רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 24-20 בספטמבר

24 בספטמבר, 2020

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020

** העדכון מתבסס על החלטת ממשלה שהתקבלה אמש, לתקן את החוק שבכותרת. עם זאת, נכון למועד כתיבת שורות אלה, התיקון לחוק טרם אושר בכנסת ולכן אין לו תוקף מחייב ואין מניעה כי חלק מההסדרים בו ישונו. לפיכך, אנו ממליצים להתעדכן באמצעותנו מחר ובהמשך לעניין המצב החוקי המחייב **

 • בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("הכרזה" ו-"חוק סמכויות מיוחדות" בהתאמה), תהיה רשאית הממשלה להכריז על מצב חירום מיוחד ולקבוע מגבלות נוספות.
 • הכרזה על מצב חירום מיוחד תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה, ולא תעלה על 7 ימים. הממשלה רשאית להאריכה בתקופות נוספות ובלבד שתקופת ההכרזה הכוללת לא תעלה על 21 ימים. ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, תהא רשאית להאריך את תוקף ההכרזה על מצב חירום מיוחד בתקופות נוספות של עד 14 ימים, בהתאם למנגנון האישור שנקבע בחוק.
 • התיקון קובע כי בעת קביעת מגבלות, שאותן הממשלה רשאית לקבוע בתקופת ההכרזה בתקנות הגבלת פעילות מכוח חוק סמכויות מיוחדות, עליה להבטיח את קיומן של פעולות חיוניות, לרבות: יציאה למקום עבודה חיוני; הגעה להליך משפטי שהיוצא למרחב הציבורי הוא צד לו, בעל מעמד בו או נדרש להשתתף בו; הצטיידות במוצרים חיוניים; שירותים חיוניים; טיפול חיוני; תרומת דם; טבילת אישה במקווה טהרה; יציאה להפגנה; והכל כפי שיקבע בחוק ("מטרות מותרות").
 • בתקופת ההכרזה על מצב חירום מיוחד רשאית הממשלה לקבוע הוראות מחמירות מהוראות תקנות הגבלת פעילות, לרבות: קביעת מגבלת יציאה של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים; מגבלות התקהלות ושהייה בסמיכות במרחבים ציבוריים; מגבלות בקשר לפעולתם של מקומות עבודה חיוניים והגעת עובדים למקומות עבודה חיוניים; מגבלות על פעולתם של מוסדות החינוך המיוחד ומוסדות חינוך לנוער בסיכון; מגבלות המאפשרות הפעלה של תחבורה ציבורית במידה מזערית בלבד; והכל כפי שתקבע הכנסת אם תקבל את התיקון.
 • בתקופת ההכרזה על מצב חירום מיוחד, במסגרת ההוראות המחמירות שתקבע, תידרש הממשלה לאפשר פעילות בהתאם למטרות המותרות. אולם, תותר יציאה להפגנה המתקיימת במרחק המותר ליציאה ממקום המגורים בלבד; והממשלה תורשה לקבוע הגבלה על התקהלות בהפגנה, בתפילה או בטקס דתי, ובלבד שהיא חיונית למניעת התפשטות מגפת הקורונה.

תקנות "הסגר"

** עדכון זה מבוסס על החלטת הממשלה כפי שפורסמה על ידי משרד הבריאות. בעת כתיבת שורות אלה, טרם פורסם נוסח רשמי של תקנות הגבלת פעילות והגבלת מספר עובדים במקום העבודה **

 • הממשלה החליטה על סגר כללי החל מיום 25 בספטמבר 2020 בשעה 14:00 ועד ליום 9 באוקטובר 2020, עם אפשרות להארכתו ("תקופת הסגר").
 • על פי החלטת הממשלה, כל מקומות העבודה יסגרו למעט מקומות עבודה חיוניים, שיפורטו ברשימה שתתפרסם בתקנות הרשמיות. התקנות טרם פורסמו וטרם התבהר מה תהיה הרשימה הסופית של תחומי הפעילות שיותר להם להמשיך לפעול. בסגר הכללי הראשון הותרה פעילותם של גופים על פי רשימה סגורה, שהופיעה בתוספת לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, מחודש מרץ האחרון. אין וודאות כי הרשימה שתפורסם בתקנות הנוכחיות תהיה זהה לזו מחודש מרץ, ועל פי דיווחים בתקשורת, היא עשויה להיות מצומצמת יותר.
 • השווקים ייסגרו ורק חנויות לממכר מזון ופארם, ונותני שירות חיוני, יורשו להמשיך לפעול.
 • היציאה מחוץ למקום המגורים תוגבל לעד 1,000 מטרים, מלבד יציאה למטרות שיאושרו בתקנות.
 • תפילות והפגנות יתאפשרו במרחב הפתוח בלבד, בקבוצות של עד 20 אנשים, תוך שמירת מרחק של שני מטרים, וברדיוס של עד 1,000 מטרים ממקום המגורים (לגבי הפגנות – ההחלטה כפופה לאישור תיקון חוק סמכויות מיוחדות, המתואר לעיל).
 • בתי הכנסת יהיו סגורים בכל תקופת הסגר, למעט בתפילות יום הכיפורים, בהן תתאפשר תפילה בתוך בתי הכנסת בהתאם למתווה שיפורסם בתקנות.
 • התחבורה הציבורית תפעל במתכונת מצומצמת.
 • כל ענפי הספורט יסגרו, למעט משחקים בינלאומיים רשמיים.
 • יתכן וגם שדות התעופה יסגרו שלא לצרכי טיסות חיוניות.

תקנות שירות המילואים (התנדבות לשירות מילואים) (הוראת שעה), התשפ"א-2020

הוראת שעה הקובעת כי הוראת תקנות שירות בטחון (התנדבות לשירות בטחון), התשל"ד-1974 המגבילה את מספר ימי המילואים המרבי המותר למתנדבים לשירות מילואים בשנת כספים אחת, לא תחול על מתנדבים המגויסים לצורך ביצוע פעולות הנוגעות להתמודדות עם נגיף הקורונה.

 • תוקפה של הוראת השעה כתוקפה של הכרזה לפי חוק סמכויות מיוחדות.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון), התשפ"א-2020

תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), התש"ף-2020, אשר פורסמו בסוף השבוע האחרון.

 • חובת התשאול של הנוסעים שהוטלה על מפעיל תחנת תחבורה הוחלפה בחובה להצבת שילוט המתרה בנוסעים ומורה להם שלא להיכנס אל התחנה ואל התחבורה הציבורית אם יש להם תסמינים או שכניסתם אסורה לפי דין.

מתווה של מחלקת חנינות במשרד המשפטים עבור בעלי חובות בגין קנסות שנקלעו למצב כלכלי קשה על רקע משבר הקורונה

מחלקת חנינות הודיעה על מתווה למתן חנינות לבעלי חובות בגין קנסות, אשר נקלעו למצב כלכלי קשה בעקבות משבר הקורונה. אלו עיקרי המתווה:

 • הבקשה לחנינה היא אישית ותישקל לגופה על ידי נשיא המדינה.
 • המתווה מתייחס למי שהוטלו עליו קנסות בעקבות הליך פלילי, תעבורתי או מנהלי. המתווה אינו חל על קנסות שניתנו בעקבות הפרת הוראות למניעת התפשטות הקורונה; קנסות חניה וקנסות אחרים שאין לנשיא סמכות חנינה בנוגע אליהם.
 • בין יתר התנאים שישקלו בבקשה לחנינה:
  • הפונה לא הורשע מיום 1 באוקטובר 2015 ועד היום.
  • הפונה פנה להסדרת חובו ביום 1 באוקטובר 2018 או לאחר מכן.
  • כנגד הפונה לא תלויה ועומדת חובת תשלום פיצוי לנפגע עבירה.
  • המצוקה הכלכלית אליה נקלע הפונה.
  • חומרת העבירות ונסיבותיהן.

חוק ההוצאה לפועל (נגיף הקורונה החדש – תיקון מס' 68 והוראת שעה), התשפ"א-2020

תיקון מס' 68 קובע בחוק מספר הוראות של קבע, אשר נמצא כי הן דרושות גם לשם גביית חובות בשגרה בהוצאה לפועל, ובהן:

 • רשם הוצאה לפועל הוסמך להאריך את התקופות שבהן ניתן לפרוס החזר חוב בצו תשלומים.
 • נקבע כי עיקול מיטלטלין יעשה רק בתנאי שמדובר בחוב פסוק העולה על 2,500 ש"ח ובתנאי כי חלפו שישה חודשים ממועד מסירת האזהרה לחייב. הרשם רשאי לחרוג מהוראה זאת מטעמים מיוחדים שירשמו.

נקבעו מספר הוראות שעה בחוק, בעקבות השלכותיו של משבר הקורונה, במטרה להקל על החזרי חובות המתרבים עקב המשבר, החלות על סוגי תיקים כמפורט בתיקון. להלן עיקרי ההוראות:

 • בתקופה שמיום 24 בספטמבר 2020 ועד ליום 24 בספטמבר 2022, רשאי רשם הוצאה לפועל ליזום איחוד של כל תיקי החייב בעת מתן צו תשלומים, אלא אם החייב התנגד לכך.
 • בתקופה שמיום 24 בספטמבר 2020 ועד ליום 24 ביוני 2021, ובנוגע לתיקים שיפתחו בתקופה זאת:
  • תקופת האזהרה לתשלום פסק דין תוארך ב-30 ימים ותעמוד על 50 ימים. בתקופה זאת יכול החייב לשלם את חובו או לבקש להתייצב לפני רשם ההוצאה לפועל על מנת שיקבע לו צו חיוב בתשלומים.
  • נקבע הסדר תשלומים מיוחד, ביחס לחוב שאינו עולה על 50,000 ש"ח, שנועד להקל על חייבים להשיב את חובותיהם בפריסת תשלומים לפי הסדר תשלום מיוחד הקבוע בתוספת השישית לחוק, בריבית מופחתת.
  • חייב המבקש להיכלל בהסדר התשלומים המיוחד צריך להגיש בקשה למנהל לשכת ההוצאה לפועל ולעמוד בתנאים המפורטים בהוראת השעה.
  • זוכה המבקש לבטל את ההכרה בחייב כמשלם לפי הסדר התשלומים המיוחד רשאי לפנות לרשם הוצאה לפועל.
  • חייב שתיק ההוצאה לפועל שלו נפתח מיום 1 במאי 2020 ועד לתחילת לתקופת הוראת השעה, שעומד בשאר התנאים המפורטים בחוק, רשאי להגיש בקשה לרשם להיכלל בהסדר תשלומים מיוחד בשינויים המתחייבים המפורטים בחוק.
 • נקבעה הוראה המגבילה נקיטת הליכי הבאה בתקופה שמיום 24 בספטמבר 2020 ועד ליום 24 במרץ 2021.
 • בתקופה שמיום 24 בספטמבר 2020 ועד ליום 24 בדצמבר 2020, לא ינקטו הליכים לעיקול מיטלטלין או לעיקול רכב, למעט עיקול ברישום.
 • באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שר המשפטים רשאי להאריך את תוקפן של הוראות השעה לתקופות נוספות בהתאם לתנאים ולמגבלות הקבועים בחוק.

תקנות בתי המשפט (פגרות) (הוראת שעה), התש"ף-2020; תקנות בית הדין לעבודה (פגרות) (הוראת שעה), התשפ"א-2020; תקנות בתי הדין הדתיים הדרוזיים (פגרות) (הוראת שעה), התשפ"א-2020; תקנות בתי הדין השרעיים (פגרות) (הוראת שעה), התשפ"א-2020

פגרת סוכות הוקדמה בשלושה ימים, כך שתחל ביום 29 בספטמבר 2020, במקום ביום 2 באוקטובר 2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more