רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 26-22 בנובמבר

26 בנובמבר, 2020

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020 

חוק שענייננו באסדרת התשלום לעובדים החבים בבידוד, ובשיפוי המעסיק בגין עלות התשלום בימי הבידוד לעובדים אלו. בעניין זה ראו פרסום נרחב מאת מחלקת דיני עבודה במשרדנו, בקישור זה.

הקבינט אישר את התקנות למתווה הפיילוט לפתיחת שווקים וקניונים

** התקנות יכנסו לתוקפן עם אישור ועדת חוקה בכנסת, או בתום 24 שעות ממועד אישור התקנות בקבינט **

תכנית פיילוט לפתיחת 15 קניונים ברחבי הארץ, אשר תימשך עד ליום 6 בדצמבר 2020 ("התכנית").

  • לפי התכנית יפתחו הקניונים הבאים: קריון;  הקניון הגדול פתח תקווה;  גראנד קניון באר שבע;  עזריאלי חיפה;  קניון איילון; וקניון מלחה.
  • בנוסף אליהם, ייפתחו 9 קניונים שבשטחם לפחות 20 חנויות: 3 בצפון, 3 בתל אביב והמרכז ו-3 בירושלים והדרום. אלה ייבחרו בהגרלה שיבצעו משרדי האוצר והכלכלה. הזמנה להגרלה ותקנון יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הכלכלה.

כללים לפתיחת הקניונים:

  • חובת מינוי סדרנים שתפקידם ליידע אנשים בנוגע להוראות התקנות ולנהל רישום של הפרות לצרכי בקרה.
  • חובה לנהל רישום ממוחשב בקניון של מספר השוהים במקום (ללא פרטים מזהים) לצרכי וויסות.
  • חובה למנוע התקהלויות, ובפרט בתורים בכניסה למקום ובסמוך לכניסה לחנויות.
  • חובה ליידע את העובדים ובעלי החנויות בהוראות התקנות ולהדריכם בנוגע אליהן.
  • התפוסה המותרת תהיה ביחס של אדם ל-7 מ"ר.
  • מגבלת ההתקהלות בכל חנות תחול לפי סיווגה: בחנות חיונית בקניון[1] ישהו עד אדם אחד לכל 7 מ"ר או עד 10 אנשים, לפי המקל מבניהם; ובכל חנות אחרת ישהו עד אדם אחד לכל 7 מ"ר ולכל היותר 10 אנשים.
  • הקנס על הפרת התפוסה המותרת על ידי מחזיק או מפעיל הקניון יעמוד על 5,000 ש"ח.

כללים לפתיחת השווקים:

  • חובת מינוי סדרנים בכניסה למקום לצורך ויסות השוהים.
  • הסדרנים ייסבו את תשומת לב הציבור לחובת ההקפדה על ההנחיות, כולל עטית מסכה ושמירת מרחק.
  • הסדרנים יערכו רישום של מספר ההפרות וסוג ההפרה לצורך בקרה.
  • אם אין מחזיק או מפעיל, יראו את הרשות המקומית כמפעיל של השוק, והחובות יחולו עליה.
  • התפוסה המותרת בשוק תהא גם היא ביחס של אדם לכל 7 מ"ר.
  • מפעיל השוק יקבע ויפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים לשוק, למעט עובדי השוק, כך שבכל עת לא ישהו בו אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, באמצעות הצבת סדרנים בכניסות לשוק, וככל האפשר יפעיל גם מנגנון ויסות דיגיטלי.
  • מפעיל השוק ינחה את עובדיו ואת בעלי הדוכנים בשוק והעובדים בהם בנוגע לתקנות.
  • מפעיל השוק יפעל לעמידת הדוכנים שבשטח בהוראות התקנות. כמו כן, יוודא עמידתם בהוראות לעניין מניעת התקהלויות ושמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בתורים.
  • מפעיל השוק יודיע באמצעות מערכת הכריזה, אחת לחצי שעה לפחות, על החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות.
  • מפעיל השוק וכן מחזיק ומפעיל של דוכן בשוק, לא יאפשרו אכילה בשטח השוק ובכלל זה טעימות, לרבות ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח השוק, לא יציבו שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח השוק, וימנעו גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, אם קיימים. מחזיק או מפעיל השוק יתלה שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בשוק.
  • מפעיל השוק לא יאפשר קיום אירועים או מופעים בשטח השוק.
  • מפעיל השוק  יפריד, ככל האפשר, בין הכניסות לשוק ליציאות מהשוק.
  • מפעיל השוק יציב בכניסות לשוק שלטים לעניין מספר השוהים המותר במקום. 

מוזיאונים:

  • לפי התכנית יפתחו המוזיאונים הבאים: מדעטק; מוזיאון ישראל; מוזיאון תל אביב לאמנות; ומוזיאון ארץ ישראל.
  • בנוסף אליהם, ייפתחו 3 מוזיאונים נוספים שייבחרו בהגרלה שיערוך משרד התרבות והספורט. שניים מתוך המוזיאונים הנבחרים יהיו במחוזות חיפה, הצפון או הדרום. הזמנה להגרלה תפורסם באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט.
  • כללים לפתיחת המוזיאונים:
   • הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש בלבד.
   • מפעיל המוזיאון יקבע מנגנון, ככל האפשר דיגיטלי, לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת בהתאם לתקנות.
   • סיורים מודרכים יוגבלו לעשרה אנשים, בתיאום מראש.
   • תנועת המבקרים תהיה ככל האפשר בכיוון אחד.
   • סמוך למוצגים המזמינים מגע של המבקרים, מפעיל המוזיאון יציב סדרן שיסב את תשומת לבם של המבקרים לחובת שמירת מרחק ולאיסור ההתקהלות, ויחטא את המוצג לאחר כל משתמש.
   • קנס על הפרת ההוראות יעמוד על 5,000 ש"ח.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2020

  • הוּתר לקיים לימודים בכיתות י"ג ו-י"ד במכללה טכנולוגית מוכרת המספקת לימודי המשך לבית ספר שניתן בו חינוך על-יסודי לנוער נושר ובסיכון. הפעילות תעשה תחת הנחיות דומות לאלו החלות בבית ספר שניתן בו חינוך על-יסודי לנוער כאמור.
  • הוּתר לקיים לימודים בכיתות ה-ו במוסדות לימודים הנמצאים באזורים המפורטים בתוספת החמישית לתקנות.
  • נקבעו הוראות בקשר לאינטראקציה המותרת לכל קבוצה קבועה ולכל איש צוות במוסדות החינוך שהותרה פעילותם.
  • נקבע כי פעילות הנערכת בכיתות ה-ו תעשה בקבוצות קבועות  ונפרדות של עד 20 תלמידים בכיתה – בדומה להוראה החלה על כיתות ג-ד.
  • נקבע כי בפעילות הנערכת בכיתות א-ב אין יותר צורך לחלק את הכיתות לקפסולות, וזאת חלף הוראה קודמת.
  • נקבע כי ההיתר לצרף קבוצות משלוש כיתות אורגניות על מנת שישהו יחדיו בצהרון, בכפוף למגבלת התקהלות החלה על צהרונים, לא חל בקשר לצהרון לתלמידי כיתות א-ב.
  • התקנות יעמדו בתוקפן עד ליום 5 בדצמבר 2020.

צו לקביעת תקופת חירום לפי חוק הארכת תקופות וקיום דיונים בהיוועדות חזותית בענייני תכנון ובנייה (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020

  • שר הפנים החליט להאריך את צו תקופת החירום בענייני תכנון ובנייה בשלושה חודשים נוספים, עד ליום 26 בפברואר 2020, כך שגם בתקופה זו יתאפשר לקיים דיונים בענייני תכנון ובנייה באמצעות היוועדות חזותית.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020

תיקון המרחיב את התפוסה המותרת בתחבורה ציבורית יבשתית, כמפורט בתקנות בקשר לכל כלי תחבורה.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 10), התשפ"א-2020

אזרח או תושב ישראל, או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, לא יחשב "חוזר" לעניין חובת בידוד, אם:

  • מיום 24 בנובמבר 2020 ועד ליום 9 בדצמבר 2020, הגיע לישראל מאחת המדינות הבאות: אוסטרליה, אורוגוואי, איחוד האמירויות, איי סיישל, בחריין, הונג קונג, וייטנאם, טיוואן, יפן, ניו זילנד, סין, סינגפור, ערב הסעודית, פיג'י, פינלנד, קובה, קוריאה הדרומית, רואנדה או תאילנד, ולא שהה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל.
  • הגיע לישראל מאחת המדינות האמורות לעיל ב-14 הימים שלפני תחילת צו זה, ולא שהה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני תחילתו.
  • הגיע לישראל עד ליום 1 בדצמבר 2020 מנורבגיה, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בעדכון זה במהלך 14 הימים שלפני חזרתו לישראל.

תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הצבעה והוראות בדבר הצבעה בקלפיות של חייבים בבידוד בית בשל נגיף הקורונה החדש במועצה המקומית תל מונד) (הוראת שעה), התשפ"א-2020

בהתאם להסמכת החוק, עליה דיווחנו בשבוע שעבר, קבע שר הפנים תקנות בקשר לאופן קיום הבחירות בקלפיות של חבים בבידוד במועצה המקומית תל מונד.

  • התקנות מסדירות את אופן השמירה על טוהר הבחירות במסגרת המגבלות הנכפות בשל היותו של המצביע בבידוד או חולה קורונה, ובכלל זה בקלפיות ייעודיות לאנשים כאמור.

צו בריאות העם (הוראות למניעת הדבקה בקלפי ייעודית למבודדים ובקלפי ייעודית לחולים בבחירות לרשויות המקומיות) (הוראת שעה), התשפ"א-2020; צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2020

בהתאם להסדר שקבע החוק, עליו דיווחנו בשבוע שעבר, שר הבריאות קבע תקנות בקשר לאופן בו ינהגו השוהים בקלפי ייעודית לחולים או מבודדים. להלן עיקרי ההוראות שנקבעו:

  • נקבעה הוראת שעה בצו בידוד בית המתירה יציאה של חייב בבידוד להצבעה בבחירות לרשות המקומית, בתנאי כי ההצבעה תעשה בקלפי ייעודית, בתקופה שעד ליום 2 בדצמבר 2020.
  • אדם שחלה עליו חובת בידוד ואינו חולה או חש בתסמינים, יגיע לקלפי מבלי לשהות בקרבת אנשים אחרים, ימנע ממעבר במקומות בהם עשוי להיות במגע עם אנשים ולא ישתמש בתחבורה ציבורית. ניתן להגיע במונית, וזאת בהתאם להנחיות המפורטות בתקנות.
   • ההמתנה בתור לקלפי תהא בשטח פתוח ובמרחק של שני מטרים.
  • אדם שיש לו תסמינים בהתאם להגדרה המפורטת בתקנות, יצא ממקום הבידוד בליווי איש רפואה ויגיע לקלפי בנסיעה בחלקו האחורי של אמבולנס, בלא כל נוסע אחר.
   • ההמתנה בתור לקלפי תהא בתוך האמבולנס.
  • נקבעו הוראות נוספות בקשר להתנהלות בתוך מרחב הקלפי, לרבות שמירת מרחק, מניעת התקהלות, עטיית מסכה וכפפות, אוורור ושמירת היגיינה.

[1] בית מרקחת; מכון אופטיקה; מכבסה; או מקום שעיקר עיסוקו במכירה של אחד מהבאים: מזון, מוצרי היגיינה, מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מוצרי תקשורת או מחשבים, או מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more