רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 19-15 בנובמבר

19 בנובמבר, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 10), התשפ"א-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 12), התשפ"א-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 13), התשפ"א-2020

הרחבת ההיתר לפתיחת חנויות רחוב:

  • מגבלת ההתקהלות החלה על חנויות רחוב הועמדה על אדם אחד לכל 7 מ"ר, או עד 10 אנשים, לפי הנמוך מהשניים, ובכל מקרה מותרת כניסתם של עד 4 אנשים ללא קשר לגודל החנות.
  • הותר לפתוח גם חנויות רחוב הנמצאות במתחם קניות פתוח שאינו קניון.

הקלת התנאים להפעלת מקום ציבורי או עסקי ומגבלות ההתקהלות באזור תיירות מיוחד (על ההכרזה על אזור העיר אילת ועל אזור עין בוקק-חמי זוהר כאזורי תיירות מיוחדים ראו בהמשך מזכר זה):

  • הותרה הפעלה של בית אוכל בדרך של הושבה בשטח פתוח, של עד 50 אנשים, במרחק בין שולחן למשנהו שלא יפחת מ-2.5 מטרים ובהתאם להוראות משרד הבריאות.
  • הותרה הפעלה של אטרקציות תיירותיות בשטח פתוח, תוך הקפדה על מגבלת ההתקהלות הייעודית שנקבעה בתקנות, ועל פי הוראות משרד הבריאות.
  • מגבלת ההתקהלות בחנות רחוב הועמדה על אדם אחד לכל 7 מ"ר, או עד 20 אנשים, לפי הנמוך מהשניים, ובכל מקרה לא פחות מ-4 אנשים.
  • במתקן אירוח:
   • הפעלת בית אוכל תהא בתפוסה של עד 50% מהתפוסה המותרת לפי רישיון בית העסק ותעשה לטובת אורחי מתקן האירוח בלבד. המרחק בין שולחן למשנהו לא יפחת מ-2.5 מטרים והפעלת בית האוכל תהיה לפי הוראות משרד הבריאות.
   • מספר השוהים בבריכת שחייה לא יעלה על אדם אחד לכל 6 מ"ר, ובבריכה מחולקת – עד 2 שחיינים בכל מסלול.

הוראת שעה ביחס לבחירות שיערכו בחלק מן הרשויות המקומיות, בתקופה שמיום 20 בנובמבר 2020 ועד ליום 2 בדצמבר 2020 ("התקופה") שאלו עיקריה:

  • תותר פתיחת קלפי שקבע מנהל הבחירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, בכפוף למגבלות "התו הסגול", למעט שינויים אלו: חובת התשאול של הנכנסים תחול, ללא צורך לשאול את הנכנס האם הוא משתעל, ובמקרה בו חום גופו עלה ב-48 השעות שלפני ההגעה לקלפי על 38 מעלות על פי בדיקה או על פי הצהרתו בתשאול, כניסתו לקלפי תתאפשר על סמך הצגת אישור החלמה או בדיקת PCR שלילית.
  • פתיחת "קלפי ייעודית" לפי החוק (שיובא להלן) תהיה פטורה מחובת תשאול הנכנסים ומדידת חומם.

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 52 – הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2020

הוראת שעה המסדירה את קיומן של בחירות לרשויות המקומיות בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום לפי חוק סמכויות מיוחדות. עיקריה של הוראת השעה:

  • בכל רשות בה נערכות בחירות יוקמו קלפיות ייעודיות לחייבים בבידוד ולחולים במגפת הקורונה;
  • חייב בבידוד רשאי להצביע בקלפי ייעודית;
  • שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לקבוע הוראות המסדירות את ההצבעה בקלפיות ייעודיות, והשוהים במקום הקלפי ינהגו בהתאם להוראות שיקבע משרד הבריאות.

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק-חמי זוהר), התשפ"א-2020; הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד –  אילת), התשפ"א-2020

הממשלה מימשה את הסמכות שניתנה לה בתיקון חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("חוק סמכויות מיוחדות"), עליו דיווחנו בהרחבה בשבוע שעבר, והכריזה על אזור העיר אילת ועל אזור עין בוקק-חמי זוהר כאזורי תיירות מיוחדים ("ההכרזה"). בהתאם לתנאי ההכרזה יחולו ההוראות הבאות:

  • מקומות אירוח הפועלים באזור תיירות מיוחד רשאים לפתוח לקהל מתקני אירוח הכוללים 11 יחידות אירוח ומעלה, למטרת לינה, וניתן להפעיל בהם בריכת שחייה, בית אוכל ובית תפילה.
  • אדם לא ייכנס לאזור תיירות מיוחד אלא אם הציג בעמדת בידוק במקום הסמוך לכניסה לאזור תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו לאזור, או אישור החלמה.
  • כניסה לאזור תיירות מיוחד של ילדים עד לגיל 11 ושל אנשים עם מוגבלויות (כהגדרתם בהכרזה), אשר נעשית לשם מטרה מותרת, לא תותנה בהצגת בדיקת קורונה שלילית.
  • כניסת אדם לשם קבלת טיפול רפואי דחוף לא תותנה בהצגת בדיקת קורונה שלילית.
  • ההכרזה מפרטת מה הם הישובים בסביבת אזור התיירות המיוחד אשר המגיעים מהם רשאים להיכנס אל אזור התיירות המיוחד לאחר עריכת בדיקת קורונה מיידית בעמדת הבידוק אחת לשבוע.
  • ההכרזה תעמוד בתוקף עד ליום 17 בדצמבר 2020.

הארכת תוקף להחלטת ועדת האתיקה הארצית (את/39/20) אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל

ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין האריכה את החלטתה בקשר לאפשרות לבצע אימות חתימה על תצהיר באמצעיים דיגיטליים חלף אימות חתימה פרונטלי, עד ליום 1.10.2021.

הסכם בדבר מתן מענק בשל תקופת אבטלה ממושכת לאור התפרצות נגיף הקורונה החדש

הסכם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי, שלפיו יוענקו מענקים חד-פעמיים בסך 2,000 ש"ח בגין תקופת אבטלה ממושכת בשל מגפת הקורונה. נציג להלן את עיקריו:

  • על פי ההסכם, מבוטחים כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי ואנשים הזכאים למענק הסתגלות לבני 67 ומעלה ("מענק הסתגלות"), יהיו זכאים למענק חד-פעמי בסך 2,000 ש"ח אם עמדו באחד התנאים הבאים:
   • שולמו להם דמי אבטלה, או דמי אבטלה ומענקי הסתגלות, בתקופה שמיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 17 באוקטובר 2020, בעד תקופה של לפחות 100 ימי אבטלה, ובלבד ששכרם הקובע לדמי אבטלה היה נמוך מהשכר היומי הממוצע במשק.
   • שולמו להם מענקי הסתגלות בעד תקופה של לפחות 100 ימי אבטלה מיום 1 במרץ 2020 ועד ליום 17 באוקטובר 2020.
  • בני זוג הזכאים שניהם למענק חד-פעמי כאמור, יהיו זכאים, כל אחד, לתוספת למענק בסך 500 ש"ח.
  • המענקים והתוספות ישולמו על ידי הביטוח הלאומי ללא צורך בהגשת בקשה.
  • מענק ותוספת למענק מכוח ההסכם לא ייחשבו להכנסה לפי כל דין.

הסכם בדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה

הסכם בין משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי, שלפיו יוענקו מענקים למובטלים שהשתלבו בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת. להלן עיקרי ההוראות:

  • על פי ההסכם, מענק יינתן למבוטח העומד בכל התנאים הבאים:
   • לא היה מועסק במשך 75 ימים רצופים עד ליום 1 בנובמבר 2020.
   • בתקופה שבין 1 במרץ 2020 לבין 1 בנובמבר 2020, שולמו לו דמי אבטלה בעד 75 ימי אבטלה, גם אם אינם רצופים.
   • החל להיות מועסק בתקופה שבין 1 בנובמבר 2020 ו-31 בדצמבר 2020.
   • היה מועסק במשך 14 ימים או יותר, גם אם אינם רצופים, בתקופה שמיום 1 בנובמבר 2020 ועד ליום 30 באפריל 2021; לעניין זה לא ייספרו ימים שבהם המבוטח נמצא בחל"ת.
  • שיעור המענק ייקבע על פי נוסחת חישוב המפורטת בהסכם, המושפעת מהיחס בין שכר קובע יומי ישן לחדש, ומתנאים נוספים הקבועים בהסכם.
  • המענק ישולם בעד כל יום שבו היה המבוטח מועסק בתקופה האמורה, ובלבד שבעד החודש שבעדו המענק משולם, שכרו הממוצע היומי החדש של המבוטח היה נמוך משכרו הממוצע היומי הישן.
  • מבוטח יהיה זכאי למענק בעד ימי עבודה שהתקיימו עד ליום 30 באפריל 2021, או עד ארבעה חודשים מיום תחילת העסקתו לראשונה – לפי המוקדם.
  • אם בגין אותו היום, זכאי מבוטח הן למענק מכוח הסכם זה והן לדמי אבטלה, ישולם לו המענק מכוח הסכם זה בהפחתת דמי האבטלה להם הוא זכאי.
  • לשם קבלת מענק לפי הסכם זה יש להגיש בקשה באתר המוסד לביטוח לאומי, עד ליום 31 ביולי 2021.
  • מענק לפי הסכם זה ייחשב להכנסה מעבודה או ממשלח יד לעניין תשלום גמלאות שמשלם המוסד לביטוח לאומי. לעניין כל דין אחר, המענק לא ייחשב להכנסה.

תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020

התקנות נועדו לסייע לעסקים בהקטנת הכנסתם החייבת לצרכי מס על ידי ניכוי פחת כפול, וכן לעודד רכישה של ציוד, על מנת לקדם ייצור וצמיחה של התעשייה.

  • נקבע כי נישום שרכש ציוד המשמש לפעילותו בין יום 1 בספטמבר 2020 ליום 30 ביוני 2021 ובגינו הוא זכאי לניכוי פחת – רשאי לבקש לנכות פחת בשיעור כפול מהשיעור אליו הוא זכאי לפי כל דין, וזאת עד לגובה המחיר המקורי של הציוד.
  • תנאי ליישום התקנות הינו שהציוד ישמש את הנישום בייצור הכנסתו בישראל ממועד תחילת השימוש בו ובמהלך כל התקופה בה נדרש הפחת המואץ, וניתן אישור מאת המייצג מול רשויות המס על עמידה בתנאי התקנות.
  • התקנות מגבילות דרישת פחת מואץ במקרים של רכישה מקרוב; רכישה בלא תמורה; רכישה לפי סעיף 85 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], הדן בהערכת מלאי עסקי במקרים מסוימים; ורכישה שהיא אגב שינוי מבנה פטור ממס.
  • נקבע כי במקרה בו יימכר הציוד לקרוב בתוך ארבע שנים מיום רכישת הציוד, אזי יראו את הציוד בעת מכירתו לקרוב כבעל מחיר מקורי אפס.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 8), התשפ"א-2020

  • הוּתר לקיים הכשרה מעשית או לימודים מעשיים במוסד להשכלה או להכשרה מקצועית שלא ניתן לקיים בו לימודים מקוונים בשל צורך בציוד או בתשתיות החיוניים ללימודים, וזאת בקבוצה של עשרה משתתפים לכל היותר.
  • הוּתר לאפשר לעד 10% מהתלמידים באותם מוסדות גישה לתשתית או ציוד חיוני לצורך השתתפות בלימוד מקוון.
  • לימודים כאמור יהיו בקפסולות קבועות כאשר אנשי הצוות יוכלו לבצע תחלופה של עד שלוש קבוצות.

צו להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (הארכת תקופת הזכאות למענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020; צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (הארכת תקופת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות), התשפ"א-2020; צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (שיעור ירידת מחזור העסקאות בתקופת הזכאות הקובעת), התשפ"א-2020

 • שר האוצר פרסם צווים המפעילים את הזכאות למענקים מכח חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020, לזכאים למענקי עצמאי או שכיר בעל שליטה בחברת מעטים; ולמענקי סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות; גם לתקופה שמיום 1 בנובמבר 2020  ועד ליום 31 בדצמבר 2020.
 • קבלת המענקים כרוכה בעמידה במבחני החוק כפי שנדרשה בתקופות הזכאות הקודמות.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more