רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 21-17 בינואר 2021

21 בינואר, 2021

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות) (תיקון), התשפ"א-2021

תקנות הסגר הוארכו בעשרה ימים נוספים, עד ליום 31 בינואר 2021. תקנות הסגר אוסרות על יציאה ממקום המגורים ועל שהייה במרחב הציבורי אלא למטרות חיוניות, ומגבילות את פעילותם של מקומות עבודה, מוסדות חינוך, מקומות הפתוחים לציבור ואמצעי תחבורה, כפי שפרסמנו עם התקנתן. מלבד הארכת התקנות, תוקנו תיקונים מינוריים, ובהם:

  • הותר לערוך בחינות בגרות ובחינות מתכונת לבחינות בגרות החלות בתקופת הסגר;
  • הותר לעד 5% מתלמידי מוסד להשכלה גבוהה להגיע למוסד, בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 14), התשפ"א-2021

הוראת שעה שתוקפה עד ליום 4 בפברואר 2021, המסדירה את אופן ההצבעה בבחירות המקדימות לבחירת רשימת מועמדים למפלגה המתמודדת בבחירות לכנסת.

  • שוהים בבידוד שאינם חולים בקורונה ("מבודדים בסיכון נמוך"), יהיו רשאים לצאת ממקום הבידוד על מנת להצביע בבחירות המקדימות, אם הם עונים לאחד מהקריטריונים הבאים: אדם שחייב בבידוד אך אינו חש בתסמינים; אדם שחייב בבידוד אך נבדק בבדיקת קורונה במהלך שלושת הימים שלפני יום הבחירות המקדימות, ונמצא שלילי; אדם השוהה בבידוד עד לקבלת תוצאות בדיקת קורונה, אשר נבדק בעקבות החלטת רופא; אדם השוהה בבידוד רק בגלל שחום גופו עולה על 38 מעלות.
  • הגעתו של מבודד בסיכון נמוך להצבעה תתבצע על פי ההוראות הקבועות בתקנות, ובהן: ההגעה לקלפי תיעשה ללא שימוש בתחבורה ציבורית, והגעה במונית תעשה תוך עדכון הנהג כי הנוסע חייב בבידוד; אין לשהות בקרבת אנשים אחרים; אין לעצור בדרך למטרות נוספות שאינן הגעה לקלפי והצבעה; ההמתנה להצבעה תיעשה בשטח פתוח ובשמירה על מרחק של שני מטרים.
  • שוהים בבידוד אשר חולים בקורונה או שסובלים מתסמינים, ואינם נמנים על הקטגוריות המפורטות לעיל לעניין מבודדים בסיכון נמוך, רשאים לצאת ממקום הבידוד על מנת להצביע בבחירות המקדימות, בכפוף להוראות הקבועות בתקנות, ובהן: ההצבעה תיערך בקלפי ייעודית לחולים; ההגעה לקלפי תתבצע ברכב ייעודי, ובו הפרדה מלאה בין החלק הקדמי שבו ישב הנהג לחלק האחורי שבו ישב המבודד; ההמתנה להצבעה בקלפי תיעשה בתוך הרכב הייעודי.

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 3) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021; הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 4) (תיקון), התשפ"א-2021

  • הוארך עד ליום 1 בפברואר 2021 תוקפה של ההכרזה הקובעת כי ככלל, אדם החוזר לישראל החייב בבידוד ישהה בבידוד מטעם המדינה, אלא אם עמד בתנאים הקבועים בתקנות.[1]
  • אדם שחזר מחו"ל וחייב בבידוד, שב-14 הימים שטרם חזרתו לישראל שהה בברזיל או באיחוד האמירויות, וחזר לישראל בתקופה שמיום 18 בינואר 2021 ועד יום 27 בינואר 2021, ישהה בכל מקרה במקום לבידוד מטעם המדינה.
  • אדם שחזר מחו"ל וחייב בבידוד, שב-14 הימים שטרם חזרתו לישראל שהה בדרום אפריקה, וחזר לישראל בתקופה שמיום 8 בינואר 2021 ועד יום 27 בינואר 2021, ישהה בכל מקרה במקום לבידוד מטעם המדינה.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021

תיקון לתקנות המגבילות את פעילותם של שדות תעופה וטיסות. להלן עיקריו:

  • אדם עם תסמינים יוכל לעלות לטיסה, אם לאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת קורונה וקיבל תוצאה שלילית.
  • מי ששהה מחוץ לישראל למעלה מ-72 שעות, יידרש לעמוד באחד התנאים הבאים כדי להיכנס לישראל:
   • הצגת תוצאה שלילית לנגיף הקורונה בבדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן. נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, יידרש להציג תוצאה שלילית בבדיקה שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות.
   • הצגת אישור החלמה תקף שניתן כדין בידי משרד הבריאות.
   • ועדת חריגים הכוללת את ראש רשות האוכלוסין ההגירה ונציגים ממשרד הבריאות וממשרד החוץ, תוכל לאשר בקשה של נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל למעלה מ-72 שעות לעלות לטיסה לישראל, גם אם לא התקיימו בו ההוראות שלעיל, אם שוכנעה כי יש בכך צורך הומניטרי או אישי, או כי קיים קושי ממשי של היעדר נגישות לבדיקות קורונה במקום ההמראה.
  • גובה הקנס שיוטל על מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לטוס ללא האישורים הנדרשים, הועמד על 2,500 ש"ח.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

 

[1] כדלהלן: ביצע בדיקת PCR בשדה התעופה (לעניין זה התקנות אינן דורשות הצגת תוצאה שלילית בבדיקה כתנאי למעבר לבידוד שאינו במקום מטעם המדינה). אם כבר החל לבצע את הבידוד במקום מטעם המדינה, יהיה עליו לבצע את הבדיקה לפני המעבר למקום בידוד אחר; דיווח לנציג המוסמך על מקום הבידוד הביתי ותנאיו, והתחייב להגיע למקום הבידוד שלא בתחבורה ציבורית; עמד בחובות דיווח על קיום תנאי הבידוד; התחייב בכתב, טרם המעבר לבידוד בית, לבצע בדיקת PCR נוספת ביום התשיעי לתקופת הבידוד וביצע את הבדיקה כאמור; חוזר שביצע בדיקת PCR לאחר היום התשיעי לתקופת הבידוד במקום מטעם המדינה יוכל לקיים את חובת הבידוד במקום בידוד אחר, החל ממועד ביצוע הבדיקה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more