רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 28 ביוני עד 2 ביולי

02 ביולי, 2020

חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים), התש"ף-2020

חוק המסדיר את הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים שונים שמעניקות רשויות ציבוריות.

   • אישורים ורישיונות שמועד פקיעתם חל בין ה-10 במרץ 2020 ל-30 ביוני 2020 יוארכו אוטומטית בשלושה חודשים, ולכל הפחות עד ליום 30 ביוני 2020. ראש הממשלה, בהתאם לצורך ובאישור הממשלה והכנסת, רשאי להאריך תקופה זאת בעד שלושה חודשים נוספים.
   • אישורים ורישיונות שמועד פקיעתם חל בין ה-1 ביולי 2020 ל-31 באוגוסט 2020 יוארכו אוטומטית בעשרה שבועות.
   • נקבע כי הרשות המוסמכת רשאית לקבוע מועד מוקדם מן הארכה הכללית לתום התוקף האישור, וזאת באמצעות הודעה לבעל האישור על קיצור משך הארכה.
   • בעל האישור לא יחויב בתשלום אגרה תמורת הארכת התוקף. אולם, אין באמור כדי לפטור מתשלומים עִתִיִים בהם חב בעל האישור בתקופת תוקפו.
   • בתוספת השנייה לחוק נקבעו אישורים בהם לא ניתנת הארכה האמורה.

חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 

חוק הקובע מנגנון למתן מענקי הסתגלות למועסקים בגיל פרישה אשר פוטרו מעבודתם בשל משבר הקורונה.

   • החוק קובע זכאות למענק לעובד בגיל 67 או יותר, שהועסק לכל הפחות במשך 3 חודשים בתכוף לסיום העסקתו, אשר פוטר או הוצא לחל"ת לתקופה של לפחות 30 ימים.
   • הבקשה למענק תוגש עד ליום 30 ביוני 2021.
   • המענק החודשי יינתן בעבור החודשים מרץ עד אוגוסט 2020, באופן הבא:
     • בעבור חודש מרץ, לאדם אשר העסקתו הופסקה בחודש מרץ.
     • בעבור כל אחד מהחודשים אפריל עד יולי, לאדם אשר העסקתו הופסקה באותו החודש, או לחילופין לאדם שהיה זכאי למענק הסתגלות בחודש שקדם לו, לרבות חודש מרץ, ולא שב לעבודתו בחודש שבגינו ניתן המענק.
     • בעבור חציו הראשון של חודש אוגוסט יינתן מענק יחסי, לאדם אשר היה זכאי למענק הסתגלות בחודש יולי ולא שב לעבודתו בחודש אוגוסט, או לאדם אשר העסקתו הופסקה בחציו הראשון של אוגוסט.
     • במענק על חודשים מאי עד אוגוסט, באשר מדובר בעובד אשר חזר להיות מועסק, תתאפשר קבלת מענק ההסתגלות באופן יחסי בגין הימים בחודש שקדמו להעסקתו המחודשת.
   • סכומי המענק משתנים בהתאם להכנסת הזכאי, והם נעים בטווח שבין 1,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח למענק חודשי.
   • החוק קובע כי לא יינתן כפל תשלומים לעובד אשר זכה במענק חודשי קודם מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020.
   • לא יראו את מענק ההסתגלות כהכנסה לעניין חוק הביטוח הלאומי (ביטוח אזרחים ותיקים וביטוח שארים), ולא לעניין קבלת הטבות אשר קיבל העובד מגופים עובר להפסקת העסקתו, אולם לכל דין ועניין אחר מענק ההסתגלות ייחשב כהכנסה בהתאם לחוק הבטחת הכנסה.

חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

בהמשך להצעת החוק מן השבוע שעבר, נקבע בחוק כי הממשלה מורשית להכריז על הסמכת שירות הביטחון הכללי לביצוע פעולות לזיהוי נתוני המיקום של חולה ב-14 הימים שקדמו לאבחונו כחולה, ולזיהוי פרטי האנשים שבאו עימו במגע, לרבות המועד והמקום בו נפגשו עם החולה.

   • הממשלה רשאית להכריז על הסמכת שירות הביטחון הכללי לצורך סיוע במקרים פרטניים; לשם התמודדות מול התפשטות רחבה של המגפה בתנאים שנקבעו בחוק; או בשל נסיבות חריגות אחרות שיקבע ראש הממשלה.
   • הסמכת שירות הביטחון נתחמה לסיוע טכנולוגי בלבד, תוך שימוש מירבי בממשקי עבודה ממוכנים וללא מגע יד אדם, וזאת לשם איתור נתוני המיקום של החולה ואיתור פרטי האנשים שבאו עמו במגע.
   • הסתייעות בשירות הביטחון תיעשה לאחר קבלת בקשה לסיוע ממשרד הבריאות. הגשת הבקשה תלווה בהודעת משרד הבריאות לחולה על הגשתה.
   • נקבעו הנחיות מפורטות בקשר לשמירת המידע הנאסף. הקו המנחה הוא מחיקת המידע לאחר מיצוי התועלת שבו, ותיעוד הפעולות שנעשו על ידי הגורמים המוסמכים לצורך תחקירי למידה מנהליים; עוד נקבעו מגבלות בקשר לאפשרות הגישה למידע.
   • ראש השירות, ונציג משרד הבריאות, חויבו כל אחד בדיווח שבועי לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. בדומה לכך, נקבעה חובת דיווח שבועית ליועץ המשפטי לממשלה.
   • הכרזה על הסמכת שירות הביטחון לא תהיה ליותר מ-21 ימים בכל פעם. אם בטלה סיבת ההכרזה תבטל הממשלה את ההכרזה, והכנסת רשאית לבטלה בכל זמן.
   • נקבע בחוק כי בעת קבלתו יראה כאילו הכריזה הממשלה על הסמכת השירות ל-21 ימים; כמו כן, תוקפו הכללי של החוק נקבע עד ליום 22 ביולי 2020.

חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – דיונים בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים) (תיקון), התש"ף-2020

החוק מעגן תקנות שונות בקשר לפרוצדורות הקשורות בדיוני עצורים, אסירים וכלואים. התיקון הנוכחי מוסיף לחוק שתי תקנות שלא נקבעו בו בתחילה:

תקנות שעת חירום (דיוני ועדות שחרורים), התש"ף-2020; תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דיוני הוועדה לעיון בעונש), התש"ף-2020 ("התקנות שהתווספו").

   • התקנות שהתווספו עוסקות בהליכים המתנהלים בפני ועדות שחרורים או ועדות לעיון בעונש. אלה עיקרי השינויים בתקנות שהתווספו:
     • נקבע כי הדיון יתקיים באמצעות היוועדות חזותית, ואם ניתן לקיימו רק בהיוועדות טלפונית, קיום הדיון מותנה בהסכמת האסיר; במקרה בו האסיר הוא אדם עם מוגבלות, הנגשת הדיון תעשה בשימת לב לחוק ולמגבלות הספציפיות שלו.
     • בתקנות דיוני ועדת שחרורים נקבעו הנחיות בקשר לחובת התייצבות של אסיר משוחרר במקרים בהם תקבענה הגבלות על היציאה למרחב הציבורי.
     • נקבעה חובת דיווח על מימוש התקנות שהתווספו לוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, וזאת בדומה לתקנות הקודמות שנקבעו בחוק זה.

צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק), התש"ף-2020

ההנחיות המתירות קיומם של אירועים וטקסים שונו והוחמרו.

   • באירועים להולדת בן או בת, ובכל אירוע אחר שאינו חתונה, בר מצווה או בת מצווה – ינכחו עד 50 אנשים.
   • הדין שחל כיום מתיר עריכת חתונה, בר או בת מצווה, בנוכחות של עד 250 אנשים במבנה או בשטח פתוח. כעת נקבע בהוראת שעה, שתוקפה מיום 10 ביולי 2020 ועד ליום 31 ביולי 2020, כי חתונה או אירוע לציון בר או בת מצווה הנערכים בתוך מבנה יוגבלו לעד 100 אנשים, או עד 50% מהתפוסה המרבית של המקום, לפי הנמוך.

תקנות הדיינים (פגרות) (הוראת שעה), התש"ף-2020; תקנות ההוצאה לפועל (פגרות) (הוראת שעה), התש"ף-2020

   • פגרת הקיץ לשנת 2020 של בתי הדין הרבניים קוצרה, כך שהפגרה תחל ביום 29 ביולי 2020 ותימשך עד ליום 23 באוגוסט 2020.
   • פגרת הקיץ לשנת 2020 של לשכות ההוצאה לפועל קוצרה, כך שהפגרה תחל ביום 11 באוגוסט 2020 ותימשך עד ליום 5 בספטמבר 2020.

תקנות הדיינים (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד) (הוראת שעה), התש"ף-2020

תקנות אלו יחולו על בתי הדין הרבניים אם יפרסם השר לשירותי דת הודעה על מצב חירום.

   • בתקופת תוקפה של הודעה על מצב חירום, יתקיימו דיונים רק בעניינים המנויים בתקנות. דיונים בעניינים שאינם מפורטים בתקנות, שנקבעו לתקופת תוקפה של הודעה כאמור, בטלים, ומועד חדש עבורם ייקבע לאחר תום תקופת תוקפה של ההודעה.
   • תקופת תוקפה של הודעה כאמור לא תבוא במניין הימים לעשיית דבר שבסדרי דין או בנוהג, שנקבעו בחיקוק או שקבע בית הדין, אלא אם קבע בית הדין אחרת.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 12), התש"ף-2020

   • החל מיום 5 ביולי 2020, בחינות במוסדות להשכלה גבוהה לא יקוימו בנוכחותם הפיזית של הסטודנטים, למעט מקרה בו מנכ"ל מוסד הלימודים יוודא עמידה בהנחיות התקנות, ובהתאם להוראות המל"ג.
   • הותר קיומן של קייטנות קיץ ומחנות בני נוער ("פעילות") בכפוף להנחיות הבאות:
    • פעילות תיערך בשמירה על אורגניות הקבוצות ובכפוף להנחיות משרדי הממשלה הרלוונטיים לגבי אופי הפעילות.
    • במקרה של פעילות הכוללת לינה, הלינה תעשה במבנה. עם זאת, מותרת לינה בחוץ ובלבד שתתקיים במרחק שני מטרים מאדם לאדם.
    • סך המשתתפים בפעילות הוגבל, כך שעד כיתה ד' ישתתפו עד 35 ילדים, ומעל גיל זה, או בפעילות המשלבת לינה – ישתתפו עד 25 ילדים.
    • הסעות לפעילות כפופות להנחיות בקשר להסעות למוסדות לימוד ולהוראות מנהל.

הודעת רשות המיסים בדבר הארכת האפשרות להגשה מרחוק

   • רשות המיסים הודיעה על הארכת האפשרות להגיש דו"חות שנתיים ובקשות להחזרי מס באמצעות מערכת "מייצגים" ומערכת מפ"ל, במקום מסירה פיזית שלהם במשרדי הרשות, עד ליום 31 ביולי 2020. 

הודעת משרד האוצר: תכנית חדשה בהיקף של 2 מיליארד ש"ח לסיוע למגזר העצמאים והמגזר העסקי

   • ראש הממשלה ושר האוצר החליטו על תכנית נוספת לסיוע למגזר העצמאים והמגזר העסקי. התכנית, בהיקף 2 מיליארד ש"ח, תכלול מענקים מיוחדים עד לגובה של 400 אלף ש"ח, לעסקים שמחזורם עד 20 מיליון ש"ח, שנפגעו בהיקף של לפחות 60% בחודשים מאי-יוני 2020 או לעסקים שמחזורם עד 100 מיליון ש"ח, שנפגעו בהיקף של לפחות 80% בחודשים מאי-יוני 2020.
   • עצמאים בעלי מחזור של עד 300,000 ש״ח בשנה יקבלו גם הם מענק נוסף.
   • הוחלט להמשיך ולתת מענק גבוה יותר לעסקים ששימרו עובדים.

תיקונים והחלטות בנוגע לאזורים מוגבלים:

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 23), התש"ף-2020

   • התקהלות באזור מוגבל, במבנה או בשטח פתוח, הוגדרה כשהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר; ולעניין לוויה הנערכת בשטח פתוח, 21 אנשים או יותר.
   • בתקופה שבין 26 ביוני 2020 ועד 2 ביולי 2020, ברובעים ג', ז' ו-ח' באשדוד, ובשטח המוניציפלי של העיר בת-ים, התקהלות הוגדרה כשהייה בסמיכות של 11 אנשים או יותר, ולוויה תיערך בהשתתפות 20 אנשים לכל היותר ובשטח פתוח.

הודעה בדבר הארכת ההכרזה על שכונה 2 בערערה בנגב כאזור מוגבל

   • מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020, שכונה 2 בערערה הוכרזה כאזור מוגבל עד ליום 1 ביולי 2020 בשעה 8:00.  

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התש"ף-2020

   • הצו מתייחס לאזורים אשר הוזכרו לעיל. נקבעו בצו תקופות ביחס לכל אחד מן האזורים, שבמהלכן לא תותר פעילות בכל מוסד חינוך הנזכר בצו, למעט בחינות בגרות, ולא תתקיים כל פעילות חינוך בלתי פורמלי.

הכרזה על שכונות באשדוד ובלוד כ"אזורים מוגבלים"

  • משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות הודיעו כי ועדת השרים לעניין אזור מוגבל החליטה כי בתקופה שבין 2 ביולי 2020 ועד 9 ביולי 2020, האזורים המפורטים להלן יוגדרו כאזור מוגבל: רובע ג', רובע ז' ורובע ח' באשדוד; שכונת הרכבת, שניר ונווה שלום בלוד.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more