל ההנחה הקבועה בתקנות לשנת הכספים 2020 כל עוד יסדירו את תשלום יתרת הארנונה עד לסוף שנת הכספים 2021.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2021 

  • הוארך עד ליום 28 בינואר 2021 תוקפה של הוראת השעה הקובעת כי אדם הנמצא בבידוד יכול לסיים את תקופת הבידוד בתוך 10 ימים.

נזכיר כי הוראת השעה מתנה את קיצור תקופת ימי הבידוד בתנאי שלא הופיעו תסמינים בכל 10 הימים שבהם שהה אדם בבידוד ובתנאי שנתקבלו שתי תוצאות שליליות בבדיקות לקורונה שנערכו במועדים הללו: בדיקה ראשונה – סמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד; בדיקה שנייה – לכל המוקדם, במהלך היום התשיעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 4), התשפ"א-2021

  • אדם שחזר מחו"ל וחייב בבידוד, שב-14 הימים שטרם חזרתו לישראל שהה בדרום אפריקה, בוטסואנה, זמביה, או לסוטו, וחזר לישראל בתקופה שמיום 8 בינואר 2021 ועד יום 17 בינואר 2021, ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021

תיקון המהדק את המגבלות החלות על פעולתם של שדות תעופה וטיסות בתקופת תוקפן של תקנות הסגר (תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א-2021).

  • בתקופת תוקפן של תקנות הסגר, על מנת להיכנס לטרמינל הנוסעים, נוסע יוצא יידרש להציג, מלבד כרטיס לטיסה שמועד המראתה בתוך 4 שעות ואישור כי הגיש למשרד הבריאות הצהרת בריאות, את אחד מהמסמכים הבאים:
   • אישור על רכישת הכרטיס עד ליום 7 בינואר 2021;
   • אישור טיסה עבורו ממנכ"ל משרד התחבורה;
   • הצהרה חתומה על ידו שלפיה יציאתו לטיסה נעשית למטרה מותרת לפי תקנות הסגר;
   • דרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, תעודת מסע של ארגון האומות המאוחדות ובה אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי או כבעל תפקיד בארגון בין-לאומי.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, למטרת עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] חוק הארכת תקופות, עליו עדכנו בעבר, חוקק בחודש יוני 2020 והאריך את תוקפם של אישורים רגולטוריים שמועד פקיעתם חל בתקופה שמיום 10 במרץ 2020 עד יום 30 ביוני 2020 ("התקופה הקובעת"), למשך שלושה חודשים נוספים מהמועד המקורי לפקיעתם. בנוסף, הוארך מכוח החוק תוקפם של אישורים רגולטוריים שמועד פקיעתם חל מיום 1 ביולי 2020 עד ליום 31 באוגוסט 2020 – וזאת למשך תקופה של עשרה שבועות. בהמשך האריך ראש הממשלה בצו את התקופה הקובעת בשלושה חודשים נוספים, ובכך הוארך בשלושה חודשים גם תוקפם של אישורים רגולטוריים שהמועד המקורי לפקיעת תוקפם חל בתקופה שמיום 1 ביולי 2020 עד יום 30 בספטמבר 2020. בהתאם להארכת התקופה הקובעת, הוארך באופן אוטומטי בעשרה שבועות נוספים גם תוקפם של אישורים רגולטוריים שמועד פקיעתם המקורי חל מיום 1 באוקטובר 2020 עד יום 30 בנובמבר 2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more