רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 28 בפברואר-4 במרס 2021

04 במרץ, 2021

הוארכה עד ליום 1 במאי 2021 ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה.[1]

 א.     מתווה לפתיחת המשק על בסיס "תו ירוק" למחוסנים ולמחלימים

על פי הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, גובש מתווה לפעימה השלישית של פתיחת המשק, שתחל ביום א' הקרוב, 7 במרס 2021. נדגיש כי המתווה טרם נקבע באופן רשמי בתקנות. על פי ההודעה, בנוסף לפעילות המותרת היום, תותר פתיחת המקומות הבאים:

פעילות במסגרת תו ירוק

  • תותר פעילות מלאה של מסעדות ובתי קפה, בתי מלון, גני אירועים, אטרקציות, כנסים ובכלל זה מקום שמתקיים בו כנס בחירות.[2]

פעילות שלא במסגרת תו ירוק

  • תותר פתיחת בתי קפה ומסעדות לישיבה בחוץ בלבד, בהתאם לכללי התו הסגול.  
  • לבתי מלון תותר כניסה גם למי שאינו בעל תו ירוק, אם הוא קטין מתחת לגיל 16 שהציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה; או זר המבקר בישראל.[3]

מגבלת ההתקהלות

  • תותר התקהלות של עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח. בערים אדומות תישאר מגבלת ההתקהלות הנוכחית על כנה (עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח).
  • נזכיר כי מותר למעסיק לערוך פגישות מקצועיות במקום העבודה בהשתתפות עד 50 אנשים, לרבות מי שאינם עובדיו, בתנאי שלא ניתן לקיימן באמצעיים דיגיטליים חלופיים, שלא יוגש אוכל למשתתפים, ושיישמר מרחק של שני מטרים בין הנוכחים או שתוצב מחיצה למניעת רסס.

---

ב.      בידוד לשבים לישראל

  • הוארכה עד ליום 5 במרס 2021 ההוראה שלפיה אדם ששב לישראל וחייב בבידוד יבצע את הבידוד במקום מטעם המדינה.[4]
  • נזכיר כי משך הבידוד יהיה 14 ימים ללא בדיקת קורונה, או 10 ימים למבצעים שתי בדיקות קורונה שתוצאותיהן שליליות. בקשות חריגות תיבחנה באופן פרטני על ידי ועדה של משרד הבריאות בנתב"ג.
  • בעלי תעודת מתחסן ומחלימים מחויבים בביצוע בדיקות לפני ועם הגעתם לישראל, אך אינם מחויבים בבידוד.

---

ג.       טיסות ומעבר בין מדינות

הגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה

תוקף ההגבלות על היציאה מישראל והכניסה אליה הוארך עד ליום 7 במרס 2021.[5] לפירוט המגבלות הקיימות ראו פרסומנו מן השבוע שעבר.

  • ישראלים השבים מחו"ל יחויבו בבידוד ביתי על פי הנחיות משרד הבריאות, לרבות בעניין בדיקות מקדמיות.[7] מי שאין באפשרותו לקיים בידוד ביתי יוכל לקיים את הבידוד במקום מטעם המדינה.
  • אזרחים מחוסנים או מחלימים יידרשו לעבור בדיקות אך לא יחויבו בבידוד, בדומה לקיים היום.
  • אזרחים מחוסנים יורשו לצאת מישראל במגבלת היקף טיסות שתקבע שרת התחבורה ותוך עמידה בתנאי משרד הבריאות. במקביל, תופעל ועדת חריגים ליציאה מישראל שתדון בבקשות של אזרחים שאינם מחוסנים המבקשים לצאת מישראל.
  • הוחלט להמשיך ולקדם אמצעים טכנולוגיים, ואת החקיקה הנדרשת לשימוש בהם, לצורך אכיפת בידוד ביתי. תזכיר חוק בנושא פורסם להערות הציבור.[8]

---

ד.      בג"ץ פסק כי תצומצם ההסתייעות בשירות הביטחון הכללי לצורך איתור מגעים של חולי קורונה[9]

  • ביום 1 במרס 2021 ניתן פסק דין בבג"ץ שקבע כי יש להגביל את ההסתייעות בשירות הביטחון הכללי לאיתורם של מי שעמדו במגע עם חולים מאומתים, וזאת בהתאם לעמדת הרשות להגנת הפרטיות.
  • בג"ץ קבע כי אם תבקש הממשלה להמשיך ולהסתייע בשירות הביטחון הכללי, עליה לגבש עד ליום 14 במרס 2021 קריטריונים מדידים שיקבעו את היקף ההסתייעות ויבטיחו כי היא תשמש כלי משלים למערך החקירות האפידמיולוגיות.
  • לפי פסיקת בג"ץ, אם תבקש הממשלה להסתייע בשירות הביטחון הכללי לאחר המועד האמור, היא תוכל לעשות זאת רק במקרים בהם חולה מאומת אינו משתף פעולה בחקירה האפידמיולוגית, או שלא מסר כלל דיווח על מגעים. 

---

ה.     הוארכה סמכות שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לאיתור מגעים של חולי קורונה[10]

הממשלה האריכה עד ליום 13 במרס 2021 את סמכות שירות הביטחון הכללי לבצע את פעולות הסיוע הבאות:[11]

  • לעבד מידע טכנולוגי לגבי חולה ולגבי האנשים שבאו במגע קרוב עמו, בנוגע לתקופה של עד 14 ימים לפני תאריך אבחונו כחולה ולפי ההנחיות המקצועיות של משרד הבריאות.
  • להעביר למשרד הבריאות את פרטי המידע הבאים, או חלק מהם, ככל שהדבר דרוש ואפשרי: לגבי חולה – נתוני מיקום בתקופה של עד 14 ימים לפני תאריך אבחונו כחולה; לגבי אנשים שבאו במגע עם חולה – נתוני זיהוי, התאריך והשעה שבהם היו במגע קרוב אחרון עם החולה והמיקום שבו התקיים אותו מגע.
  • פעולות הסיוע יתבצעו על בסיס מידע טכנולוגי בלבד המוחזק בידי השירות ובכפוף להגבלות הקבועות בחוק.[12] 
  • פעולות הסיוע יתבצעו באופן ממוכן ככל האפשר, תוך שמירה על פרטיותם וכבודם של החולה ושל האנשים שבו במגע קרוב עמו.

---

ו.        משרד המשפטים פנה לקבל מהציבור הצעות להקלת הרגולציה והביורוקרטיה כדי לסייע בהמרצת המשק

  • משרד המשפטים הודיע כי הוא עומד לצאת בשורה של צעדים שמטרתם לאפשר הקלה זמנית בנטל הרגולטורי וצמצום הביורוקרטיה בתקופה הקרובה.
  • על פי ההודעה, יתמקדו הצעדים בהקלה על עסקים קטנים ובינוניים.
  • משרד המשפטים מזמין את הציבור להציע הצעות ביחס לצעדים הרצויים, ובכלל זה בנושאים הבאים: חובות רגולטוריות, חובות דיווח, חובת ביצוע פעולות, פיקוח ואכיפה, חסמים לפעילות עסקית, קבלת אישורים, וקבלת פטורים.
  • את ההצעות ניתן להגיש עד ליום 18 במרס 2021.[13]

---

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

---

[1] הארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) 3980 (3.3.2021).

[2] סעיף 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 33), התשפ"א-2021.

[3] לפי אישורם של המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגו ושל המנהל הכללי של משרד הבריאות או נציגו, אם הדבר נדרש לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל, וראו סעיף 1 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 33), התשפ"א-2021.

[4] הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 6) (תיקון), התשפ"א-2021.

[5] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (תיקון מס' 3), תשפ"א-2021.

[6] שרי התחבורה והבריאות ימסרו דיווח בכל ישיבת קבינט ובהתאם לצורך ימליצו על שינויים.

[7] הבידוד ייאכף בצורה ממוקדת על ידי משטרת ישראל.

[8] תזכיר חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' ...) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל, התשפ"א-2021.

[9] בג"ץ 6732-20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' כנסת ישראל (פורסם בנבו, 1.3.2021).

[10] הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה) 3982 (3.3.2021).

[11] וראו סעיף 5 לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה), תש"ף-2020.

[12] וראו שם, בפרק ג'.

[13] הצעות ניתן להגיש באמצעות הלינק הבא.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more