רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 16-12 ביולי

16 ביולי, 2020

חוק–יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020

  • תיקון חוק-יסוד: משק המדינה המגדיל את סך ההוצאה המותר לממשלה לשנת 2020 בסך של כ-24 מיליארד ש"ח.
  • הכספים יוקצו למימון ההתמודדות עם פגעי מגפת הקורונה, ובעיקר למימון תוכניות לסיוע ממשלתי למשק.

הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

הצעת חוק רחבה הפורטת שורה של תוכניות סיוע ממשלתי למשק והגדלת ההוצאה הממשלתית בשנים 2021-2020 לצורך מימון תוכניות אלה. עיקרי הצעת החוק הם כדלקמן:

  • המדינה תוסיף לממן קצבאות אבטלה לזכאים עד לחודש יוני 2021; יוסיפו להינתן מענקי הסתגלות למפוטרים מעל גיל 67; תוארך ההוראה בדבר אי-קיזוז של כפל קצבאות.
  • הארכת האפשרות לחיילים משוחררים למשיכת כספי פיקדון לכל מטרה, והגדלת הסכום הניתן למשיכה על ידם.
  • נקבע מענק השתתפות בהוצאות קבועות. המנגנון המוצע שונה מן המנגנון שנקבע ביחס לחודשי מרץ-אפריל 2020. לפרטים, ראו מזכר שפרסמה מחלקת המיסים במשרדנו.
  • סיוע לעצמאים במענק של עד 15,000 ש"ח אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021. לפרטים, ראו את המזכר שפרסמה מחלקת המיסים במשרדנו.
  • תתאפשר משיכה מקרן השתלמות בפטור ממס גם לפני שחלפו שש שנים ממועד פתיחת הקרן. לפרטים, ראו את המזכר שפרסמה מחלקת המיסים במשרדנו.

הממשלה אישרה את התוכנית הכלכלית של ראש הממשלה ושר האוצר – "רשת ביטחון 2020-2021"

לצד התיקון לחוק יסוד: משק המדינה והצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי הנזכרים לעיל, הממשלה הודיעה כי היא עתידה לקדם תוכניות כלכליות נוספות להתמודדות עם משבר הקורונה. תכניות אלה טרם גובו בחקיקה או באישורים הרגולטוריים הדרושים. עיקרי התוכניות הם כדלקמן:

  • הקמת תכנית ממוקדת תעסוקה אשר תרכז את נתוני התעסוקה ותטייב אותם, תציב יעדים לצמצום שיעור האבטלה ותגדיל את היקף ההכשרות המקצועיות.
  • מתן החזרי הוצאות ארנונה לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות, עד לחודש יוני 2021.
  • הרחבת קרן ההלוואות בערבות המדינה, בכפוף לאישור ועדת הכספים בכנסת.
  • הארכת תוקפם של רישיונות עסק עד לחודש יוני 2021, בכפוף לאישור הכנסת.
  • יובהר כי הכרזת ראש הממשלה ושר האוצר מאמש בדבר מתן מענקים כספיים בלתי מותנים טרם אושרה בממשלה או בכנסת.

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון), התש"ף-2020

הוראת שעה בקשר לכרטיסי טיסה שמועד ההמראה הנקוב בהם הוא בימים שבין 1 במרץ 2020 ל-31 באוגוסט 2020, וכן לכרטיסי טיסה שמועד ההמראה הנקוב בהם קדם ליום 1 במרץ 2020 אם הטיסה הייתה מיעד או ליעד שחלה לגביו חובת בידוד בית, שעיקריה כדלקמן:

  • חלף השבת התמורה רשאי מפעיל הטיסה להציע ללקוח שובר זיכוי או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע ובכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בחוק (בין היתר, לעניין גובה הזיכוי, תוקפו ותנאי מימושו).
  • המועד העומד לרשות מפעיל טיסה לבצע השבת תמורה ללקוח הוארך מ-21 ימים ממועד הטיסה ל-90 ימים או עד ליום 14 באוגוסט 2020, לפי המאוחר.
  • שירותי הלינה הניתנים לנוסע שבוטלה טיסתו הוגבלו לשני לילות.
  • נקבע כי לא יינתן פיצוי כספי על ביטול טיסה פנים-ארצית.

הכרזה על שכונות בבית שמש, בירושלים, בלוד, ברמלה ובקריית מלאכי כאזור מוגבל

  • שכונות בערים ירושלים, בית שמש, לוד, רמלה וקריית מלאכי הוכרזו כאזורים מוגבלים למשך 7 ימים, החל מיום 10 ביולי 2020.
  • בנוסף החליטה ועדת השרים להכריז על שכונות הרכבת, שניר ונווה שלום בעיר לוד כאזור מוגבל למשך 5 ימים נוספים לאחר פקיעת ההכרזה הקודמת, ועד ליום 15 ביולי 2020.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 14), התש"ף-2020

  • נאסרה באופן גורף פעילות חינוכית בלתי פורמלית באזור שהוכרז כאזור מוגבל.
  • נקבעה הוראת שעה ביחס לבית שמש, מודיעין עלית, ורובע ג, ז ו-ח באשדוד, לפיה, החל מיום 9 ביולי 2020 ועד ליום 16 ביולי 2020, לא תותר פעילות בכל מוסד חינוך ולא תתקיים פעילות חינוך בלתי פורמלי, למעט בחינות בגרות, פעילות עד כיתה ד' ופעילות לילדים ונוער בסיכון.

הודעה על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020

בהתאם להסדר עליו דיווחנו במזכר מן השבוע שעבר, החלטת הממשלה לתקן בצו את חוק הגבלת פעילות נתונה לביקורת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה. הוועדה החליטה כי:

  • צו הממשלה בקשר לסגירת חדרי כושר ובריכות שחיה לשימוש הציבור הרחב בטל. הפעלתם של חדרי כושר ובריכות שחייה הותרה, בכפוף לעמידה בהנחיות "התו הסגול".

תקנות מס ערך מוסף (הוראת שעה מס' 3), התש"ף-2020 

נקבעה הוראת שעה, עד ליום 31 באוקטובר 2020, בנוגע למועד בו זכאי עסק להוציא הודעת זיכוי על סמך חובות אבודים.

  • תקנה 24א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, קובעת כי הוצאת הודעת זיכוי בגין חוב אבוד תעשה כל עוד לא חלפו שלוש שנים מן המועד בו הוצאה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב.
  • הוראת השעה קובעת כי התקופה שבין ה-22 במרץ 2020 ועד ל-31 במאי 2020 לא תמנה במניין שלוש השנים אם מועד תחילתה של תקופת שלוש השנים חל לפני תום תקופה זו ומועד סיומה של תקופת שלוש השנים אמור לחול בין יום 22 במרץ 2020 לבין יום 31 ביולי 2020.

חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 – הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020

על מנת לסייע למשק הישראלי במשבר הקורונה הוארכה האפשרות למתן העדפה לתוצרת הארץ במכרזי רכש טקסטיל שעורכים מערכת הביטחון והמשרד לביטחון פנים.

החלטה בדבר הארכת תוקפו של חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים), התש"ף-2020

  • תוקפו של החוק המעגן הוראות שונות בקשר לפרוצדורות לקיום דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בצל נגיף הקורונה הוארך ב-30 ימים נוספים, עד ליום 15 באוגוסט 2020.

נוהל איתור מגעים של חולי 19-COVID במסגרת חקירה אפידמיולוגית

פורסם נוהל חדש לאיתור אנשים שבאו במגע עם חולי קורונה במסגרת חקירה אפידמיולוגית ("הנוהל החדש"), במסגרתו הוחלט לקצר את פרק הזמן בו נדרש לאתר מגעים של חולים מאומתים. קיצור זה עשוי לפטור מבידוד אנשים רבים שכיום נדרשים לכך, ויאפשר לצוותי החקירות האפידמיולוגיות להתמקד בבעלי הסיכון הגבוה יותר להימצא חיוביים לקורונה.

הנוהל החדש מבחין, לעניין איתור מי שבאו במגע עם חולים מאומתים, בין שני סוגים של חולים: חולה תסמיני – חולה מאומת שפיתח תסמינים; וחולה א-תסמיני – חולה מאומת שעד מועד החקירה האפידמיולוגית לא פיתח תסמינים. נקבע כי:

  • חולה תסמיני שתאריך תחילת תסמיניו ידוע – יש לאתר ולבודד את מי שנחשפו אליו במהלך ארבעת הימים שלפני הופעת התסמינים ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.
  • חולה תסמיני שאין מידע לגבי תאריך תחילת תסמיניו או שיש ספק לעניין מועד זה – יש לאתר ולבודד את מי שנחשפו אליו במהלך עשרת הימים שלפני קבלת התוצאה החיובית ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.
  • חולה א-תסמיני – יש לאתר ולבודד את מי שנחשפו אליו במהלך שבעת הימים שלפני קבלת התוצאה החיובית ועד למועד החקירה האפידמיולוגית.
  • הודעות של השב"כ יישלחו לאנשים שיזוהה כי באו במגע עם חולה מאומת, שלא ידוע האם היה תסמיני או א-תסמיני, במהלך עשרת הימים שלפני קבלת התוצאה החיובית.

מבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשמירה על המשכיות הפעילות ושימור התשתית הארגונית של מוסדות ציבור המעניקים שירות חברתי בשל השפעות נגיף הקורונה (הוראת שעה)

  • מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה היא לסייע למוסדות ציבור שעיקר עיסוקם הוא במתן שירותים חברתיים, כהגדרתם במבחנים אלה, אשר מחזור הכנסותיהם נפגע בשל ההתמודדות עם נגיף הקורונה, לשמור על רצף פעילותם או לחדשה באופן תקין ומלא ככל האפשר, ולשמר את התשתית הארגונית הנדרשת לשם החזרת הפעילות לסדרה בבוא העת.
  • מבחנים אלו יעמדו בתוקפם עד ליום 31 בדצמבר 2021.

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה בדבר מדיניות הכניסה לישראל בתקופת הקורונה

רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה מדיניות מעודכנת לכניסה לישראל בתקופת הקורונה, בה מפורטים המקרים שבהם תאושר באופן חריג כניסתם של זרים לישראל, בכפוף לתנאים המפורטים בהודעה. עיקרי מקרים אלה הם:

  • זר/זרה הנשואים לאזרח/ית ישראלי/ת או לתושב/ת קבע, שאינם בהליך מדורג, וילדיהם הקטינים;
  • זר/זרה השוהים בחו"ל ונשואים לאזרח/ית ישראלי/ת או לתושב קבע, שנמצאים בהליך מדורג, המחזיקים או החזיקו ברישיון מסוג ב'1, ב'2 או א'5, וילדיהם הקטינים;
  • ילדים קטינים החיים בחו"ל ומחזיקים בדרכון זר, להורים שאחד מהם הוא אזרח ישראלי החי בישראל, והשני הוא זר החי בחו"ל;
  • סטודנטים זרים שהתחילו לימודיהם בארץ ונמצאים בחו"ל;
  • תלמידי ישיבה נשואים שהתחילו לימודיהם בארץ ונמצאים בחו"ל;
  • אמנים, אנשי תרבות וספורטאים, בכפוף להמלצת משרד התרבות והספורט;
  • מתנדבים בתחום הרווחה;
  • תיירות מרפא, בכפוף לבקשה שיגיש מנהל בית חולים;
  • הגעה לחתונה, בר/בת מצווה, לידה לוויה וביקור של חייל בודד, תאושר לבני משפחה;
  • תאושר כניסת מספר מצומצם של מומחים המוגדרים כנדרשים לתשתיות לאומיות או לרציפות תפקודית של המשק, בכפוף להמלצת המשרד הממשלתי הרלוונטי;
  • תאושר יציאת מומחים זרים לביקור מולדת וחזרה לישראל.

הגבלות מסתמנות על שהייה ופעילות במרחב הציבורי

בשעות אלה (צהרי יום 16 ביולי 2020), הממשלה דנה בהחרפת המגבלות המוטלות על שהייה במרחב הציבורי והתנהלות בו, במטרה להאט את התפשטות מגפת הקורונה.

בין המגבלות המסתמנות, על פי הדיווחים: מגבלות תנועה בסופי שבוע; צמצום גודל ההתקהלות המותרת בשטחים פתוחים ובמבנים; סגירת קייטנות ובתי ספר של החופש הגדול; סגירת מסעדות (למעט משלוחים); סגירת מכוני כושר; הרחבת מספר העובדים מהבית במגזר הציבורי; וסגירת חופי הים בסופי השבוע.

ההגבלות המסתמנות צפויות להיות מובאות לאישור הממשלה, וחלקן עשוי לדרוש תיקוני חקיקה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more