רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 15-11 באוקטובר

15 באוקטובר, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2020

תוקף התקנות שבכותרת, אשר מטילות מגבלות על שהייה במרחב הציבורי ועל מגוון פעילויות ועסקים, הוארך עד ליום 18 באוקטובר 2020. בתיקון נקבעו מספר הקלות נקודתיות, ובהן:

  • הותרה ההשתתפות בחתונה של קרוב, כהגדרתו בתקנות, וזאת בנוסף להיתר שהיה עד כה להשתתפות בברית או בלוויה של קרוב.
  • הותרה הפעלתם של מקומות אימון לכל ספורטאי מקצועי, כהגדרתו בתקנות, ולא רק לספורטאי בין לאומי.
  • החל מיום 16 באוקטובר 2020, הותרה יציאת אדם לטיסה משדה תעופה, עד 8 שעות לפני מועד המראת הטיסה.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020

  • תוקף התקנות שבכותרת הוארך עד ליום 11 בנובמבר 2020.
  • עם זאת, תוקף הוראת השעה הקובעת את המגבלות המחמירות על מקומות עבודה בסגר הנוכחי, הוארך בשלב זה רק עד ליום 18 באוקטובר 2020.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020

תוקף התקנות שבכותרת, המגבילות את פעילות מוסדות החינוך, הוארך עד ליום 18 באוקטובר 2020.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020 

תוקף התקנות שבכותרת, הקובעות באילו תנאים ונסיבות ניתן לעלות על טיסה, הוארך עד ליום 11 בנובמבר 2020.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020

תיקון לתקנות שבכותרת, המגבילות את פעילות התחבורה, שעיקריו:

  • אם יימצא כי השימוש ברכבת מקומית עולה על הקיבולת המותרת בתקנות (50% מקיבולת הנוסעים) ייתן המנהל לעניין מסילות הברזל הוראות לשם הפחתת קיבולת הנוסעים, אם באמצעות הגדלת מספר הנסיעות ואם באמצעות ביטול העצירה בתחנה מסוימת או יותר.
  • תוקף התקנות הוארך עד ליום 12 בנובמבר 2020.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020

תוקף הצו שבכותרת הוארך, והוצמד לתוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020, הקבוע כיום עד ליום 16 באוקטובר 2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more