רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 24-20 בדצמבר

24 בדצמבר, 2020

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התשפ"א-2020; צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12) (תיקון), התשפ"א-2020

החל מיום 21 בדצמבר 2020, כל אזרח או תושב ישראל, או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, אשר נכנס לישראל, ייחשב ל"חוזר" החייב בבידוד.

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 2), התשפ"א-2020

הכרזה שתוקפה מיום 23 בדצמבר 2020 ועד ליום 1 בינואר 2021, הקובעת כי:

    • כל חוזר החייב בבידוד ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה.
    • במקרה שבו יתעורר מחסור במקומות לבידוד מטעם המדינה, מנכ"ל משרד הבריאות הוסמך לפרסם רשימת מדינות אשר המגיעים מהם לישראל יוכלו לשהות בבידוד ביתי, בתנאי כי יסכימו לבצע בדיקות קורונה.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 20), התשפ"א-2020

הוראת שעה הנוגעת להתקהלות המותרת בבתי תפילה נוצריים בתקופת החגים הנוצריים, אשר תעמוד בתוקפה מיום 24 בדצמבר 2020 בשעה 17:00 ועד ליום 25 בדצמבר 2020 בשעה 20:00 ("התקופה").  במהלך התקופה, תותר התקהלות לצורך תפילה או טקס דתי של קבוצות קבועות בנות עד 10 אנשים כל אחת, במתחמים נפרדים, תוך עמידה בתנאים למניעת הדבקה ושמירת מרחק.

    • בשטח פתוח, מספר הקבוצות לא יעלה על 10.
    • בתוך מבנה, מספר הקבוצות לא יעלה על מספר הכניסות הקיימות במבנה, ומספר האנשים הכולל לא יעלה על יחס של אדם לכל 4 מ"ר מהשטח באולם שמיועד לתפילה. לכל קבוצה תוקצה כניסה נפרדת משלה.

 הגבלות צפויות במרחב הציבורי

על פי פרסומים, הממשלה צפויה להכריז על "סגר שלישי", שיכלול הגבלות משמעותיות על התנועה והמסחר. עם זאת, בשלב זה טרם פורסמו תקנות רשמיות בנושא.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more