רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 22-18 באוקטובר

22 באוקטובר, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020

המגבלות שנקבעו בהוראת השעה בקשר לפעילותם של מקומות עבודה בטלו ביום 17 באוקטובר 2020; הוראות התקנות להפעלת מקומות עבודה שבו להיות כבימים שטרם הסגר, ואלו עיקריהן:

 • חובת מינוי ממונה קורונה;
 • חובת עטיית מסיכות;
 • המעסיק וממונה הקורנה חייבים בחתימה על תצהיר;
 • חובת הצבת שילוט בקשר לשמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם ולעמידה בהנחיות הנוספות;
 • אסדרת מדידת חום לנכנסים למקום העבודה;
 • מעסיק רשאי לאפשר פגישות עבודה של עד 50 אנשים, לרבות נוכחים שאינם עובדיו, וזאת בתנאי כי:
   • לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים;
   • לא יוגש אוכל למשתתפי הישיבה;
   • ישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או שתוצב מחיצה למניעת העברת רסס.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020

 • בוטלו האיסורים המחמירים שנקבעו בתקופת הסגר. שהייה במרחב הציבורי ופעילויות מותרות על פי מגבלות ההתקהלות הקבועות בתקנות.
 • הותרה הפעלתם של בתי אוכל במתכונת של איסוף עצמי (Take Away).
 • הותרה הפעלתם של שמורות טבע וגנים לאומיים.

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים מוגבלים), התשפ"א-2020

הוכרזו אזורים מוגבלים שבהם חלות מגבלות מחמירות, מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("חוק סמכויות מיוחדות"). ההכרזה על אזורים מוגבלים משתנה באופן תדיר, בהתאם לנתוני התחלואה העדכניים. ניתן להתעדכן מהם האזורים המוגבלים בכל עת באמצעות אתר משרד הבריאות.

עיקרי ההוראות החלות באזורים מוגבלים:

 • אדם המתגורר באזור מוגבל לא יצא ממנו שלא לאחת מן המטרות המפורטות להלן:
   • קבלת טיפול רפואי, שלא ניתן לקבלו בתוך האזור המוגבל;
   • הליך משפטי לו הוא צד או בעל מעמד או חייב לנכוח בו;
   • לוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה לרבות סבא, סבתא, הורה, בן זוג או הורה שלו, ילד, נכד, אח או אחות וילדיהם, דוד או דודה ("קרוב");
   • העברת קטין בין הוריו החיים בנפרד;
   • יציאה לעבודה של בעלי התפקידים מתחומי החירום, הרפואה והרווחה הסוציאלית המנויים בחוק סמכויות מיוחדות;
   • יציאת תלמיד לצורך הגעה למוסדות חינוך המנויים בסעיף 10(ג) לחוק סמכויות מיוחדות;
   • יציאה לצורך חיוני אחר, באישור רשות החירום הלאומית. לשם קבלת אישור מרשות החירום הלאומית, ניתן להגיש בקשה באתר משרד הבריאות.
 • אדם שאינו מתגורר באזור מוגבל לא ייכנס אליו שלא לאחת מן המטרות המפורטות:
   • כניסה לשם מילוי תפקדים של גופי הצלה, רפואה, רווחה סוציאלית, פיקוח וחירום, כמפורט בחוק סמכויות מיוחדות;
   • כניסת עיתונאי לשם מילוי תפקידו;
   • כניסה לצורך אספקה של מוצרים ושירותים חיוניים;
   • העברת קטין בין הוריו החיים בנפרד;
   • כניסת תלמיד לצורך הגעה למוסדות חינוך המנויים בסעיף 10(ג) לחוק;
   • כניסה לצורך חיוני אחר, באישור רשות החירום הלאומית. לשם קבלת אישור מרשות החירום הלאומית, ניתן להגיש בקשה באתר משרד הבריאות.
 • אדם המתגורר באזור מוגבל לא ייצא ממקום מגוריו למקום אחר בתוך האזור המוגבל שלא לאחת מן המטרות המפורטות:
   • הגעה למקום עבודה;
   • יציאה לשם הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים; קבלת טיפול רפואי או סוציאלי; תרומת דם; השתתפות בהפגנה; הליך משפטי לו הוא צד או בעל מעמד או חייב להיות נוכח בו; הגעה למשכן הכנסת.
   • פעילות ספורט של יחיד או אנשים הגרים עמו באותו מקום מגורים;
   • יציאה לזמן קצר של יחיד או אנשים הגרים עמו באותו מקום מגורים, למרחק של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים; אדם עם מוגבלות, הנדרש בשל מוגבלותו לצאת למרחק גדול יותר, יחד עם מלווה אחד.
   • יציאת אישה לטבילה במקווה; יציאה ללוויה, ברית מילה, תפילה או חתונה של קרוב;
   • העברת קטין בין הוריו החיים בנפרד;
   • העברת קטין שההורה האחראי עליו נדרש לצאת לצורך חיוני;
   • סיוע לאדם אחר שנמצא במצוקה או בקושי הדורשים סיוע; ביקור אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ ביתית על ידי קרוב;
   • טיפול חיוני בבעלי חיים;
   • השתתפות בפעילות של מוסד המקיים פעילות חינוך שפעולתו הותרה;
   • מעבר דירה, יציאה ממקום לבידוד ויציאה ממוסד חינוכי עם פנימייה.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 

תיקון לתקנות שבכותרת שעיקרו בהגדרת כללים לפתיחתם של מסגרות מגיל לידה ועד לגיל 6. בין הוראותיו:

 • הותרה פתיחתם של גן ילדים; צהרון; ומקום שהייה יומי לחינוך ולטיפול בפעוטות עד גיל 3 ("פעוטון").
   • עובדי מוסד המלווים ילדים בגן ילדים חבים בעטיית מסכה או משקף מגן לפנים בכל עת.
   • תלמידים המשתתפים בצהרון יורכבו מאותה קבוצה בה שהו בגן הילדים, ככל האפשר. בכל מקרה, המשתתפים בצהרון לא יכילו יותר משלוש קבוצות שונות בהם שהו בגן הילדים, ומספרם לא יעלה על 28 ילדים.
   • בפעוטון ובגן ילדים, הוראות שמירת המרחק אינן חלות בין תלמיד לתלמיד או בין איש צוות לתלמיד.
 • נאסר לקיים פעילות מפעיל חיצוני במוסד חינוכי.
 • נקבעו הוראות בקשר לכניסת האחראי על הקטין למוסד החינוך בתקופת הסתגלות למסגרת החדשה.

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשפ"א-2020 

תיקון לתקנות הקובעות כי תינתן הנחה מארנונה למחזיק בנכס שהוא עוסק הזכאי למענק סיוע כלכלי לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

 • כפי שפרסמנו בעבר, התקנות הסדירו מנגנון למתן הנחה בשיעור של 95% בתשלום הארנונה. לפי התקנות ההנחה בארנונה תחול על שני החודשים העוקבים לתקופה בה היה זכאי העוסק לקבל מענק סיוע לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי.
 • התיקון שבכותרת קובע כי מי שזכאי למענק סיוע לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי בגין התקופה שבין ה-1 בספטמבר 2020 ל-31 באוקטובר 2020, יהיה זכאי להנחה בשיעור של 100% מסכום הארנונה שהוטלה על הנכס בשני החודשים העוקבים לתקופת הזכאות.

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה: תימנע יציאה מישראל למחויבים בבידוד

 • בשיתוף פעולה בין רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הבריאות והמשטרה, יועבר מידע שוטף ממערכות הבריאות למערכות ביקורת הגבולות לגבי חייבים בבידוד, כך שאלה לא יוכלו לצאת מישראל.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more