רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 30 באוגוסט – 10 בספטמבר

10 בספטמבר, 2020

הארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה); תיקון הכרזה על אזורים כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

ההכרזה על מצב חירום המאפשרת את קביעתן של תקנות והוראות מכוחו של חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף-2020 ("חוק סמכויות מיוחדות") הוארכה עד ליום 5 בנובמבר 2020.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 4) (תיקון), התש"ף-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות) (תיקון מס' 5), התש"ף-2020 

נקבעו הנחיות חדשות להגבלת פעילות, על פי סיווג לאזורים: "אדום", "כתום", צהוב" ו-"ירוק", כתלות ברמת התחלואה בהם (הנחיות המכונות "תכנית הרמזור"), אשר נכנסו לתוקף ביום 6 בספטמבר 2020. להלן עיקריהן:

מגבלת התקהלות:

תוכן המגבלה נקבע לפי סיווג האזור בו נערכת ההתקהלות, כדלהלן:

רשימת האזורים פורסמה בתוספת הרביעית לתקנות שבכותרת ומשרד הבריאות פרסם פילוח אינטראקטיבי של ישובים בישראל לפי תוכנית הרמזור באתר האינטרנט שלו.

  • בנוסף למגבלות המפורטות בטבלה ("מגבלת ההתקהלות הכללית") נקבעו מגבלות ייחודיות למקומות הבאים לפי אופיים:
    • מגבלת התקהלות בקניון, מוזאון, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת ומקום מהמקומות הקדושים – לא יותר מאדם לכל 7 מ"ר.
    • מגבלת התקהלות בחנות למכירת מוצרי מזון, היגיינה או בית מרקחת – לא יותר מאדם לכל 7 מ"ר, או מגבלת ההתקהלות הכללית, לפי המקל מהשניים.
    • באירוע המתקיים גם במבנה וגם בשטח פתוח, תחול המגבלה לעניין שטח פתוח.
  • מגבלת ההתקהלות הכללית אשר נקבעה בקשר לאזור אדום משמשת גם כמגבלה המחמירה ביותר להתקהלות מותרת בשאר האזורים. כך למשל, במקום הפתוח לציבור בו לא ניתן להקצות 4 מ"ר לכל אדם, בכל אזור שהוא, עדיין תותר התקהלות של 10 אנשים במבנה ו-20 אנשים בשטח פתוח, ובלבד שתתאפשר שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
  • במקום ציבורי או עסקי, במבנה בעל כמה כניסות נפרדות, אשר מתקיימת בו פעילות בהושבה בלבד, ניתן לחלק את שטח ההתקהלות למתחמים שונים, בהתאם למספר הכניסות הקיימות באותו מבנה.

בכל אחד מהמתחמים תחול מגבלת ההתקהלות הכללית בנפרד, וזאת בכפוף לתנאים הבאים ובהתאם להוראות משרד הבריאות: החלוקה למתחמים תהיה בהתאם למספר הכניסות, כך שבכל מתחם ישהו הנכנסים מאותה כניסה; הפעילות במתחם תהיה בהושבה במקומות מסומנים, ובין אנשים שאינם גרים באותו מקום יישמר מרחק של שני מטרים, ולכל הפחות – כיסא ריק; לא יוגש מזון; בין המתחמים יישמר מרחק של שני מטרים לפחות, וייערך סימון פיזי ביניהם; ימונה ממונה קורונה למקום, וימונו סדרנים לשמירת החלוקה למתחמים; מספר השוהים בכל המבנה לא יעלה, בסך הכול, על 1,000 אנשים ("חלוקה למתחמים במקום הפתוח לציבור").

  • נאסרה הגשת מזון, למעט שתייה, בכל מקום שזה לא עצם עיסוקו.
  • בוטל האיסור בתקנות על הפעלתם של ברים ופאבים.

בתי תפילה:

  • מגבלת ההתקהלות הכללית חלה על מקום בו נערכות תפילות.

נקבעו הוראות מיוחדת בנוגע לתפילות בחודש אלול ובחגי תשרי:

  • במבנה לתפילה ששטחו עולה על 40 מ"ר, תחול מגבלת ההתקהלות הרלוונטית לצבע האזור, כפול שתיים וכפול מספר הכניסות (ככל שהמתחם מחולק), ובתנאי כי ההתקהלות לא תעלה על יחס של אדם אחד ל-4 מ"ר ועל 1,000 אנשים בסך הכול, בכפוף להוראות משרד הבריאות, ולתנאים דלהלן ("מגבלת התקהלות בבתי תפילה"):
    • התפילות תתקיימנה בהושבה בקבוצות קבועות; יישמר, ככל האפשר, מרחק של שני מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום; יוצבו שלטים כמפורט בתקנות; ימונה ממונה קורונה למקום.
    • ניתן לערוך חלוקה למתחמים במבנה לתפילה, שבכל אחד מהם תחול מגבלת ההתקהלות בבתי תפילה בנפרד, בכפוף לתנאים האמורים ובאופן הבא: לכל מתחם תוקצה כניסה נפרדת למבנה; בכל מתחם ישהו בקבוצות קבועות; לכל מתחם יוקצה פקח כניסה; כל מתחם יסומן באמצעות מחיצות קשיחות או ניילון בצורה שלא תאפשר מעבר; יישמר מרחק של שני מטרים בין מתחם אחד למשנהו.
  • במבנה באזור אדום ששטחו עולה על 240 מ"ר תתאפשר התקהלות של עד 20 אנשים; במבנה כאמור, בעל שתי כניסות ויותר – תתאפשר התקהלות של עד 30 אנשים סך הכול, ובכפוף לחלוקה למתחמים במבנה לתפילה.
  • בשטח פתוח, בכל אחד מהאזורים שהוגדרו במגבלת ההתקהלות הכללית, ניתן ליצור מתחמים נפרדים באופן הבא: בכל מתחם ישהו קבוצות קבועות של עד 20 אנשים; ימונו ממונה קורונה וסדרנים; כל מתחם יתוחם בחבל או בסרט סימון; יישמר מרחק של שני מטרים בין מתחם אחד למשנהו; בתוך המתחם יישמר, ככל האפשר, מרחק של שני מטרים בין אנשים שאינם גרים באותו מקום.
  • בכל מקום בו נערכות תפילות שמספר השוהים הכולל בהם עולה על 250 אנשים, יש להעביר מראש תשריט לאישור הרשות המקומית וללשכת הבריאות המחוזית.

גן אירועים:

  • ניתן לקיים אירועים בגן אירועים הממוקם באזור ירוק או צהוב, ובתנאי שלא יתקיימו אירועים בהשתתפות של מעל 100 אנשים, למעט עובדי המקום ונותני שירותים.
  • אירועים יתקיימו בשטח פתוח בלבד, בהושבה וללא ריקודים, והכל בכפוף להוראות משרד הבריאות.

אירועים מאורגנים בישיבה:

  • אירועים מאורגנים יתקיימו בישיבה במקומות מסומנים, בשמירת מרחק של שני מטרים בין אנשים שאינם גרים יחד, ובהפרדה למתחמים בהתאם לחלוקה למתחמים במקום הפתוח לציבור.
  • מספר השוהים יהיה בהתאם למגבלת ההתקהלות הכללית, לפי האזור, ובהתקיים מתחמים, תחול מגבלת התקהלות בכל מתחם בנפרד.
  • הרשות המקומית מוסמכת לאשר קיום מופעים של עד 500 אנשים, בתנאי שמדובר באזור ירוק או צהוב, ובתנאי כי אישור כאמור יינתן בהתאם להוראות משרד הבריאות. מקום בו מדובר במופעים של יותר מ-500 אנשים, דרוש גם אישור מנכ"ל משרד הבריאות.

פרטיות:

  • מבקר במקום שהכניסה אליו נעשית בהזמנה מראש או באמצעות זיהוי, וכן מבקר באירועים מאורגנים בישיבה או בגן אירועים, ימסור את מספר הטלפון שלו לשם חקירה אפידמיולוגית, אם תידרש.
  • מחזיק מקום כאמור ישמור מלבד הרשימה טלפונית את הפרטים הבאים, אם הם זמינים לו: שם המבקרים; זמן הגעתם ועזיבתם את המקום; ומקום מושבם.
  • רשימה זו תימסר למשרד הבריאות, לבקשתו, ולשם ביצוע חקירה אפידמיולוגית בלבד.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש"ף-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה) (תיקון), התש"ף-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה) (תיקון מס' 2), התש"ף-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה) (תיקון מס' 3), התש"ף-2020

תקנות חדשות הקובעות את האופן בו הותר לקיים פעילות במוסדות חינוך, ואלו עיקריהן:

 • מוסדות חינוך באזור אדום: מוסד חינוך הנמצא באזור אדום – כפי שהוגדר בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), התש"ף-2020 ("תקנות הגבלת פעילות") – לא ייפתח לתלמידים, למעט:
    • פתיחת מוסד לשם ביצוע בחינות בגרות;
    • מוסדות חינוך מיוחד ומסגרות לנוער בסיכון כנקבע בסעיף 10(ג) לחוק סמכויות מיוחדות.
 • מוסדות חינוך שלא באזור אדום; הפעילות תתקיים כסדרה, למעט החריגים הבאים:
    • כיתות ג-ד, הלמידה תתקיים בכיתה אורגנית של עד 18 תלמידים.
    • כיתה ה ומעלה, הלמידה תתקיים בכיתה אורגנית של עד 18 תלמידים, ניתן לקיים את הלמידה גם מחוץ לבית הספר במבנים אחרים שיאושרו על ידי משרד החינוך. אם לא ניתן לקיים למידה כאמור, ניתן לקיים למידה מהבית, ובלבד ששני ימי לימוד לפחות יתקיימו שלא בלמידה מהבית.
    • חטיבות ביניים ותיכונים, הלמידה תתקיים בקבוצות של עד 18 תלמידים וכל תלמיד יוכל להימנות בחמש קבוצות קבועות (כיתה, מגמה או הקבצה) לכל היותר.
    • נקבעו מקרים שבהם תתאפשר חריגה ממגבלת 18 התלמידים בקבוצה או בכיתה, כמפורט בתקנות.
 • בחינות: בחינות בגרות, ובחינות אחרות כפי שהוגדרו בתקנות, תתקיימנה באופן הבא:
    • בכיתה של עד 60 מ"ר – עד 15 אנשים.
    • בכיתה של 150-60 מ"ר – עד 25 אנשים.
    • בכיתה של מעל 150 מ"ר – עד 50 אנשים.

מנהל המוסד אחראי על קביעתם של נהלי עבודה לקיומן של תקנות אלו, כמפורט להלן:

  • הצהרת בריאות: מנהל המוסד יסדיר מנגנון לקבלת הצהרת בריאות חתומה בידי האחראי על התלמיד לפני תחילת כל יום. בהיעדר הצהרה, צוות המוסד יצור קשר עם האחראי ויתשאל אותו. בהיעדר אפשרות ליצור, קשר יבצע צוות המוסד מדידת חום ויתשאל את הילד, בהתאם לרמת הבנתו ומצבו הרגשי.

מנהל המוסד יסדיר מנגנון חלופי ונוסף לקבלת הצהרת בריאות חתומה בידי תלמיד הכשיר למסור הצהרה בעצמו ובתנאי שהתלמיד סיים כיתה י או שגילו מעל 16. בהיעדר הצהרה, צוות המוסד יבצע מדידת חום ויתשאל את התלמיד בהתאם לרמת הבנתו ומצבו הרגשי.

  • הצהרת בריאות יכול שתוגש באמצעים דיגיטליים ייעודיים.
  • הצהרת בריאות תימחק תוך 24 שעות.
 • כניסה למוסד:
    • כניסתם של אנשים שאינם תלמידים מותנית בעמידתם בהוראות התקנות: כניסת חבר צוות המוסד תלויה בהגשת הצהרת בריאות על ידו; כניסת גורם הנכנס למוסד החינוך למילוי סמכות על פי דין אחר מותנית בעריכת תשאול ובמדידת חום; כניסת גורם אחר מותנית באישור מנהל המוסד, בהתאם לנסיבות מצומצמות הקבועות בתקנות, בעריכת תשאול ובמדידת חום.
    • מנהל המוסד לא יתיר כניסה לאדם המפר חובת עטיית מסכה, ולאדם שעולה מהתשאול שנערך לו כי היו לו תסמינים או שהוא חב בבידוד. אם תלמיד קטין חש בתסמינים, הוא יורחק משאר התלמידים ויימסר דיווח לאחראי עליו לצורך פינויו.
 • עטיית מסכה:

מנהל המוסד יעשה ככל האפשר להבטיח עטיית מסכה על ידי החייבים בכך בזמן שהותם במוסד. בנוסף לפטורים מעטיית מסכה שנקבעו בסעיף 3ה לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("צו בידוד בית"), גם המפורטים מטה פטורים מעטיית מסכות:

  • עובדי מוסד חינוך המלווים תלמידים בגן ילדים.
  • תלמידי כיתות א-ב.
  • תלמידי כיתה ג בזמן השיעורים.
 • שמירת מרחק:

מנהל המוסד יבטיח, ככל הניתן, כי מקום הפעילות מאפשר שמירת מרחק של שני מטרים בין השוהים בו, וכי מרחק שני המטרים נשמר בפועל.

 • בפעולות המחייבות מגע, דוגמת פעילות ספורט, אין חובה לוודא שמירת מרחק בפועל אבל חובה לקיים את הפעילות, ככל הניתן, במקום המאפשר שמירת מרחק של שני מטרים.
 • התקהלות:

מנהל המוסד יבטיח כי לא תתקיים התקהלות, כהגדרתה בתקנות הגבלת פעילות, שלא במסגרת הקבוצות הקבועות. 

 • קבוצות אורגניות:

ככל האפשר, יוקצו מקומות ישיבה קבועים במסגרת פעילות במבנה סגור ויוקצו אנשי צוות קבועים לכל כיתה. במקרה בו מעביר הפעילות הוא מפעיל חיצוני הוא רשאי לעבור בין 6 קבוצות ביום לכל היותר.

 • מתחמים:

במוסד חינוך בו מתקיימת פעילות בקבוצות קבועות, יקצה מנהל המוסד מרחבי פעילות נפרדים ויצמצם שימוש במרחבים משותפים; מנהל המוסד יקצה מתקנים, דוגמת שירותים, נפרדים; ויקבע זמני הפסקה ושהייה בחצר נפרדים.

 • הסעות:

הפעלת רכב במסגרת פעילות מוסד החינוך, או בדרך אליו ובחזרה ממנו, תעשה בהתאם למפורט בתקנות, לרבות: מקומות קבועים; עטיית מסכה; הקפדה על חיטוי ואוורור ההסעה.

 • חשש להדבקה:

נקבעו הוראות פעולה למקרה בו נוצר חשש להדבקה. ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות או רופא מחוזי רשאי להורות למפעיל של מוסד לסגור את המקום, כולו או חלקו, אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה, לתקופה הדרושה לשם מניעת הדבקה בנגיף בשל שהייה באותו מקום, או לשם עריכת חקירה אפידמיולוגית, ובלבד שסגירתו לשם עריכת חקירה כאמור לא תעלה על 72 שעות, ובמקרים מיוחדים ולפי הוראה של ראש השירות – על 120 שעות.

 • צהרון:

פעולת צהרון תעשה בשמירה על אורגניות הכיתה, ועל אורגניות החברים בקבוצה. מספר התלמידים לא יעלה על 35, וזאת בתנאי שהם חברים בלא יותר מ-3 כיתות שונות.

 • טיול:

נקבעו הוראות לשמירת אורגניות הקבוצות בטיול ובלינה.

 • מזון:

נקבעו הוראות בקשר לאופן הגשת מזון וצריכתו במוסד חינוך.

  • מנהל המוסד יידע את כל השוהים והמבקרים במוסד – ולעניין אדם שיש עליו אחראי לפי חוק, גם את האחראי עליו – בדבר ההוראות שניתנו לפי תקנות אלו.
  • מנהל המוסד יגיש הצהרה למשרד הממשלתי המפקח על המוסד על עמידה בהוראות תקנות אלו.
  • מנהל המוסד ינחה את עובדיו להקפיד על הוראות ההיגיינה, בעצמם, ובפעילות התלמידים, והכל בהתאם למפורט בתקנות.
  • בעל המוסד, כהגדרתו בתקנות, אחראי לביצוע ולאספקת חומרי מגן וחומרי ניקוי ולקביעת תכנית היגיינה כוללת, לרבות: מועד הניקוי; בחירת חומר הניקוי; קביעת מרחבי הניקוי; אוורור מקום הפעילות; הוספת פחי אשפה, חומרי ניקוי ונייר ניגוב במידה מספקת, והכל בהתאם למפורט בתקנות.

הכרזה על אזורים כאזורים מוגבלים לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020

ועדת השרים להכרזה על אזור מוגבל הכריזה על 38 ישובים (או שכונות בהם), המפורטים בהכרזה, כאזור מוגבל לפי חוק סמכויות מיוחדות. תוקף ההכרזה הינו מיום 8 בספטמבר 2020 ועד ליום 15 בספטמבר 2020.

  • החל מהשעה 19:00 בערב ועד לשעה 5:00 בבוקר חלות באזורים שהוכרזו מוגבלים המגבלות הבאות:
    • היציאה ממקום המגורים, למרחק העולה על 500 מטרים אסורה, אלא אם היא נעשית לצורך יציאה למקומות או לצרכים חיוניים המפורטים בסעיף 16 לחוק סמכויות מיוחדות, או לצורך השתתפות בפעילות של מוסד חינוך שהותרה בתוך תחומי האזור המוגבל.
    • בתי עסק ייסגרו’ למעט חנות למכירת מזון שאינה בית אוכל, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
  • על האזורים המנויים בהכרזה שבכותרת, שמערכת החינוך בתחומם לא נסגרה בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש"ף-2020 ("תקנות מוסדות חינוך"), יחולו בנוסף למגבלות לעיל גם המגבלות המוטלות על מוסדות חינוך המצויים באזור אדום.
  • מגבלת ההתקהלות באזורים המנויים בהכרזה שבכותרת תהא בהתאם למגבלת התקהלות הקבועה באזור אדום, אף אם לא הוגדרו כאזור אדום בתקנות הגבלת פעילות.

חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 34), התש"ף-2020 

תיקון פקודת בריאות העם, 1940 ("הפקודה") קובע את ההוראות המסדירות את אכיפת צווי הקורונה חלף התקנות שפקעו. בתקופת הכרזת שר הבריאות על נגיף הקורונה כמחלה מדבקת מסוכנת לפי סעיף 20 לפקודה יחולו ההוראות שנקבעו בפקודה, ואלו עיקריהן:

  • יינתן קנס מינהלי, בשיעור הנקוב בתקנות, למפר את החובות שנקבעו בצו בידוד בית: חובת בידוד; חובה בקשר לאיסור הגעה למקום בתחבורה ציבורית; חובת דיווח; וחובת עטיית מסכה.
  • עבירה מינהלית לפי חוק זה לא תהווה פרט רישום פלילי.
  • התיקון קובע מי הם הגורמים המוסמכים להטיל קנס וקובע חובת דיווח של מינהלת האכיפה על ביצוע האכיפה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

התיקון הסדיר בפקודה את הסמכויות הנדרשות לחקירה אפידמיולוגית בעת ההכרזה על נגיף הקורונה כמחלה מדבקת:

  • חוקר אפידמיולוגי רשאי לדרוש מכל אדם למסור לו שם פרטי; שם משפחה; מספר זהות ומספר מזהה אחר; מספר טלפון ומספר טלפון אחר שבאפשרותו לסייע ביצירת קשר עמו; רשימת עובדים או שוהים במקום; וכל ידיעה קשורה – כדי לסייע באיתור הזמן והמקום בהם שהה חולה בקורונה וזהות מי שבא עמו במגע.
  • התיקון מגדיר מיהו חוקר אפידמיולוגי, מי הם הגורמים הרשאים לסייע לו, ומה הן סמכויותיהם.
  • מידע שנאסף מכוח הוראות אלו יישמר במערכות המידע של משרד הבריאות וישמש לצורך חקירה אפידמיולוגית בלבד.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 31), התש"ף-2020

התיקון קבע הוראת שעה הממשיכה את מגמת ההקלה על מעבר בין מדינות שהחלה בתיקון מס' 29:

  • הוראת שעה, שתוקפה מיום 31 באוגוסט 2020 ועד ליום 15 בספטמבר 2020, הקובעת כי אדם החוזר מאחת מהמדינות שפורטו בתוספת לתקנות שבכותרת ביום יציאתו מהארץ, אינו מוגדר "חוזר" לעניין חובת בידוד; ובלבד כי מדובר באזרח או תושב ישראל או באדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, וכי הוא לא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל.
  • ואלו המדינות המפורטות כיום בתוספת לתקנות: אוסטריה; אוסטרליה; אורגוואי; איחוד האמירויות; איטליה; אירלנד; אסטוניה; בולגריה; בריטניה; גאורגיה; גרמניה; דנמרק; הונג קונג; הונגריה; טיוואן; יוון; ירדן; לטביה; ליטא; נורבגיה; ניו זילנד; סינגפור; סלובניה; פורטוגל; פינלנד; קנדה; קפריסין; קרואטיה; רואנדה; תאילנד.
  • מי ששב לישראל במהלך 14 הימים שלפני תחילת הצו מאחת המדינות האמורות, ולא שהה בימים אלה במדינה זולתן, לא ייחשב אף הוא ל"חוזר" לעניין חובת בידוד.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) (תיקון מס' 19), התש"ף-2020 

בוצעו מספר תיקונים בהוראות הצו שעיקרם התאמה לאשר נקבע בתקנות מוסדות חינוך, בין היתר:

  • נקבעו חובות לעניין עטיית מסיכה.
  • נקבע חריג לחובת הגשת הצהרת בריאות, במקרה של לומדים במוסד חינוך עם פנימייה, שם תתבצע בדיקה יומית על ידי אחראי שימונה לכך.
  • הצו שבכותרת הוארך עד ליום 15 בספטמבר 2020.

תקנות העיריות (מכרזים) (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020; צו המועצות המקומיות (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020; צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה מס' 2), התש"ף-2020; (תיקון)

הוראת שעה בנוגע לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987, שתוקפה עד ליום 1 בנובמבר 2020. להלן עיקריה:

  • נקבע כי עירייה, מועצה מקומית, ומועצה אזורית רשאיות להתקשר בחוזה ללא מכרז בהתקשרות המשך בתנאים זהים או מיטיבים עם הרשות, בתנאי שקיומו של מכרז חדש כרוך בקשיים הנובעים מהתמודדות העירייה עם התפשטות מגפת הקורונה ("התקשרות המשך").
  • התקשרות המשך תעשה לתקופת זמן המינימאלית הנדרשת, ולא יותר ממשך ההתקשרות הראשונה ומשווייה. התקשרות המשך תהיה ללא יותר מ-6 חודשים למעט מקרים חריגים בהם רשאית ועדת המכרזים לאשר התקשרות לעד 12 חודשים.
  • הוראת השעה מתייחסת לקיומן של התקשרויות המשך דומות אשר נעשו מכוחן של הוראות שעה קודמות בקשר לעיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, וקובעת כי יראו את תקופת התקשרות ההמשך ושווייה ככוללים גם את תקופת כל התקשרות המשך קודמת ושווייה.

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק בשל התמשכות משבר הקורונה) (מס' 2), התש"ף-2020

שר המשפטים קבע תקנות המסייגות את תחולתו של חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981, במהלך תקופת החירום בשל המאבק בהתפשטות מגפת הקורונה. עיקרן:

  • שיקים שסורבו החל מיום 23 ביוני 2020 ועד ליום 10 באוגוסט 2020 לא יבואו בחשבון לעניין הגבלת חשבון והגבלת לקוח כאמור בסעיף 2(א) לחוק שיקים ללא כיסוי; אם נעשתה הגבלה כאמור עובר לתיקון תקנות אלו – היא בטלה.

חוק ההוצאה לפועל (הקפאת הגבלת רישיונות נהיגה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התש"ף-2020

הוראת שעה שתוקפה עד ליום 27 בפברואר 2021 הקובעת כי:

  • בתקופת הוראת השעה לא תוטל על חייבים מגבלה על קבלה, החזקה או חידוש של רישיון נהיגה מכוח סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.
  • מגבלה על החזקת רישיון נהיגה שנכנסה לתוקף עובר לפרסום הוראת השעה לא תחול עד לסיומה, ועם סיום תקופת הוראת השעה תשוב לתחולתה.

הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה) 

הכרזה לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.

  • הממשלה הכריזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה מיום 2 בספטמבר 2020 ועד ליום 22 בספטמבר 2020.

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020

  • תיקון הממשיך תיקונים קודמים בנושא, המרחיב את מגבלת ההוצאה הממשלתית, והפעם לצורך מימון עלויות ההתאמות לפתיחת מערכת החינוך לפי ההגבלות הנדרשות להתמודדות עם מגפת הקורונה.

חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 5) 

  • תיקון נוסף לחוק-יסוד: משק המדינה, הקובע את מגבלות התקציב בקשר להתמודדות המדינה עם מגפת הקורונה, כל עוד אין תקציב קבוע. התיקון נחקק על רקע חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 20), התש"ף-2020.

הודעה מעודכנת לציבור בנושא ייפוי כוח מתמשך, ייפוי כוח רפואי, מסמך הבעת רצון והנחיות מקדימות לאפוטרופוס

  • הודעת עדכון המפרטת את אופן עריכת או חתימת ייפוי כוח מתמשך בתקופת הקורונה, לרבות בהיוועדות חזותית, ואת הממשק מול אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים בכל הקשור להפקדתם, הפעלתם ופקיעתם של מסמכים מהסוג שבכותרת בתקופת הקורונה.

הכרה על הגבלת דיונים בנוכחות עצורים או אסירים לפי חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

הכרזה של שר המשפטים והשר לביטחון פנים בהתאם לחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.

  • לפי ההכרזה, רק חלק מהדיונים בבתי המשפט יתקיימו בנוכחות עצורים או אסירים, בהתאם להוראות על הגבלה חלקית לפי סעיפים 3 ו–4 לחוק האמור. לנשיא בית המשפט, או סגנו נתונה הסמכות להורות אילו דיונים ייערכו בנוכחות עצור או אסיר, וזאת בהתאם לסדר העדיפויות המפורט בסעיף 4 לחוק.
  • תוקף ההכרזה מיום 9 בספטמבר 2020 ועד ליום 6 באוקטובר 2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more