רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 30-26 ביולי

31 ביולי, 2020

הודעה מס' 3 על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020; הודעה מס' 4 על החלטת ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה לפי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020; צו לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (שינוי התוספת לחוק) (מס' 4), התש"ף-2020

  • ועדת הכנסת המיוחדת לעניין נגיף הקורונה, אשר מוסמכת על פי חוק לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, לבטל איסורים הנקבעים על ידי הממשלה בצו מכוח חוק זה, הורתה כי:
   • איסור הפעלת חדרי כושר שנקבע בצו – בטל.
   • איסור הפעלת בתי אוכל שנקבע בצו – בטל. על כן, פעילות מסעדות מותרת כעת בקיבולת של 20 סועדים בתוך מבנה, ו-30 סועדים בשטח פתוח. הממשלה קבעה בצו חדש הוראה המתייחסת לבתי מלון בלבד, על פיה בבתי אוכל בבית מלון תפוסת המקום לא תעלה על 35%.
   • איסורי פעילות שנקבעו לסופי השבוע, לעניין פתיחת גני חיות, מוזיאונים, רכבל ואטרקציות תיירותיות – בטלים. בתי העסק שפעילותם בסוף שבוע נותרה אסורה הם: חנות שאינה לממכר מוצרי מזון; בית מרקחת; מעבדה לתיקון מוצרים אלקטרוניים; מספרה; ספריה; קניון ושוק קמעונאי.
  • חוק סמכויות מיוחדות שפורסם בשבוע שעבר, העביר את סמכות הביטול של החלטות הממשלה לידי ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת.

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

חוק רחב הקובע שורה של הטבות כלכליות לציבור, אשר יפורטו להלן.

הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית

  • נקבע תיקון לחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992, המתיר לממשלה להגדיל את סכום הוצאותיה בשנים 2021-2020 לשם התמודדות עם נגיף הקורונה.

תיקון הוראת השעה שנקבעה בחוק הביטוח הלאומי (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 216) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-2020

  • התקופה הקובעת לקבלת דמי אבטלה נתחמה עד ליום 30 ביוני 2021 או 30 ימים לאחר המועד בו פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי בתקופת הקורונה פחת מ-7.5%, לפי המוקדם ("התקופה הקובעת").
  • התיקון להוראת השעה קובע כי החל מ-30 ימים לאחר המועד בו פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי פחת מ-10% אך לא מ-7.5%, ובלבד שפרסום זה נעשה לאחר יום 16 באוגוסט 2020, יהיו דמי האבטלה מאז ועד לתום התקופה הקובעת בשיעור של 90% משהיו קודם לכן.
  • נקבעו הנחיות ותיקונים בקשר לרישום בלשכת התעסוקה ובקשר לחישוב דמי האבטלה, והכל כמפורט בפרק ב' לחוק. קוצרה תקופת החל"ת המינימלית המזכה בדמי אבטלה ונקבע כי החל מאוגוסט 2020, ניתן לקבל דמי אבטלה גם בגין חל"ת של 14 ימים (חלף 30 ימים).
  • נקבע כי סכום דמי האבטלה המשולמים למשתתפים בהכשרה מקצועית (בהתאם לס' 173 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995) יעמוד על ההפרש בין הסכום המשולם להם בהכשרה המקצועית לבין מלוא סכום דמי האבטלה שהיו זכאים לקבל לו היו מובטלים, זאת במקום 70% מההפרש האמור בלבד.
  • תוקפה של הוראת השעה הוארך עד ליום 31 באוקטובר 2021.

תיקון חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020

  • התקופה הקובעת לקבלת מענק הסתגלות לבני 67 ומעלה הוארכה עד ל-30 ביוני 2021, או 30 ימים לאחר המועד בו פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי פחת מ-7.5%, לפי המוקדם. בכל מקרה, התקופה לא תסתיים לפני 31 בדצמבר 2020 ("התקופה הקובעת").
  • נקבע כי אם פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הבלתי מועסקים החודשי פחת מ-10% אך לא מ-7.5%, יעמוד המענק בגין התקופה שתחילתה 30 יום לאחר פרסום זה, או ביום 1 בינואר 2021 – לפי המאוחר, ועד לתום התקופה הקובעת, על 90% משהיה קודם לכן.
  • חלף הוראות קודמות שקבעו זכאות למענקים עד למחצית הראשונה של חודש אוגוסט 2020, נקבעו הוראות הממשיכות את הוראות מתן המענק גם מחודש אוגוסט 2020 ועד לתום התקופה הקובעת. נזכיר כי סכומי המענק משתנים בהתאם להכנסת הזכאי, והם נעים בטווח שבין 1,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח למענק חודשי.

תיקון חוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994

  • הורחב היתר המשיכה מפיקדון חיילים משוחררים לשימוש לכל מטרה.

מענקי סיוע

  • עצמאי או שכיר בעל שליטה בחברת מעטים, בעל הכנסה שנתית חייבת של עד 651 אלף ש״ח בשנה שחווה ירידה במחזור של לפחות 40%, יקבל אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021, מענק עד לגובה של 15,000 ש״ח, והכל כמפורט בפרק ה' לחוק.
  • מענק השתתפות בהוצאות קבועות יינתן לעסקים ועצמאיים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ש״ח, כתלות בגובה המחזור השנתי של העסק. ניתן לקבל את המענק אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021. סכומי המענק הם כדלקמן:
   • עסק בעל מחזור שנתי של עד 100 אלף ש"ח – ובלבד שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 40% בהשוואה לתקופה המקבילה – זכאי למענק של 3,000 ש"ח לכל חודשיים.
   • עסק בעל מחזור שנתי של  200-100 אלף ש"ח – ובלבד שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 40% בהשוואה לתקופה המקבילה – זכאי למענק של 4,000 ש"ח לכל חודשיים.
   • עסק בעל מחזור שנתי של 300-200 אלף ש"ח – ובלבד שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 40% בהשוואה לתקופה המקבילה – זכאי למענק של 6,000 ש"ח לכל חודשיים.
   • עסק בעל מחזור שנתי של 300 אלף ש"ח ועד 100 מיליון ש"ח – ובלבד שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 40% בהשוואה לתקופה המקבילה – זכאי למענק החזר הוצאות קבועות של עד 500 אלף ש"ח לכל חודשיים.
   • עסק בעל מחזור שנתי של 200-100 מיליון ש"ח – ובלבד שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 60% בהשוואה לתקופה המקבילה – זכאי למענק החזר הוצאות קבועות של עד 500 אלף ש"ח לכל חודשיים.
   • עסק בעל מחזור שנתי של 400-200 מיליון ש"ח – ובלבד שמחזור מכירותיו ירד בלפחות 80% בהשוואה לתקופה המקבילה – זכאי למענק החזר הוצאות קבועות של עד 500 אלף ש"ח לכל חודשיים.
  • יינתן מענק סיוע לעסקים חדשים שהוקמו בחודשים ינואר-פברואר 2020. ניתן לקבל את המענק אחת לחודשיים, עד לחודש יוני 2021, כמפורט בפרק ו' לחוק. סכומי המענק הם כדלקמן:
   • עוסק פטור (עד 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 3,000 ש"ח.
   • עוסק מורשה (מעל 100 אלף ש"ח מחזור שנתי) – 4,000 ש"ח.

משיכה בפטור ממס מקרן השתלמות

  • תיקון לפקודת מס הכנסה (הוראת שעה) המורה כי מיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021 תותר משיכה של עד 7,500 ש"ח לחודש מקרן השתלמות בפטור ממס, בהתקיים פיחות בהכנסה החודשית הממוצעת, פיטורין או יציאה לחל"ת אצל העובד או בן זוגו.

הוראות נוספות

  • תיקון לפקודת מס הכנסה, המורה בהוראת שעה כי במקרה בו תוגש בקשה להשבת מקדמת תשלום המס על החודשים ינואר-פברואר 2020, והונחה דעתו של פקיד השומה כי סכום החיוב השנתי לנישום עתיד להיות נמוך מסכום המקדמות שהוא חייב בו לשנה זאת – יחזיר פקיד השומה את המקדמה או חלקה.
  • הוקצו 100 מיליון ש"ח לחלוקה לפי ס' 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, למוסדות ציבור כהגדרתם בחוק זה, שהכנסותיהם פחתו בשל נגיף הקורונה, לרבות בשל תרומות, ואינם זכאים למענקי סיוע לפי החוק.
  • תיקון לחוק הביטוח הלאומי, המגדיל בהוראת שעה עד לחודש יוני 2021 את שיעור ההכנסה שאנשים עם מוגבלות זכאים להרוויח מבלי שיקוזזו דמי קצבת הנכות שלהם, כך שיעמוד על 50% מהשכר הממוצע כהגדרתו בחוק, חלף 37% ממנו.

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף-2020

  • ישולם מענק חד פעמי בעד כל ילד שמשולמת בעדו קצבת ילדים בעבור חודש יולי 2020. גובה המענק נקבע כתלות במספר הילדים הזכאים לקצבה במשפחה, כך שבעבור כל אחד מארבעת הילדים הראשונים ישולמו 500 ש"ח ובעבור כל ילד נוסף ישולמו 300 ש"ח ("מענק לקטין").
  • תושב ישראל מעל גיל 18 זכאי למענק חד פעמי בסך 750 ש"ח, למעט יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2018 עלתה על 640,000 ש"ח, ויחיד אשר לא עמד בחובות הגשת דו"חות מס המוטלת עליו, והכל כמפורט בחוק ("מענק לבגיר").
  • תושב ישראל העומד בתנאי הזכאות לקבלת מענק לבגיר, וזכאי לקבל כספי גמלה (כמפורט להלן) בעבור חודש יולי 2020 זכאי לקבלת מענק נוסף בסך 750 ש"ח ("תוספת למענק"). זכאי כאמור לא יקבל תוספת למענק אם בן זוגו קיבל תוספת למענק; וכן, לא תשולם בעד אותו אדם יותר מתוספת אחת למענק. התוספת למענק תינתן למקבלי גמלת סיעוד; גמלת נכה לפי הכנסה; גמלת הבטחת הכנסה; תשלום לתושב חוזר נזקק; ותשלום לעולה נזקק.
  • המוסד לביטוח לאומי ישלם את המענקים ללא צורך בהגשת בקשה. אדם שלא שולמו לו המענקים באופן אוטומטי יכול להגיש בקשה כמפורט בחוק בתוך 24 חודשים מיום תחילת החוק.
  • תביעות משפטיות לפי חוק זה תוגשנה לבית דין אזורי לעבודה.
  • נקבע תיקון עקיף בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד-1994 המורה כי חייל המשתחרר משירותו בשנת 2020 זכאי למענק של 500 ש"ח.
  • נקבעו תיקונים עקיפים נוספים, בין היתר בקשר להעברת מידע בין משרדי הממשלה השונים, והגדלת ההוצאה הממשלתית, לשם הגשמת תכלית חוק זה.

במסגרת החוק נקבע גם תיקון עקיף לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963

  • במסגרת התיקון נקבע כי הוראת השעה הקבועה בחוק, אשר הייתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020, וקבעה כי מס הרכישה שיחול על רוכשי דירת מגורים נוספת הוא בשיעור 8% על חלק השווי שעד 5,340,425 ש"ח, ועל היתרה בשיעור של 10%, תסתיים, והחל מפרסום החוק ברשומות יחולו מדרגות מס הרכישה הקבועות בס' 9(ג1ג)(1) לחוק.
  • אין שינוי במדרגות מס הרכישה לרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה.
  • להלן מדרגות מס הרכישה המעודכנות לפי ס' 9(ג1ג)(1) לחוק שיחולו בהתאם להוראות התיקון:
   • על חלק השווי שעד 1,292,280 ש"ח – 5%.
   • על חלק השווי העולה על 1,292,280 ש"ח ועד 3,876,835 ש"ח - 6%.
   • על חלק השווי העולה על 3,876,835 ש"ח ועד 5,338,290 ש"ח – 7%.
   • על חלק השווי העולה על 5,338,290 ש"ח ועד 17,794,305 ש"ח – 8%.
   • על חלק השווי העולה על 17,794,305 ש"ח – 10%.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 27), התש"ף-2020; צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (בידוד בבית חולים) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020

  • החלטה על סיום בידוד חולה יכולה להתקבל מעתה ואילך גם בידי אח/ות מוסמכ/ת (ולא רק בידי רופא/ה).
  • תוקפם של הצווים שבכותרת הוארך עד ליום 27 באוגוסט 2020.

חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 10 והוראת שעה לשנת 2020) (תיקון מס' 3)

  • תיקון לחוק-יסוד: משק המדינה, הקובע את מגבלות התקציב בקשר להתמודדות המדינה מול נגיף הקורונה, כל עוד אין תקציב קבוע. התיקון, אשר נחקק על רקע חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף-2020, מגדיל את סך ההוצאה המותרת ב-6.5 מיליארד ש"ח.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more