רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 18-14 במרס 2021

18 במרץ, 2021

א.     טיסות ומעבר בין מדינות

  • על פי הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, בוטלה ההגבלה על היעדים מהם ואליהם מותר להפעיל טיסות ציבוריות וכעת מותרת הפעלתן של טיסות לישראל מכל יעד ומישראל לכל יעד. [1]
  • נותרה על כנה סמכות שר הבריאות לבטל טיסה ספציפית שמסכנת את בריאות הציבור.
  • יציאה מישראל (ההגבלות בתוקף עד יום 20 במרס 2021)
  • מותרת יציאה מישראל למי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לאדם היוצא מישראל לצורך מעבר למקום קבע; למחלימים ולמחוסנים שהציגו תעודת מחלים או מחוסן בתוקף;[2] למי שקיבל אישור יציאה מוועדת החריגים;[3] ולדיפלומט.[4]

כניסה לישראל (ההגבלות בתוקף עד יום 20 במרס 2021)

  • מותרת כניסת אזרחי ישראל למדינה דרך שדה תעופה בינלאומי או מעבר גבול ימי בלבד, ללא אישור כניסה מוועדת החריגים. מספר הנוסעים הנכנסים לישראל בשדות תעופה הבינלאומיים מוגבל ל-3,000 נוסעים ביום.
  • הותרה כניסת עובדים זרים החיוניים לפעילות בתי המלון באילת, דרך מעבר ערבה, במועדים שיורה שר הפנים.[5] לפירוט מדיניות הכניסה של זרים לישראל ראו פרסומנו הקודם בנושא.   
  • פסיקת בג"ץ בעניין הגבלות היציאה מישראל והכניסה אליה
  • בג"ץ פסק כי התקנה הקובעת מכסה של 3,000 נוסעים נכנסים ביום,[6] והתקנה הדורשת אישור ועדת חריגים טרם יציאה מישראל עבור מי שאינם מחוסנים או מחלימים[7] אינן חוקתיות. לפיכך נפסק כי תוקפן של תקנות אלה, במתכונתן הנוכחית, לא יוארך לאחר פקיעתן ביום 20 במרס 2021.
  • בית המשפט קבע כי אם יוטלו בעתיד הגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה, יש לבססן על תשתית עובדתית מקיפה ועדכנית, תוך עמידה במבחנים החוקתיים, שאחרת יבוטלו על ידי בית המשפט.

-

אמצעי פיקוח אלקטרוניים לחוזרים מחו"ל

  • מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המסמיכה את הממשלה לקבוע בהכרזה שאדם הנכנס לישראל וחייב בבידוד ביתי, חייב לשהות בבידוד תחת פיקוח אמצעי אלקטרוני.
  • הממשלה תהיה רשאית להכריז כך אם שוכנעה שיש סיכון מוגבר להגעת חולים לישראל מחוצה לה ושכניסתם לישראל עלולה להביא להחמרה ברמת התחלואה במדינה, ובלבד שמכלול אמצעי הפיקוח הטכנולוגיים הזמינים בתקופת ההכרזה מתאים לכלל האוכלוסייה.
  • הכרזה לעניין חוזרים מחמש מדינות או יותר תוגש לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, והיא רשאית לאשרה, לא לאשרה או לשנות את תקופת תוקפה, בתוך 48 שעות מהמועד בו הוגשה לה.
  • הוראות אלו לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 14 ועל אדם שמונה לו אפוטרופוס.
  • מנכ"ל משרד הבריאות רשאי לאשר בקשה של אדם הנכנס לישראל לשהות בבידוד בית בלא פיקוח טכנולוגי, מטעמים בריאותיים או הומניטריים חריגים.
  • אדם שלא יעמוד בתנאי הבידוד בפיקוח, יישלח לבידוד מטעם המדינה.

--

ב.      הגבלות במקום העבודה[8]

  • בוטלה החובה למדוד חום לעובדים הנכנסים למקום העבודה.
  • בוטלה ההוראה לפיה על עובד לאכול בחדרו הקבוע.
  • הותרה ישיבה בשטח פתוח בחדר אוכל המיועד לשימוש כלל העובדים, ובלבד שבין השולחנות יישמר מרחק של שני מטרים.
  • תו ירוק במקומות העבודה

נקבעו פעילויות מותרות במקומות העבודה למחזיקים בתו ירוק, ובהן:

  • הותרה הפעלת מכון כושר או סטודיו במקום העבודה, לשימוש מי שהציג תו ירוק.[9]
  • הותרה ישיבה בחדר אוכל סגור המיועד לשימוש עובדים שהציגו תו ירוק, ובלבד שהמעסיק יאפשר איסוף עצמי מחדר האוכל לעובדים שאינם מחזיקים בתו ירוק; מספר האנשים בחדר האוכל לא יעלה על 75% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 100 אנשים בסך הכל; השולחנות יוצבו במרחק שלא יפחת משני מטרים זה מזה ויוצב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרווחים כאמור בכל עת. הפעלת חדר האוכל תיעשה בכפוף להוראות משרד הבריאות, ובכלל זה לעניין תנאי תברואה ושמירה על היגיינה.
  • הותר קיום כנס מקצועי לעובדים ובלבד שתותר השתתפות עובדים גם באמצעי מקוון. לעניין ההוראות לקיום כנסים, ראו פרסומנו האחרון.
  •  

ג.       יום הבחירות  

נקבע מתווה להצבעת מבודדים וחולים בבחירות לכנסת.[10]

  • משרד הבריאות ימסור ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשימה ובה פרטי חייבים בבידוד, החל מהיום הארבעה עשר לפני הבחירות, ובכל יום שאחריו עד ליום הבחירות.[11]

הצבעת חייבים בבידוד

  • בוחר החייב בבידוד ואינו חש בתסמינים, רשאי להצביע רק בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד,[12] ורשאי לצאת ממקום הבידוד לצורך הצבעה בכפוף לכך שיגיע לקלפי ויחזור ממנו ישירות למקום הבידוד ללא שימוש ברכב ציבורי.[13] ברכב לא ייסע אדם נוסף על הבוחר, למעט הנהג ואדם אחר השוהה יחד עם הבוחר בבידוד או שצפוי לסייע לו בביצוע הפעילות המעשיות בתא ההצבעה.[14]
  • בוחר החייב בבידוד וחש בתסמינים רשאי להצביע רק בקלפי ייעודיות לחולים, אלא אם קיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שעשה לאחר הופעת התסמינים, ולכל המוקדם בשלושת הימים שלפני יום הבחירות. אז, יוכל להצביע בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד.[15] בוחר כאמור נדרש להגיע לקלפי ברכב ייעודי. ועדת הבחירות המרכזית תפרסם את דרכי הפנייה להזמנת רכב ייעודי.[16]

- 

הצבעת חולים

  • בוחר חולה רשאי להצביע רק בקלפי ייעודית לחולים.[17] הבוחר רשאי לצאת ממקום הבידוד רק לצורך הצבעה בקלפי, ועליו להגיע לקלפי ברכב ייעודי.[18]

 

ד.      מערך הבדיקות המיידיות

  • על פי פרסומים לא רשמיים, ביום 21 במרס 2021 עתיד להיכנס לתוקף מערך הבדיקות המיידיות.[19]
  • על פי הפרסומים, אדם שאינו מחזיק בתו ירוק יורשה להיכנס למקום הדורש תו ירוק אם קיבל תוצאה שלילית בבדיקה מיידית. אלא אם צוין אחרת במפורש, לא תתאפשר כניסה למקום כאמור עם הצגת בדיקת PCR שלילית רגילה.
  • נקבע כי אדם שקיבל ממצא חיובי בבדיקה מיידית חייב בבידוד, אך יוכל לסיים את תקופת הבידוד לאחר שקיבל ממצא שלילי בבדיקת PCR שתבוצע בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד ולא יאוחר מ-48 שעות מהעמוד האמור. אם לא ביצע אדם בדיקת PCR במועד האמור, הוא יוכל לקצר את תקופת הבידוד לפי ההוראות הקיימות.[20]

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] טיסה הפועלת לפי לוח זמנים המפורסם לציבור מראש ושמתאפשרת לגביה רכישת כרטיס טיסה בידי יחיד.

[2] סעיף 2 לתקנות היציאה והכניסה; סעיף 1 לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("צו בריאות העם") קובע כי מחלים הוא מי שקיבל ממשרד הבריאות אישור החלמה תקף, לרבות מי שקיבל תעודת מחוסן תקפה, וכל עוד האישור או התעודה בתוקף.

[3] רשימת הצרכים ליציאה אותם תאשר ועדת החריגים קבועה בסעיף 4 לתקנות היציאה והכניסה.

[4] שיהיה רשאי גם להיכנס לישראל. סעיף 1 לתקנות היציאה והכניסה מגדיר דיפלומט: אדם המחזיק בדרכון חוץ דיפלומטי, דרכון שירות חוץ, דרכון של מדינת חוץ ובו אשרה דיפלומטית או אשרת שירות, או דרכון של מדינת חוץ ותעודה מאת משרד החוץ המעידה על כך שנושא הדרכון רשום במשרד החוץ כאיש סגל דיפלומטי או קונסולרי; אדם המחזיק בדרכון דיפלומטי ישראלי, או דרכון שירות ישראלי, בליווי מכתב ממנכ"ל משרד החוץ המאשר כי אותו נוסע נדרש לצאת במעבר טאבה לצורך מילוי תפקידו.

[5] הוראה כאמור תינתן לאחר שיישקל הצורך לווסת את הנכנסים לפי שיקולי בריאות הציבור, בתיאום עם משרד הבריאות, בהסכמת שר הביטחון או נציגו, ובכפוף להסדרת ביצוע בדיקה.

[6] סעיף 1א(ד)(1) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), תש"ף-2020.

[7] סעיף 4 לתקנות היציאה והכניסה.

[8] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2021.

[9] לא יופעל ג'קוזי או סאונה במקום; כניסת עובדים תותר בתיאום מראש; מפעיל המקום יוודא כי המרחק בין המכשירים ובין המתאמנים בעת קיום אימון אישי או משותף, לא יפחת משני מטרים, זולת אם קיימת מחיצה המפרידה ביניהם; והכל בהתאם להוראות משרד הבריאות, ובכלל זה לעניין ניקוי וחיטוי. תותר תפוסה של מספר אנשים שלא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מטרים רבועים משטח המקום או על 50 אנשים בשטח פתוח ועד 20 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 50 אנשים, לפי המקל מבניהם; לעניין זה, שטח המקום יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא בזה.

[10] הוראות הבחירות לכנסת (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות לחולים ולמבודדים), התשפ"א-2021. ("הוראות הבחירות").

[11] סעיף 2 להוראות הבחירות.

[12] סעיף 3(א) להוראות הבחירות; סעיף 1 להוראות הבחירות מגדיר תסמינים כאחד מאלו: חום של 38 מעלות או יותר; שיעול/קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, למעט כזה הנובע ממצב כרוני אחר, כמו אסתמה; אובדן חוש טעם או ריח.

[13] סעיף 5 להוראות הבחירות.

[14] סעיפים 5(א), 5(ב), 5(ג) להוראות הבחירות;  אם הבוחר נוסע במונית, עליו לעדכן את הנהג כי חלה עליו חובת בידוד, לפי סעיף 6(א) להוראות הבחירות.

[15] סעיף 3(ב) להוראות הבחירות.

[16] סעיף 7 להוראות הבחירות.

[17] סעיף 4 להוראות הבחירות.

[18] סעיף 7 להוראות הבחירות.

[19] סעיף 1 לצו בריאות העם מגדיר "בדיקת קורונה מיידית" כך: "בדיקה ל-nCoV שתוצאותיה מתקבלות על-אתר".

[20] צו בריאות העם קובע הוראות בדבר סיום תקופת הבידוד בתום 10 ימים ממועד ההגעה לישראל או מיום המגע האחרון עם חולה ובלבד שהמבודד עמד בתנאים הבאים: לא היו לו תסמינים בכל 10 הימים; וקיבל שתי בדיקות עם ממצא שלילי שבוצעו במועדים אלה: בדיקה ראשונה – בסמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד; בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום התשיעי לתקופת הבידוד, ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more