רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 25-21 בפברואר 2021

25 בפברואר, 2021

א.     סגר לילי בחג פורים

על פי הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, גובש מתווה לצמצום הפעילות במרחב הציבורי והפרטי בחג הפורים. המתווה יחול מיום חמישי 25 בפברואר 2021 ועד לבוקר יום ראשון 28 בפברואר 2021. להלן עיקריו:

  • במהלך החג יחול סגר לילי בין השעות 20:30 ועד 05:00, במתכונת הסגר השלישי. בכלל זה, תחול מגבלת יציאה מהבית עד למרחק של 1,000 מטר, למעט לצרכים חיוניים, ותיאסר שהייה בבית מגורים של אדם אחר. תיאסר פתיחת בתי עסק בשעות הסגר, למעט עסקים חיוניים.
  • איסורי ההתקהלות הכלליים נותרו על כנם, כך שלאורך כל שעות היום ייאסר לקיים אירועים הכוללים למעלה מ-10 אנשים במבנה סגור ולמעלה מ-20 אנשים בשטח פתוח, ובכלל זה, אין לקיים תהלוכות "עדלאידע", כינוסים, מופעים וכיוצא באלה.
  • הקנס על הפרת הוראות הסגר יעמוד על 500 ש"ח.

ב.      פתיחת המשק על בסיס "תו ירוק" למחוסנים ולמחלימים

בהמשך לפרסומנו הקודם בנושא, ביום 21 בפברואר 2021 נכנס לתוקף רשמי מתווה הרחבת פעילות המשק על בסיס "תו ירוק".[1] המתווה יעמוד בתוקף עד ליום 6 במרס 2021. להלן עיקריו:

הותרה פתיחת המקומות הבאים לבעלי תו ירוק[2]

  • מכון כושר, סטודיו, אצטדיון ספורט או אולם ספורט,[3] מקום לעריכת תערוכה (למעט מוזיאון), בית קולנוע, תיאטרון, פעילות באולם תרבות (בישיבת קהל): קונצרט, הופעת מחול או מוזיקה, ואירוע ספרותי. 
  • בית מלון, ללא חדרי אוכל. תותר כניסה גם למי שאינו בעל תו ירוק, אם הוא קטין מתחת לגיל 16 שהציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה; או זר המבקר בישראל על בסיס אישור מיוחד.[4]

הותרה פתיחת המקומות הבאים למי שאינו בעל תו ירוק

  • קניונים,[5] שווקים קמעונאיים, חנויות שאינן חיוניות, מכבסות, מעבדות לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, ספריות, מוזיאונים, גני חיות, אטרקציות תיירותיות בשטח פתוח. 
  • מקום המשמש לאימון ספורט,[6] מקום המשמש לאימון קטין, ספורטאי בגיר בענפי השחייה והמים, ספורטאי בגיר שהוא מחלים, וסטודיו תחרותי למחול עבור רקדנים מתחת לגיל 16.[7]
  • הפעלת מקומות בניגוד לתקנות היא עבירה שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי, עד לגובה 5,000 ש"ח, לפי העניין.

ג.       טיסות ומעבר בין מדינות

הגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה

  • תוקף ההגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה הוארך עד ליום 6 במרס 2021.[8]
  • נזכיר כי מותרת יציאה מישראל למי שאינו אזרח ישראלי; לאדם היוצא מישראל לצורך מעבר למקום קבע; ולמי שקיבל אישור יציאה מוועדת החריגים;[9] וכי מותרת כניסה לישראל רק לאדם שקיבל אישור כניסה מוועדת החריגים.[10]

 

טיסות שניתן לקיים בתקופת תוקפן של הגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה[11]

  • מותר להפעיל טיסה ציבורית[12] אל אחת מערים אלה או ממנה: ניו יורק, ארצות הברית; פרנקפורט, גרמניה.
  • מותר להפעיל טיסה שאינה ציבורית שאושרה על ידי מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או נציגו.[13]
  • שרת התחבורה והבטיחות בדרכים רשאית להורות על הוספה של טיסה ציבורית ליעד נוסף, בהתקיים צורך של נוסעים הרשאים לצאת מישראל או להיכנס אליה לפי התקנות.[14]
  • שר הבריאות רשאי להורות על ביטול טיסה ציבורית כאמור לעיל, אם ראה כי קיומה יוצר סיכון של ממש לבריאות הציבור.[15]

 

ד.      בידוד לשבים לישראל

  • על פי הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, כל אדם השב לישראל יידרש להיכנס לבידוד, שיבוצע במקום מטעם המדינה.[16] משך הבידוד יהיה 14 ימים ללא בדיקת קורונה, או 10 ימים למבצעים שתי בדיקות קורונה שתוצאותיהן שליליות, בהתאם לנוהל הקיים כיום.
  • בקשות חריגות תיבחנה באופן פרטני על ידי ועדה של משרד הבריאות בנתב"ג.
  • בעלי תעודת מתחסן ומחלימים מחויבים בביצוע בדיקות לפני ועם הגעתם לישראל, אך אינם מחויבים בבידוד.
  • על פי פרסומים שטרם עוגנו בחוק או בתקנות, במטרה לאפשר חלופות בידוד לשבים מחו"ל, עתידה הממשלה להשיק פיילוט בו ישתתפו 100 שבים שיימצאו שליליים בבדיקת קורונה. במסגרת הפיילוט, יוכלו המשתתפים לבחור אם לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה, או בבידוד בית תוך שהם עונדים צמיד דיגיטלי או אמצעי מעקב אחר.

ה.     פעילות מקומות העבודה

  • תוקף התקנות המגבילות את פעילות מקומות העבודה הוארך עד ליום 17 במרס 2021.[17]
  • נזכיר כי מותר למעסיק לערוך פגישות מקצועיות בהשתתפות עד 50 אנשים, לרבות מי שאינם עובדיו, בתנאי שלא ניתן לקיימן באמצעיים דיגיטליים חלופיים, שלא יוגש אוכל למשתתפים, ושיישמר מרחק של שני מטרים בין הנוכחים או שתוצב מחיצה למניעת רסס.
  • נזכיר עוד כי התקנות מחייבות מקום עבודה שמעסיק מעל עשרה עובדים לעמוד בתנאי התו הסגול, ובכלל זה למנות ממונה קורונה שאחראי על מילוי הוראות בעניין שמירת מרחקים, שמירה על אורגניות הצוותים ככל שניתן, ועמידה בהוראות היגיינה.

 

ו.        העברת פרטי מתחסנים לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך[18]

ביום 24 בפברואר 2021 התקבלה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת הוראת שעה שתוקפה שלושה חודשים,[19] המאפשרת למנכ"ל משרד הבריאות להעביר מידע מזהה ופרטי קשר של מתחסנים ושל מי שטרם התחסנו (או התחסנו באופן חלקי), לגורמים שיבקשו מידע כאמור – הרשויות המקומיות ביחס לתושביהן, ומשרד החינוך ביחס לצוותי החינוך, וזאת לצורך עידוד התחסנות. להלן עיקרי הוראת השעה:

  • העברת המידע לרשויות המקומיות ולמשרד החינוך תהיה בשיקול דעתו של מנכ"ל משרד הבריאות, הרשאי להעביר מידע על פי בקשה רק אם מתקיימים שני אלה: הוא שוכנע כי המידע נדרש כדי לסייע למשרד הבריאות לעודד את הציבור להתחסן; וסבר שיש למקבל המידע יתרון בביצוע פעולות לעידוד הציבור להתחסן על פני משרד הבריאות וגורמים אחרים העוסקים במתן חיסון. 
  • שימוש במידע ייעשה בהתאם להנחיות שיקבע מנכ"ל משרד הבריאות, שיבהירו כיצד מותר למקבלי המידע לפעול על סמך המידע שהועבר להם.
  • המידע שיועבר:
    • מידע על מתחסנים: מידע מזהה על אדם שקיבל מנת חיסון ראשונה ולא קיבל מנת חיסון שנייה אף על פי שחלף המועד לקבלתה.
    • מידע מזהה על אדם שרשאי להתחסן לפי הנחיות משרד הבריאות, אך לא קיבל אף מנת חיסון אחת.
  • מקבל המידע רשאי להסמיך בעלי תפקידים שיהיו רשאים לעיין במידע ולהשתמש בו לסיוע בעידוד הציבור להתחסן. עובד מוסמך כאמור יעיין במידע רק לאחר שחתם על טופס התחייבות לשמירה על סודיות.[20] לא יעיין במידע עובד שלא הוסמך לכך.
  • במסגרת עידוד אדם להתחסן, נאסר לכרוך בין שאלת ההתחסנות לבין מניעת שירותים מאותו אדם והפעלת סמכות בידי מקבל המידע כלפיו. בכלל זה, נאסר לבצע פעולה הפוגעת, במישרין או בעקיפין, בזכויותיו של האדם כתושב או כעובד.
  • המידע יימחק עם תום הצורך בו ולא יאוחר מ-60 יום מקבלתו.

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31), תש"ף-2020.

[2] תעודת מחלים; תעודת מחוסן; אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן.

[3] ובלבד שהצפייה היא בישיבה.

[4] אישורם של מנכ"ל משרד החוץ או נציגו ושל מנכ"ל משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל.

[5] בשטחים הציבוריים בקניון – לפי מגבלת תפוסה של אדם אחד לכל 15 מ"ר. בחנויות – לפי התפוסות המותרות בחנויות רחוב: חנות קטנה (מתחת ל-150 מ"ר): אדם אחד לכל 7 מ"ר, או עד 10 אנשים, לפי הנמוך. חנות גדולה (למעלה מ-150 מ"ר): אדם אחד לכל 15 מ"ר. חנויות חיוניות: אדם אחד לכל 7 מ"ר או 10 אנשים, לפי הגבוה.

[6] המצוי במבנה שאושר על-ידי מנכ"ל משרד התרבות והספורט כי הוא משמש רק בעבור אימון או תחרות של ספורטאי מקצועי.

[7] סטודיו העומד בהוראות סעיף 3(1)(ד)(6א) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31), תש"ף-2020.

[8] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (תיקון מס' 2), תשפ"א-2021.

[9] רשימת הצרכים ליציאה אותם תאשר ועדת החריגים קבועה בסעיף 4 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), תשפ"א-2021 ("תקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה"). לפירוט הדברים, ראו פרסומנו מן השבוע שעבר.

[10] סעיפים 3 ו-5 לתקנות הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה.

[11] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות התעופה וטיסות) (תיקון מס' 12), התשפ"א-2021.

[12] טיסה הפועלת לפי לוח זמנים המפורסם לציבור מראש ושמתאפשרת לגביה רכישת כרטיס בידי יחיד.

[13] האישור כפוף לכך שבטיסה מתקיימת אחת מהעילות שלהלן: נדרשת לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל או ביטחון המדינה; טיסה ייעודית להובלת ספורטאים מקצועיים; טיסה ייעודית להעלאת עולים; נדרשת מטעמים הומניטריים או בשל צורך מיוחד.

[14] בהסכמת שר הבריאות ושר החוץ.

[15] ולאחר שהתייעץ עם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים ועם שר החוץ.

[16] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 6), התשפ"א-2021.

[17] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 8), התשפ"א-2021

[18] הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש) (מסירת מידע על מתחסנים), התשפ"א-2021. נכון למועד כתיבת שורות אלה, נוסח החוק שהתקבל בקריאה שנייה ושלישית טרם פורסם ברשומות.

[19] או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה.

[20] טופס התחייבות לשמירה על סודיות יבהיר כי שימוש במידע שלא לפי הוראות החוק עלול להוות עבירה פלילית.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more