רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 17-13 בדצמבר

17 בדצמבר, 2020

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020

תיקון להוראת השעה העוסקת בהסדרי הפיצוי הניתנים בגין ביטול טיסות בתקופת ההתמודדות עם מגפת הקורונה.

  • נקבע כי השבת התמורה לנוסע הזכאי להשבה לפי החוק, בגין טיסה שהמועד הנקוב בכרטיסה הוא מיום 15 בדצמבר 2020 ואילך, תיעשה תוך 30 יום מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה.
  • נקבעו הוראות בנוגע להעברת ההטבה מסוכן הנסיעות לנוסע: נותן שירות סוכנות נסיעות שקיבל תשלום בעד הטבה שנוסע זכאי לה יעביר לנוסע את התשלום בתוך 15 ימי עסקים ממועד קבלתו, ואם קיבל את התשלום לפני יום 15 בדצמבר 2020, יעביר אותו לנוסע בתוך 15 ימי עסקים ממועד זה; סוכן הנסיעות רשאי להפחית מהתשלום סכום עבור שירותיו שהוסכם עליו במועד הרכישה.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8) (תיקון), התשפ"א-2020

מיום 15 בדצמבר 2020 ועד ליום 31 בדצמבר 2020, אדם שנמצא בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד בתוך 10 ימים ממועד ההגעה לארץ או מיום המגע האחרון עם חולה, בתנאים המצטברים הבאים:

  • לא היו לו תסמינים בכל 10 הימים שבהם שהה בבידוד.
  • הוא קיבל שתי תוצאות שליליות בבדיקות לקורונה במועדים אלו: בדיקה ראשונה – סמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד; בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום התשיעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

הודעת רשם החברות בנוגע לתשלום אגרה לשנת 2020

  • רשם החברות הודיע כי בשל המשבר הנוכחי, לא יינקטו הליכי אכיפה בנוגע לאי-תשלום אגרת רשם החברות לשנת 2020 נגד חברות שהעבירו את הדו"ח השנתי כנדרש.
  • מדיניות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 31 במרץ 2021.

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – אילת) (תיקון), התשפ"א-2020; הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק-חמי זוהר) (תיקון), התשפ"א-2020 

  • ההכרזה על אזורי אילת ועין בוקק-חמי זוהר כאזורי תיירות מיוחדים הוארכה עד ליום 16 בינואר 2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more