רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 23-19 ביולי

23 ביולי, 2020

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

חוק רחב המסמיך את הממשלה להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, ולהתקין תקנות לשם הגבלת פעילות האוכלוסייה במרחב הפרטי והציבורי במגוון תחומי החיים. לנוכח השלכותיו הרחבות התייחסנו בעבר גם לתזכיר החוק. להלן עיקרי החוק:

הכרזה על מצב חירום:

  • הממשלה רשאית להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. הכרזה על מצב חירום תיכנס לתוקף עם פרסומה ברשומות לתקופה שתיקבע בה, ולא יותר מ-45 ימים.
  • הכרזה תוגש לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ורק לאחר אישורה רשאית הממשלה להאריך את ההכרזה בתקופות נוספות, שלא תעלינה על 60 יום כל אחת. לא קיבלה הוועדה החלטה – תוארך התקופה ב-7 ימים במהלכם תצביע הכנסת על תוקף ההכרזה, ובהתאמה, על אפשרות הארכתה.
  • הכנסת רשאית לבטל את ההכרזה, והממשלה חייבת לבטלה אם חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות אותה.

קביעת הגבלות בתקופת ההכרזה:

  • לאחר הכרזה על מצב חירום, הממשלה רשאית להתקין תקנות כמפורט להלן, אם יש בהן צורך לשם מניעת הדבקה בקורונה ובמידה הדרושה לשם כך. על הממשלה לשקול חלופות להשגת המטרות שפגיעתן בזכויות אדם ובמשק פחותה. תקנות יותקנו בשימת לב לגיוון האוכלוסייה ולצרכיהם של אזרחים ותיקים, קטינים ואנשים עם צרכים מיוחדים.
  • תקנה מכוח חוק זה תפקע במועד שקבוע בה ולכל היותר בתוך 28 ימים; תקנות שעיקרן הגבלת תנועה, שהייה והתנהלות במרחב הציבורי תפקענה תוך 14 ימים. ראתה הממשלה כי אין עוד צורך בהסדרים שנקבעו, תבטל או תתקן את התקנות בהתאם.
  • תקנות הגבלת פעילות יוגשו לאישור ועדת חוקה חוק ומשפט שתקבל החלטה בקשר אליהן תוך 24 שעות ורק אז יפורסמו ברשומות. אם לא תתקבל החלטה תוך 24 שעות, רשאית הממשלה לקבע את תוקפן ברשומות עד אשר תחליט הוועדה אחרת. בהתמשכות אי-קבלת החלטה מצד ועדת חוקה חוק ומשפט, נקבע כי ההחלטה תעבור לכנסת. במקרה בו מתקיימת דחיפות המחייבת כניסה לתוקף של התקנות לפני הדיון בוועדה, תהא הממשלה רשאית לפרסמן עובר לדיון בוועדה.
  • מלבד הפרסום ברשומות תנגיש הממשלה לידיעת הציבור את עיקרי המגבלות ואת הסנקציות שנקבעו בתקנות, לרבות: פרסום בשפה הערבית, פרסום בעיתונים, בערוצי התקשורת ובכל דרך יעילה אחרת שתראה לנכון בנסיבות.

תקנות להגבלת פעילות:

  • הממשלה רשאית להגביל כניסה למקומות מגורים, ובלבד שלא מדובר בהגבלת אדם בכניסה למקום מגוריו, ושלא תמנע אספקת מוצר או שירות חיוניים כהגדרתם בחוק.
  • הממשלה רשאית להגביל את הפעילות במרחב הציבורי, לרבות: בקשר לשהייה במרחק ממקום המגורים של אדם, ובלבד שלא תמנע האפשרות להצטיידות במוצרים חיוניים כהגדרתם בחוק; שמירת מרחק בין בני אדם שאינם גרים באותו מקום מגורים; התקהלויות; פתיחתם של מרחבים ציבוריים.
  • הממשלה רשאית להגביל פעילותם של בתי עסק ונותני שירותים; מקומות עבודה; מקומות הפתוחים לציבור; עריכת אירועים אשר בשל טיבם מתאפיינים בריבוי משתתפים או בקרבה בין בני אדם; פעילות מוסדות חינוך; פעילות מסגרות רווחה; פעילות תחבורה ציבורית והסעות, לרבות טיסה ושייט, והכל בהתאם לפרמטרים ולאיזונים המפורטים בחוק.

הכרזה על אזור מוגבל:

  • בתוך תקופת תוקפה של הכרזה רשאית ועדת השרים לעניין אזור מוגבל, לאחר היוועצות עם ראש הרשות המקומית, להכריז על אזור כאזור מוגבל, אם ישנה התפשטות נרחבת של הנגיף באזור ואם שוכנעה כי יש הכרח להכריז עליו כאזור מוגבל. ההכרזה על אזור מוגבל תהיה לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, ורשאית ועדת השרים להאריכה בתקופות נוספות שלא תעלינה על 5 ימים, ובסך הכל עד 21 ימים. באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ניתן להאריך את תוקפה של ההכרזה ב-14 ימים נוספים.
  • בהכרזה על אזור מוגבל תפרט ועדת השרים לעניין אזור מוגבל את ההגבלות שחלות בו. מגבלה לעניין כניסה לאזור מוגבל ויציאה ממנו תיקבע רק אם נחה דעתה של ועדת השרים כי בתקופת תוקפה של ההכרזה יתקיימו אספקה נאותה של מוצרים ומתן שירותים חיוניים בתוך האזור, ובכל מקרה תותר יציאתם וכניסתם של הגורמים הקבועים בחוק ובמקרים הקבועים בו.
  • הכרזה על אזור מוגבל תיכנס לתוקף עם פרסומה ברשומות. ועדת השרים תודיע על כך מיד לממשלה, לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ולראשי הרשויות המקומיות שבאזור המוגבל.
  • ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הממשלה וועדת השרים לעניין אזור מוגבל רשאיות לבטל את ההכרזה. ועדת השרים לעניין אזור מוגבל חייבת לבטלה אם חדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את קיומה.
  • החוק קובע מנגנון השגה אישי עבור החלטה פרטנית שניתנה בקשר להגבלות אזור מוגבל.
  • נקבעה חובת פרסום ויידוע של הציבור באזור המוגבל על עיקרי ההכרזה בדרך היעילה והנגישה בנסיבות.

עונשין:

  • העובר על הוראות חוק זה ייענש בקנס מינהלי או בקנס לפי חוק העונשין, לפי העניין.

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020

  • הממשלה רשאית להכריז על הסמכת שירות הביטחון הכללי לסיוע במאבק במגפת הקורונה, אם שוכנעה כי בשל חשש להתפשטות רחבת היקף של המחלה יש צורך מידי וממשי בהסתייעות בו.
  • הכרזה על הסמכת שירות הביטחון תפורסם ברשומות ותובא לאישור ועדת חוץ וביטחון. אם תיפסל ההכרזה על ידי הוועדה – היא תפקע תוך 24 שעות.
  • לעניין השגה על איכון, נקבע כי משרד הבריאות רשאי להתחשב בתצהיר בדבר מקום שהות המאוכן והיותו במגע עם החולה במועד מסוים. עוד נקבע כי החלטת משרד הבריאות בהשגה צריכה להיות מנומקת ולהינתן תוך 24 שעות.
  • מנכ"ל משרד הבריאות יקבע הנחיות לצורך החרגת עיתונאים חולים מאיכון שירות הביטחון.
  • נקבע בחוק כי בתוך 7 ימים (מיום 21 ביולי 2020) יעמיד משרד הבריאות לרשות הציבור טכנולוגיית איתור אזרחית של מי שהיו במגע קרוב עם חולים. כן נקבע כי בתוך 14 ימים מהיום האמור תגובש ותתוקצב תכנית לאומית לעידוד השימוש בה. ההתקנה של הטכנולוגיה תיעשה בהסכמה מדעת של המשתמש וללא תשלום.

צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 3), התש"ף-2020; צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 3) (תיקון), התש"ף-2020  

בראשית הדברים נעיר כי החלטת הממשלה לתקן את חוק הגבלת פעילות בצו נתונה לביקורת הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה ("ועדת הקורונה"). ועדת הקורונה עשתה שימוש בסמכותה ושינתה חלק מהוראות הצווים שהוציאה הממשלה.

  • נקבע בצו כי החל מיום 21 ביולי 2020, הפעלתם של בתי אוכל תיעשה באמצעות איסוף עצמי או משלוחים בלבד. אולם, בדיון שקיימה ביום זה, סירבה ועדת הקורונה לאשר את סגירת המסעדות.
  • חודש בצו האיסור על הפעלת מכוני כושר ומקומות המשמשים לפעילות ספורט או מחול, למעט לצורך אימון ספורטאי תחרותי כפי שהוגדר בצו. עם זאת, על פי דיווחים שטרם עוגנו בפרסום רשמי, ועדת הקורונה החליטה היום (23 ביולי 2020) כי תחולת הצו בעניין חדרי הכושר תוגבל עד יום ראשון בבוקר, כך שאם עד אז לא תציג הממשלה מתווה חלופי בעניין חדרי הכושר, אלה ייפתחו אוטומטית.
  • נקבעו מגבלות מחמירות לימים שישי החל מהשעה 17:00 ועד ראשון בשעה 5:00 מדי שבוע ("סוף שבוע"):
   • נאסרו – שהייה בחוף ים; הפעלתם של שווקים וקניונים, ספריות ציבוריות, בריכות שחייה, מוזיאונים, גני חיות ואטרקציות. עם זאת, ועדת הקורונה הודיעה כי צו הממשלה בקשר לסגירת חופי הים ובריכות השחייה בסופי השבוע בטל. כמו כן, על פי דיווחים שטרם עוגנו בפרסום רשמי, ועדת הקורונה החליטה היום (23 ביולי 2020) כי יבוטלו ההגבלות על פתיחת אטרקציות תיירותיות, גני חיות, מוזיאונים, ספארי, פינת חי, חללי תצוגה ורכבלים. כמו כן ביקשה הוועדה כי הממשלה תדון בפתיחת מרכזי קניות בישובים ערביים לאור החגים הקרבים.
   • הותרו – הפעלתם של חנויות ובתי עסק חיוניים בלבד, בהן חנויות ממכר מזון, בתי מרקחת, חנויות אופטיקה או מכירת מוצרי היגיינה, ומעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים. כל חנות לממכר אחר, שפועלה נאסר בסוף שבוע, רשאית להוסיף ולפעול באמצעות שירות משלוחים.
  • נקבעו הוראות מיוחדות בקשר לבתי מלון: הפעלת בתי אוכל בהם הותרה ובלבד שתפוסתם לא תעלה על 35% מהתפוסה המרבית המותרת; מתן שירותים אשר נאסרו בסוף שבוע הותר כחלק משירותי המלון.

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס ומענקי סיוע (נגיף הקורונה החדש –הוראת שעה – תיקוני חקיקה), התש"ף-2020

  • חוק אשר מחליף ומשנה את שנקבע בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בענייני הליכי מס), התש"ף-2020, וקובע דחיית מועדים בגין התקופה שבין ה-22 במרץ 2020 ועד ל-31 במאי 2020.
  • החוק כולל הוראות המקלות על רשויות המס והוראות המקלות על ציבור הנישומים. כך למשל הוארכה התקופה בה רשאי פקיד השומה לשום ולדון בהשגות על השומה, והוארכו זמני מתן החלטות ותשובות המנהל בכל הקשור למיסוי מקרקעין. מאידך, הוארכו עבור נישומים מועדים להגשת השגות ועררים על החלטות מס הכנסה ונדחו המועדים להגשת בקשות בקשר למיסוי מקרקעין, והכל כמפורט בחוק.
  • נקבע כי נישום רשאי להגיש בקשה לדחיית מועד תשלום בשל עיצום כספי או קנס שהוטל עליו מכוח מס, אם המועד לתשלום חל בתקופה שבין ה-25 ביוני 2020 לבין ה-30 בספטמבר 2020.
  • האפשרות להגשת בקשה לקבלת מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות הקבועות בגין חודשים מרץ-אפריל 2020 הוארכה עד ליום 15 בספטמבר 2020.

חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020

  • נקבע כי על אף הכלל הקובע העדפה לקיום דיונים בנוכחותם של עצורים, אסירים וכלואים, ככל שניתן במסגרת הנחיות משרד הבריאות, הרי שבקשר לעצור או אסיר בבידוד יתקיים הדיון לכתחילה באמצעות מכשיר טכנולוגי המאפשר העברת קול ותמונה בזמן אמת. אשר לעצור או אסיר שקצין בכיר בשירות בתי הסוהר שוכנע כי יש חשש שנדבק, רשאי האחרון להורות כי גם בעניינו יתקיים דיון באופן האמור.
  • החוק מסמיך את שרי המשפטים וביטחון הפנים להכריז על תקופות קצובות, של 14 ימים כל אחת, בהן לא יהיה ניתן לקיים דיונים בנוכחות עצורים, אסורים וכלואים. הכרזה כאמור יכול שתהא כללית ויכול שתהא ממוקדת לאזור מוגדר או לבית סוהר מסוים, והכל לפי הצורך שיעלה מחוות דעת שתינתן על ידי משרד הבריאות. אם ניתנה הכרזה כאמור:
   • הדיונים יתקיימו באמצעות מכשיר המעביר קול ותמונה בזמן אמת, ובהיעדר מכשיר כזה – במכשיר המעביר קול בלבד, ובלבד שהדיון דחוף;
   • בדיונים להם המדינה צד, לא יתקיים דיון באמצעות מכשיר המעביר קול בלבד ללא הסכמה של העצור / האסיר / הכלוא;
   • בדיון בהליך פלילי, בדיון בענייני משפחה או בדיון בעניין ילדו של עצור או אסיר בהליך לפי חוק הנוער, רשאי נשיא בית המשפט או סגנו להורות, במקרים חריגים, כי על אף הסיכון המוגבר, יתקיים הדיון בנוכחות העצור, האסיר או הכלוא, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בחוק. נשיא בית המשפט או סגנו אינם מוסמכים ליתן הוראה כאמור בנוגע לאסיר, עצור או כלוא שחב בחובת בידוד.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 26), התש"ף-2020

  • התקהלות מותרת במבנה צומצמה לעד 10 אנשים.
  • לפיכך, מגבלות ההתקהלות כיום הן: עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח, כל זאת תוך הקפדה על מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
  • נקבע כי חובת בידוד חלה אף במקרה בו אדם הופנה לבדיקת קורונה על ידי רופא, וזאת עד לקבלת ממצא שלילי בבדיקת קורונה או עד קבלת אישור רופא לסיום תקופת הבידוד. יציאה מבידוד כאמור כפופה לאישור רפואי כמפורט בצו. הובהר כי אין לעשות שימוש בתחבורה ציבורית כדי להגיע לבדיקה כאמור.
  • הובהר כי בהינתן חובת בידוד שאינה על בסיס הפניית רופא לבדיקת קורונה אין בכוחה של תשובה שלילית בבדיקה לקצר את תקופת הבידוד, ויש להקפיד על קיום חובת הבידוד עד לסיום התקופה.

הודעת משרד הבריאות: קיצור תקופת ההחלמה והיציאה מבידוד במקרים מסוימים

  • משרד הבריאות עדכן את הנחיותיו לרופאים, וקיצר את תקופת ההחלמה והיציאה מבידוד במקרים מסוימים, וזאת בשימת לב לחומרת תסמיני המחלה.
  • קיצור תקופת הבידוד של חולה קורונה אשר החלים, מתבצע על ידי רופא בלבד, בהתאם לס' 2ב(ג) לצו בריאות בידוד בית והוראות שונות, וכמפורט להלן:
   • במקרה של חולה עם תסמינים שמועד תחילתם ידוע: בחלוף 10 ימים מהופעת התסמינים, וכן שלושה ימים נוספים ללא תסמינים (בסה"כ, לפחות 13 יום), בסמכות רופא לאשרו כמחלים, ללא צורך בבדיקה נוספת לקורונה.
   • במקרה של חולה עם תסמינים שמועד תחילתם לא ידוע: בסמכות רופא לאשרו כמחלים 10 ימים לאחר קבלת התוצאה החיובית, ובתנאי שחלפו לפחות שלושה ימים מחלוף התסמינים, ללא צורך בבדיקה נוספת לקורונה.
   • במקרה של חולה ללא תסמינים: בסמכות רופא לאשרו כמחלים בחלוף 10 ימים מרגע קבלת התוצאה החיובית, ללא צורך בבדיקות נוספות לקורונה.
  • תקופת הבידוד לנדרשי בידוד עקב חשיפה לחולה מאומת או חזרה מחו"ל לא השתנתה, ועומדת עדיין על 14 ימים מלאים.

שר הפנים הודיע כי תאושר כניסת סטודנטים זרים חדשים שיחלו לימודיהם בשנת הלימודים הקרובה

  • נקבע כי תאושר כניסת סטודנטים זרים בכפוף לעמידה בדרישות הבידוד כפי שקבע משרד הבריאות. בהתאם להנחיות משרד הבריאות, האחריות המלאה על שמירת הנחיות הבידוד מוטלת על ראש המוסד הלימודי.
  • האישור מתייחס לסטודנטים זרים במוסדות אקדמיים, תלמידי ישיבות, תלמידי מסע, תלמידות אולפנה, תלמידות סמינריונים, תלמידי נעל״ה, תלמידי בתי ספר תיכוניים ותלמידי מכינות.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more