רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 29-25 באוקטובר

29 באוקטובר, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2020

תוקף התקנות שבכותרת הוארך עד ליום 1 בנובמבר 2020.

בשעות אלה מתכנסת הממשלה על מנת לקבל החלטות בקשר להגבלות שיחולו על המשק החל מיום ראשון הקרוב, 1 בנובמבר 2020. על פי דיווחים שאינם רשמיים מסתמנת כוונה להמשיך את מגמת ההקלה ולאפשר פעילויות שונות במרחב הציבורי והפעלתם של בתי עסק, שהיו אסורות עד היום.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2020; הודעה על החלטת ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת לגבי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2020, לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 

  • הממשלה קבעה תיקון לתקנות שבכותרת שעיקריו במתן אפשרות להפעלתם של בתי ספר. הלמידה תתבצע בקפסולות קטנות וקבועות, בשטח פתוח, תוך שמירה על מרחקים, עטיית מסכה והוראות נוספות.
  • ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת החליטה לממש סמכותה ולפסול תקנות אלו.

נכון למועד כתיבת שורות אלו טרם התקבל נוסח המוסכם על הממשלה ועל הכנסת ביחס לתקנות העוסקות במוסדות חינוך. 

מסתמן כי המתווה שיתקבל יכלול הוראות בקשר לכיתות והגילאים שבהם תותר פעילות, וכן לאופן קיום הפעילות, לרבות: עריכתה בשטח פתוח; בקבוצות קבועות עם מספר מוגבל של תלמידים, ולכל קבוצה יוקצו אנשי צוות קבועים; יתכן שתֵאסר פעילות הכוללת מגע; ייקבעו הוראות בקשר לשמירת המרחק בתוך הקבוצה ובין קבוצה אחת לאחרת; חובת עטיית מסכה בזמן הפעילות בקבוצה ובנסיעה בהסעה תוחל, ככל הנראה, גם על תלמידים מתחת לגיל 7 שאינם חבים בעטיית מסכה ברגיל, והכל כפי שיקבע.

צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (הארכת התקופה הקובעת) (תיקון), התשפ"א-2020

התקופה הקובעת שנקבעה בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון), התש"ף-2020 – הוארכה עד ליום 30 בנובמבר 2020.

  • משמעות התיקון היא כי מפעיל טיסה או מארגן, כהגדרתם בחוק, אשר ביטלו טיסה שהייתה אמורה להיערך בתקופה הקובעת, יהיו רשאים לבצע השבת תמורה לנוסע תוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה.

תקנות התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (סדרי הדין והמינהל בוועדת הערר), התשפ"א-2020 

תקנות מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 הקובעות את סדרי הדין ואת אופן פעולתן של ועדות ערר שהוקמו מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי.

  • חוק התכנית לסיוע כלכלי קבע כי תוקם ועדת ערר אשר תדון בעררים שיוגשו בנוגע למענקי סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות. כפי שפירטנו בעבר, גובה המענק תלוי בגובה המחזור השנתי של העסק ובעמידה בתנאים שנקבעו בחוק ובתיקון לו מיום 30 בספטמבר 2020.

אלו עיקרי הוראות סדרי הדין ואופן פעולתן של ועדות הערר מכוח חוק התכנית הכלכלית לפי התקנות:

  • כתב ערר יוגש באמצעות דואר אלקטרוני או טופס מקוון, אשר יופיעו באתר האינטרנט של משרד המשפטים. ראש בית הדין רשאי לאשר הגשת כתב ערר בדרכים אחרות, אם התקיימו טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.
  • ועדת הערר רשאית למחוק או לדחות את הערר על הסף; להיענות לבקשת העורר לתת הארכת מועד על מועדי הגשת הערר הקבועים בחוק; ולתת הוראות לצדדים בקשר לבירור הערר.
  • בערר שלא נדחה על הסף והוגש לו כתב תשובה, רשאית ועדת הערר לדון ולהחליט על סמך הראיות שהוגשו לה מבלי לקיים דיון, וכן רשאית לקבוע כי יתקיים דיון בערר.
   • דיון בערר יתקיים באמצעיים טכנולוגיים, אלא אם כן מצא יו"ר הוועדה כי יש בכך כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינם של הצדדים.
  • ערעור על החלטת ועדת ערר יוגש לבית המשפט לעניינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא מקום העסק העיקרי שבענייננו הוגש הערעור.

הממשלה אישרה את התוכנית של שרי האוצר והתיירות להרחבת הסיוע לענף המלונאות בעקבות משבר הקורונה

בהמשך להחלטת הממשלה על השבתתו המלאה של ענף התיירות במסגרת הסגר השני, אישרה הממשלה תכנית אשר תאפשר גם לבתי מלון קטנים לקבל סיוע ייעודי נוסף, מעבר לסיוע שניתן לכלל העסקים במשק.

הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה)

הכרזה לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, הממשיכה הכרזה קודמת מיום 7 באוקטובר 2020.

  • הממשלה הכריזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה מיום 29 באוקטובר 2020 ועד ליום 18 בנובמבר 2020.

הכרזה על הגבלת דיונים בנוכחות כלואים לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה); הכרזה על הגבלת דיונים בנוכחות עצורים או אסירים לפי החוק האמור 

הכרזות של שר המשפטים, השר לביטחון פנים, ושר הביטחון, מכוח חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.

  • על פי ההכרזות, רק חלק מהדיונים בבתי המשפט ובבתי הדין הצבאיים יתקיימו בנוכחות עצורים או אסירים. לנשיא בית המשפט או בית הדין הצבאי, או לסגניהם, נתונה הסמכות להורות אילו דיונים ייערכו בנוכחות עצור, אסיר, או כלוא, וזאת בהתאם לסדר העדיפויות המפורט בחוק.
  • תוקף ההכרזות עד ליום 11 בנובמבר 2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more