רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 27-23 באוגוסט

27 באוגוסט, 2020

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-2020

תיקון לחוק, אשר עִדכנו על חקיקתו לאחרונה, המסדיר את סמכות הממשלה להכריז על מצב חירום בשל מגפת הקורונה ולקבוע תקנות על פיו. עיקרי התיקון הם כדלהלן:

  • הליך קבלת החלטת הכנסת לביטול תקנות שקבעה הממשלה מכוח חוק זה הוסדר באופן הבא: בקשה לביטול תקנות תוגש על ידי 30 חברי כנסת לידיו של יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת החוקה; ועדת החוקה תדון בבקשה ותגיש את המלצתה לכנסת; בהקדם האפשרי לאחר קבלת ההמלצה, ובהיעדר המלצה – שבוע לאחר שהוגשה הבקשה ליושב ראש הוועדה, יכנס יו"ר הכנסת את הכנסת לדיון בבקשה.
  • הממשלה הוסמכה לקבוע בתקנות מגבלות הנוגעות למקומות עבודה, בתי עסק ומקומות הפתוחים לציבור ("מקום"); ומגבלות הנוגעות לתחבורה, ובכללן: חובות למחזיק מקום ולמפעיל תחבורה בנוגע לניהול רשימות מספרי טלפון ופרטים מזהים של מבקרים; חובות תשאול לנכנסים למקום או לתחבורה; חובה למסירת הצהרת בריאות מטעם העובדים במקום ובתחבורה; חובה למבקר ולנוסע למסירת מספר הטלפון שלהם לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית.
  • הממשלה הוסמכה לקבוע בתקנות מגבלות והוראות בנוגע לפעולתם של בתי דיור מוגן.
  • נקבע כי בהכרזה על אזור כאזור מוגבל יפורסמו, בנוסף לעיקרי ההכרזה ולמגבלות המוטלות על האזור המוגבל, עיקרי העבירות, העבירות המינהליות והקנסות המינהליים שיוטלו מכוח ההכרזה.
  • נקבעו הוראת בקשר לשמירה על פרטיות המידע שנאסף מכוח חלק מהוראות חוק זה.

בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה:

התיקון מוסיף לחוק הוראות המחליפות את הוראות חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה), התש"ף-2020, אשר תוקפו פג. עיקריהן כדלהלן:

  • אדם המגיע ממדינה זרה ("חוזר") החייב בבידוד יוכל לשהות במשך הבידוד בביתו אם יניח את דעתו של הממונה בנוגע לאופן עריכת הבידוד ולדרך בה יגיע למקום הבידוד.
  • כן נקבע בנוגע לאדם החייב בבידוד כי רופא רשאי לקבוע שאין ביכולתו לקיים את חובת הבידוד בביתו ועליו לקיימה במקום לבידוד מטעם המדינה.
  • נקבעו הוראות בקשר לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה של קטין, אדם עם מוגבלות, ואדם שמונה לו אפוטרופוס.
  • נקבע כי על מקום לבידוד מטעם המדינה יחולו ההוראות שנקבעו בקשר למקום ציבורי בחוק המאבק בתופעת השכרות, התש"ע-2010.
  • בתקופת הכרזה על מצב חירום בשל מגפת הקורונה, הממשלה רשאית להכריז על חובת בידוד במקום לבידוד מטעם המדינה כלפי חוזרים החייבים בבידוד, וכלפי חוזרים כאלה ממדינות מסוימות, וזאת על סמך חוות דעת אפידמיולוגית המתייחסת לשיעור התחלואה במדינות שמהן חזרו. הכרזה כזו תימשך עד 10 ימים ורשאית הממשלה להאריכה ב-10 ימים נוספים, ובאישור ועדת החוקה – לתקופות נוספות שלא תעלינה על 14 ימים כל אחת. כל הכרזה תועבר לעיונה של ועדת החוקה אשר רשאית לבטלה; הכרזה על חמש מדינות ויותר דורשת את אישור ועדת החוקה, בהתאם למנגנון שנקבע בחוק.
  • הפרת הוראות בנוגע לשהייה במקום לבידוד מטעם המדינה היא עבירה שבצדה קנס, כמפורט בחוק.

צווי סגירה מינהליים:

התיקון קובע הוראות המחליפות את הוראות חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (צווי סגירה מינהליים) (הוראת שעה), התש"ף-2020, אשר פג תוקפו, וחוזרות על עיקריו, ובהם אלה:

  • ראש רשות מקומית, קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה ורופא מחוז מוסמכים להוציא צווים לסגירת מקומות המפרים את ההוראות שנקבעו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020 או בתקנות שייקבעו בנוגע להגבלת פעילויות באזור מוגבל.
  • נקבע מנגנון השגה על צו סגירה מינהלי.
  • התיקון קובע כי מלבד מקרה בו קיים איסור על עצם פתיחת המקום לפי התקנות המצוינות לעיל לא יינתן כפל של צו סגירה מינהלי וקנס כספי מינהלי בגין אותה הפרה.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון), התש"ף-2020

  • הותרה התקהלות של עד 30 אנשים בשטח פתוח ועד 20 אנשים במבנה. התקנות קובעות כי אין בהוראותיהן כדי לגרוע מהוראות מנכ"ל משרד הבריאות המפורסמות באתר משרד הבריאות. בהוראות אלה פורסם כי התקהלות מותרת במבנה תלויה בשטחו, כך שהתקהלות של 20 אנשים במבנה מותרת בתנאי ששטחו עולה על 80 מ"ר, ובמבנה ששטחו קטן מ-80 מ"ר מותרת התקהלות של עד 10 אנשים בלבד.
  • נזכיר כי בכפוף לחריגים הקבועים בתקנות, ובהם בית אוכל ובית תפילה, במקום ציבורי או עסקי ניתן לקיים לחילופין מנגנון ויסות כניסת אנשים שיוודא כי בכל עת לא ישהו במקום אנשים ביחס של יותר מאדם אחד לכל 7 מ"ר.
  • נקבעו הנחיות ייחודיות בקשר לאדם עם מוגבלות על פיהן תפורש הגדרת "אנשים הגרים יחד" כחלה גם על מלווהו; עוד נקבע כי בשירות משלוחים המוענק לאדם עם מוגבלות, תתאפשר הכנסת המשלוח לתוך הבית.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020

תקנות חדשות המסדירות את אופן חזרתם לפעולה של שדות התעופה והטיסות. להלן עיקריהן:

חובות מפעיל שדה תעופה:

  • על מפעיל שדה תעופה יחולו החובות שנקבעו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) התש"ף-2020, במספר שינויים, שעיקריהם: ההצהרה שיש להגיש בטרם לפתיחת שדה התעופה, בדבר עמידה בהוראות התקנות, תוגש למנהל רשות התעופה האזרחית; נוסע נכנס יורשה להיכנס לטרמינל אם חום גופו 38 מעלות צלזיוס ומעלה לשם קבלת טיפול רפואי או לשם יציאתו מן הטרמינל כדין; נוסע יוצא שחום גופו 38 מעלות צלזיוס ומעלה רשאי לבקש מדידת חום חוזרת בסמוך לכניסה לטרמינל הנוסעים, בטרם תישלל ממנו האפשרות להיכנס.
  • מפעיל שדה התעופה ימנה ממונה קורונה לעניין התקנות שבכותרת; יקבע נהלי עבודה בשימת לב להנחיות אירופאיות, ובשימת לב לזכויותיהם ולצרכיהם של אנשים עם מוגבלות; יספק ציוד מגן למועסקים על ידו בתפקידי קירבה לנוסעים; ויתדרך את עובדיו מעת לעת על אופן קיום הוראות התקנות.
  • מעבר הנוסעים בין הטרמינל לבין כלי הטיס יתבצע באמצעות שרוול, ככל האפשר, ויופעל מנגנון כניסה לטרמינל הנוסעים כך שלא יכנסו אנשים לטרמינל שלא לצורך.

חובות מפעיל אווירי:

  • יגיש הצהרה למנהל רשות התעופה האזרחית בדבר עמידתו בהוראות התקנות שבכותרת; ימנה ממונה קורונה לעניין התקנות שבכותרת; יקבע נהלי עבודה בשימת לב להנחיות אירופאיות ולזכויותיהם ולצרכיהם של אנשים עם מוגבלות; יספק ציוד מגן לאנשי הצוות; ויתדרך את עובדיו מעת לעת על אופן קיום הוראות התקנות.
  • יביא לידיעת הנוסעים מבעוד מועד את החובות החלות עליהם לפני הטיסה, במהלכה ואף במדינת היעד – אם נמסרו לו נתונים אלו; ויעדכן את הנוסעים על כך שעלייתם למטוס מותנית בחתימתם על הצהרה (כדלהלן).
  • ימדוד את חום הנוסעים בסמוך לפני עלייתם למטוס. נוסע שחום גופו 38 מעלות צלזיוס ומעלה רשאי לבקש מדידת חום חוזרת במקום סמוך ומבודד בטרם תישלל ממנו האפשרות לעלות על המטוס; ימנע מנוסע שאינו עוטה מסכה לעלות על המטוס; יבטיח כי לפני ההמראה ובמהלך הטיסה הנוסעים יתודרכו על הכללים החלים בטיסה.
  • יבטיח כי כלי הטיס יחוטא וינוקה בהתאם למפורט בתקנות; יקבל את הצהרות אנשי הצוות בטיסה על כך שאינם חולים ואינם בסיכון להיות חולים כמפורט בתקנות, ולא יאפשר להם לעלות למטוס אלא אם נמדד חום גופם סמוך לפני העלייה למטוס ונמצא נמוך מ-38 מעלות צלזיוס; ימסד שיטה להושבת הנוסעים במרחק פיזי גדול ככל האפשר; וימסד ויישם נהלים לאוורור מרבי של תא הנוסעים.
  • יצמצם את שירותי הדיילים ככל הניתן – תוך שימת לב לרווחת הנוסעים – ויקבע נהלים להתנהלות הצוות במקרה בו מי מהנוסעים או מאנשי הצוות מראים תסמיני מחלה במהלך הטיסה, והכל כפי שנקבע בתקנות.
  • בתיאום מול מפעיל שדה התעופה: יתקין בשדה התעופה אמצעים לביצוע רישום לטיסה (check-in) עצמאי; ויבטיח ככל האפשר שמירת מרחק שני מטרים לאורך מסלולי העלייה למטוס והירידה ממנו.

חובות הנוסע:

  • נוסע לא יעלה על טיסה אלא אם: אינו חולה; לא חווה תסמינים ולא בא במגע הדוק עם חולה במהלך 14 הימים שקדמו לטיסתו; ולא שהה באותו מקום מגורים עם אדם החייב בבידוד, ואם שהה כאמור, רק אם נהג לפי המלצות משרד הבריאות לבידוד בית.
  • במהלך 24 השעות שלפני טיסתו ימלא באופן מקוון את פרטיו האישיים ואת פרטי האיתור שלו. בנוסף, יגיש הצהרת בריאות ויציג בפני מפעיל אווירי אישור להגשת הצהרה כאמור.
  • בכלי הטיס יקפיד ככל האפשר על שמירת מרחק של שני מטרים מנוסעים אחרים; יעטה מסכה; ישמור את ההנחיות והכללים שיקבע המפעיל האווירי ויודיע לאלתר אם החל לחוש בתסמינים.

הוראות כלליות:

  • מפעיל שדה תעופה ומפעיל אווירי יעבירו למשרד הבריאות דיווחים שונים בקשר ליישום הוראות התקנות, כמפורט בתקנות.
  • מנהל רשות התעופה האזרחית הוסמך להתיר למפעיל שדה תעופה או למפעיל אווירי לקיים אמצעי חלופי לזה שנקבע בתקנות אלו, בהסכמת מנכ"ל משרד הבריאות.
  • על מפר הוראות התקנות יושת קנס מנהלי וקנס לפי חוק העונשין, כמפורט בתקנות.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 29) (הוראת שעה), התש"ף-2020

  • הוראת שעה, שתוקפה מיום 16 באוגוסט 2020 עד ליום 30 באוגוסט 2020, הקובעת כי אדם החוזר מאחת מהמדינות המפורטות להלן, או שפורטו בתוספת לתקנות שבכותרת ביום יציאתו מהארץ, אינו מוגדר "חוזר" לעניין חובת בידוד; ובלבד כי מדובר באזרח או תושב ישראל או באדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, וכי הוא לא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל.
  • ואלו המדינות: אוסטריה; איטליה; אסטוניה; בולגריה; בריטניה; גאורגיה; גרמניה; דנמרק; הונג קונג; הונגריה; יוון; ירדן; לטביה; ליטא; ניו זילנד; סלובניה; פינלנד; קנדה; קפריסין; קרואטיה; רואנדה.
  • אדם שהגיע לישראל ב-14 הימים שלפני תחילת הצו מאחת המדינות האמורות, ולא שהה במדינה אחרת בתקופה זו, לא ייחשב גם הוא ל"חוזר" לעניין חובת בידוד.

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התש"ף-2020

על פי דיווח שטרם פורסם ברשומות, ועדת החוקה אישרה הוראת שעה שתוקפה יפוג בתום שלושה חודשים לאחר תום ההכרזה על מצב חירום בשל מגפת הקורונה, שלפיה:

  • משרד הבריאות יורשה להיעזר במשרד הביטחון לביצוע רכש שנדרש להתמודדות עם מגפת הקורונה, כך שעל רכש זה יחולו תקנות המכרזים החלות על מערכת הביטחון ולא תקנות חובת המכרזים החלות על משרד הבריאות, והכל בכפוף לכך שהחשב הכללי או מי שמינה לצורך כך יאשר שלא ניתן לבצע את הרכש בדחיפות הנדרשת בהתאם לתקנות חובת המכרזים.
  • לדרישת ועדת החוקה, הרכב ועדת המכרזים וועדת הפטור הרלוונטיות ישונה כך שישתתף בכל אחת מהן נציג משרד הבריאות.

הבהרה:

בעדכון שיצא מטעמנו ביום 13 באוגוסט 2020, עדכנו כי בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 ("תקנות הגבלת פעילות"), אשר החליפו את חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, חובות המעסיק בנוגע לווידוא עטיית מסכה על ידי עובדיו הומרו בחובת יידוע העובדים בלבד.

אנו מבהירים כי על אף שחובת המעסיק לוודא עטיית מסיכה אכן לא הופיעה בתקנות הגבלת פעילות, חובה זו עדיין חלה על מעסיקים מכוח צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more